Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten förstår begreppet hälsa ur ett livscykelperspektiv. Studenten identifierar individers resurser och utmaningar för det hälsofrämjande arbetet. Studenten förstår hälsa som resurs och hälsofrämjande arbete som angeläget både på individ- och på samhällelig nivå såväl i Finland som i övriga Norden. Studenten får färdigheter i första hjälp.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att 1. Redogöra för samt konkretisera grundläggande begrepp inom hälsovård (t.ex. hälsa, livskvalitet, salutogenes, hälso- och sjukdomspanorama, preventiv och promotiv vård) 2. Beskriva det hälsofrämjande arbetet för olika åldersgrupper 3. Diskutera faktorer som inverkar hälsofrämjande eller skapar ohälsa under människans livscykel 4. Ge exempel på metoder för det hälsofrämjande arbetet inom det egna verksamhetsområdet 5. Förklara hälsa som en process i ett sammanhang för att öka individens välbefinnande och delaktighet 6. Redogöra för befolkningens hälsa i relation till genus och socioekonomisk ställning. Studenten förväntas kunna bedöma och agera rätt i olyckssituationer, ha kunskap att handla rätt vid olika sjudomsanfall, ha kunskap i hjärtlungräddning och användning av defibrillator.

Innehåll

Hälso- och sjukvårdens organisation och planeringssystem Folkhälsovetenskap, innehåll och metoder Hälsovård för olika åldersgrupper Hälsofrämjande verksamhet Ojämlikhet i hälsa Genustänkande

Förkunskaper

Inga

Mer information

Det är obligatorisk närvaro i klass under samtliga av gruppernas presentationer. Den som har ett ikraftvarande förstahjälpsintyg kan vara i kontakt med Pauleen Mannevaara.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar och avhandlingar Medin, J. och Alexandersson, K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Studentlitteratur. ISBN 978- 91-44-01598-9. Rostila M. och Toivanen, S. 2012. Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Liber. ISBN 978- 91-47-09975-7. Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2011. Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen. Centret för hälsofrämjande. http://issuu.com/soste/docs/tasa- arvo_ja_osallisuus_2012/1 Referenslitteratur: Starrin, B & Rönning, R. 2011. Socialt kapital. Liber. Lindqvist, R. Medikalisering, professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv. Naidoo, J. & Wills, J. 2005. Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Studentlitteratur. Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:19. Scriven, A. 2010. Ewles & Simnett Hälsoarbete. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07308-8.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Läranderesultaten examineras dels i form av gruppvisa presentationer i klass och dels genom en sammanfattande sway-presentation som kopplas till kurslitteraturen.

Lärare

 • Forss Mia
 • Grönlund Anu

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning