Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas studenten; Ha en professionell samhällsmedvetenhet och -engagemang med en etisk förankring En kvinno- och familjecentrerat bemötande för att främja reproduktiv och sexualhälsa.

Läranderesultat

1)främjandet av reproduktiv och sexualhälsa inom barnmorskearbetet(känna till Institutionen för Hälsa och Välfärds (THL) handlingsprogram om sexual och reproduktiv hälsa 2)studenten skall kunna bemöta kvinnan och familjen under olika livsperioder och livssituationer( kvinno- och familjecentrerad barnmoskekunskap) 3) Barnmorskans professionllitet genom samhällsmedvetenhet och engagemang (studerande har förmåga att tillämpa sin tvärvetenskapliga kunskap inom barnmorskans kompetensområde och

Innehåll

-Studerande känner ICMs etiska kod för barnmorskans yrkesområde som värdegrund. - sexuella- och reproduktiva rättigheter - befrämjande av sexual- och reproduktiv hälsa i kvinnans och mannens liv och under olika livsperioder. - familjeplanering - befrämjandet av sexual hälsa efter - familjevård och social-pediatriskt seminarium gynekologisk ohälsa - förebyggandet av könssjukdomar - mångprofessionellt samarbete - gynekologi, sexologi. I kursen ingår obligatoriska studiebesök och rapportskrivning av dessa

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier, inleder barnmorskeinriktningen

Kursen ersätter följande kurser

----------------------

Mer information

övningar, projekt och studiebesök är obligatoriska

Litteratur

Klemetti Reija, Raussi-Lehto Eija, 2014: Edistä, ehkäise, vaikuta - seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, THL ISBN 978-952-302-174-7 (verkkojulkaisu) Ryttyläinen Katri, Valkama Sirpa 2010: Seksuaalisuus hoitotyössä.ISBN 978-951-37-5488- 4 Ihme Anu, Rainio Satu 2014: Naisen Terveys, Edita, ISBN 978-951-37-6487-6 Finlans barnmorskeförbondet hemsidor: enligt överenskommelse med läraren Ylikorkala, O. 2004:Naistentaudit ja synnytykset.Duodecim. del. I-VI Paananen et all, 2012 eller 2015 Kätilötyö. Artiklar som delges under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-projektarbetet 'Befrämjandet av sexual hälsa' grundar sig till vetenskapliga forskningsartiklar och evidensbaserd material Tentamina: -godkända skriftliga uppgifter och deltagande vid seminarietillfällena

Lärare

 • Ekman Petra
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1/2018

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-10-05 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:15 - 10:00 E491 Sexual- och reproduktiv vård + tutorträff Stenbäck Pernilla
2019-08-29 09:15 - 11:30 E491 Sexual- och reproduktiv vård Stenbäck Pernilla
2019-09-18 09:30 - 11:00 Sexual- och reproduktiv vård, online seminarium Stenbäck Pernilla
2019-09-24 09:15 - 11:30 E491 Sexual- och reproduktiv vård Stenbäck Pernilla
2019-09-24 14:30 - 16:00 Sexual- och reproduktiv vård, studiebesök till CinCity Stenbäck Pernilla
2019-10-01 09:00 - 16:00 F249 Socialpediatriskt seminarium Ekman Petra
Söderström Eivor
2019-10-08 09:15 - 12:00 E491 Sexual- och reproduktiv vård Stenbäck Pernilla
2019-10-10 09:15 - 12:00 E491 Sexual- och reproduktiv vård Stenbäck Pernilla
2019-10-11 09:15 - 14:00 C350 Sexual- och reproduktiv vård, seminarium Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning