Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten: -Barnmorskekunskap av den nyfödda att kunna vårda det sjuka nyfödda barnet -Barnmorskekunskap under graviditet känner till de vanligaste graviditetskomplikationerna och deras vård -Familje och Kvinnocentrerad barnmorskekunskap planerande och förberedande kompetens relaterat till avvikande föräldraskap både före under vid och efter förlossning tvärprofessionellt handlande vid avvikande förlossning då barnet är i behov av speciell omsorg

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten kunskap om de vanligaste hoten för det nyfödda barnet och känner till verksamheten vid dessa hot. Förståelse för samband och konsekvenser mellan graviditets- och förlossningskomplikationer för fostrets och barnets hälsa. Känna till och handla i ett multiprofessionellt team vid graviditetskomplikationer. Ha kunskap och handlingsberedskap vid förstahjälp och transport av nyfödd. Tillämpa kunskaper inom de medicinska, teknologiska och barnmorskans kunskapsområden i vården av graviditetskomplikationer och vården av det asfyktiska, infekterade, skadade, sjuka och missbildade barnet Känna till de vanligaste undersökningarna gällande placenta funktion, avvikelser i KTG och vilka konsekvenser de kan ha för fostret. Reflektion omkring etiska situationer som kan uppkomma inom barnmorskans yrkesområde. Kunna handleda, stöda och motivera familjen med olika pedagogiska metoder under graviditet,förlossning och barnsängstid.

Innehåll

-graviditetens inverkan på fostrets hälsa (placentafunktion, asfyktisk foster, KTG/Stan tolkning, flow...) -nyföddas näringtillstånd och vitala funktioner -humangenetik och embryologi -reflex (I J-K) -vård av barnet efter komplicerad förlossning -kuvösvård,tranport mellan olika vårdenheter -uppskattning av vårdbehov och påbörjande av återupplivning av barnet vid behov -barnets förstahjälp --barnmorskans roll i det mångprofessionella samarbetet. -barnmorskans ansvar för förebyggandet av infektioner -Infektioner och nyfödda (GBS, herpes,HIV sepsis,navelinfektioner, rubella, vattkoppor, parvovirus...) -kromosomavvikelser -human genetik och embryologi -studiebesök; tex.fosterundersökningsenhet, -övningar -simuleringar

Förkunskaper

Avklarad kurs i FIHV 1+2

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Seminarietillfällen är obligatoriska, frånvaro kopenseras med skriftlig tilläggs uppgift.

Litteratur

-Gerhardt Sue. 2008. Rakkaus ratkaisee - varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle.2.painos. Edita Prima Oy. Helsinki 2008. -Ingemar Ingemarsson.2006. Fosterövervakning med CTG.Studentlitteratur. ISBN 13. 978-91-44- 04524- 5(speciellt 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14). -Kemppinen Kaarina. 2007. Early Maternal Sensitivity. Continuity and Related Risk Factors.Doctoral dissertation. Depatment of Child Pscychiatry. Univeristy of Kuopio and Kuopio University hospital. Department of Pediatrics. University of Oulu. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 412. -Koistinen, Ruuskanen, Surakka 2004:Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi -Paananen. Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä. 2012. Kätilötyö. Edita. 3.3, 4.1, 4.2, 5.1,508-524. -Reunala, Paavonen, Rostila. 2003. Sukupuolitaudit: Sukupuolitaudit ja raskaus, Vastasyntyneiden ja pikkulasten sukupuolitaudit. Duodecim. -WHO; Kangaroo mother care method to reduce morbidity and mortality in lowbirth-weight infants. http://www.who.int/rhl/newborn/hpscom/en/print. htm l Uvnäs Moberg.Kerstin.2007. Rauhoittava kosketus. Oksitosiinin paratava vaikutus kehossa. Edita. Helsinki. -Föreläsningar -[share_ebook] Foundations of Maternal & Pediatric Nursing free ebook download Author: Lois White, Gena Duncan, Wendy Baumle Date: 2010-02-11 ISBN: 1428317767 Pages: 384 Language: English Publisher: Delmar Cengage Learning Category: Medical Download Babylon Translation Software for Free! Read more at http://ebookee.org/Foundations-of- Maternal-Pediatric-Nursing-free-ebook- download_1372012.html#2ctCVBW8wkgxy15D.99 -Aktuella artiklar -Referenslitteratur:Heinonen, Kantoluoto, Lehtomäki, Lähdemäki, Paganus, Sandelin: Leijonaemojen tarinat. 2005.WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 48 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd tentamen (60% rätt för att bli godkänd) - godkänd skriftlig rapport med referenser - artikeln bifogas med uppgiften -deltagande i övningar -studiebesök och skriftlig rapport om studiebesöken -deltagande i seminarium (frånvaro kompenseras med referat av tre vetenskapliga forskningar ur temaområdet utgående från seminariet)

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Vahderpää Satu
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Vahderpää Satu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

period 3

Examinationsformer

 • 2017-02-24 - Tentamina
 • 2017-02-09 - Demonstrationer och presentationer
 • 2017-02-24 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning