Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande har möjlighet att välja ett praktikfält inom det kontext som intresserar henne/honom. Harjoittelun tavoite on että opiskelija saa vapaasti valita harjoittelun oman mielenkiinnon mukaan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till avdelningen, olika personalgrupper samt deras arbete och det mångprofessionella samarbetet med de olika grupperna. Se patientens hälsoresurser och hälsohinder i det kontext där hon/han praktiserar. Följa med det arbetet på avdelningen. Förstå betydelsen av olika projekt som ingår i avdelningens arbete. Studerande ger förbättringsförslag som gärna kan utmynna i en avdelningslektion. I praktiska situationer kunna se handledningens betydelse i vårdarbetet.Aktivt delta i möten och förstå dokumentationens och rapporteringens betydelse på avdelningen. Integrera sina tidigare kunskaper samt använda sin handlingsförmåga. Är medveten om sin kompetensnivå samt tryggar tystnadsplikten Studenten är förmögen att behärska de etiska principerna och kan förverkliga en högklassig vård utgående från en vårdvetenskaplig grund. Studerande ser patientens resurser, livets mångfald och värdefullhet.Ger utvecklingsförslag i syfte att förbättra vården Harjoittelun jälkeen opiskelija tuntee osaston/ järjestön/ avovastaanoton työympäristön, eri ammattiryhmiä sekä heidän työkuvansa sekä näkee monniammatillisen yhteistyön eri ammattiryhmien välillä. Opiskelija näkee potilaan terveyshaitat ja – resurssit siinä yksikössä jossa hän harjoittelee sekä seuraa yksikön työtä. Opiskelija ymmärtää eri projektien merkityksen yksikössä. Opiskelija voi keskustella ja antaa parannusehdotuksia josta hän voi pitää osastotunnin. Käytännön tilanteissa näkee ohjauksen merkityksen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kokouksiin sekä ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin merkityksen hoitotyössä. Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa sekä osaa soveltaa sitä käytännössä. Opiskelija on tietoinen osaamistasostaan sekä sen merkityksestä, hän myös turvaa vaitiolovelvollisuuden. Opiskelija hallitsee eettisiä periaatteita sekä osaa antaa korkeatasoista hoitoa.

Förkunskaper

Kliniska vårdlära praktiken Inre medicinska praktiken Kirurgiska praktiken Psykiatriska praktiken Hemvårdspraktiken

Mer information

Studerande har möjlighet att välja ett område som speciellt intresserar henne/honom på jobstep eller via andra kontakter.

Litteratur

Se teorikurserna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Basgruppsarbete - 148 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik på utvärderingsblanketten (egen och handledarens utvärderingar.) Godkänd reflektiv dagbok eller vårdplan

Lärare

  • Vahderpää Satu
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Vahderpää Satu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Veckorna 19-21

Examinationsformer

2011-04-30 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning