Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet, ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det praktiska arbetet samt håller överenskommelser och löften. Studenten får kunskap och insikt i det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. Studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt. Studenten deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och känner igen sina egna styrkor och svagheter. Målsättningar för inlärning i arbetslivet inom skolhälsovård samt företagshälsovården Teoretiskt kunnande studerande behärskar den litteratur (t.ex barn och ungas normala utveckling och tillväxt samt dess uppföljning mm) och de senaste forskningsresultat som berör barn och unga och deras familjer samt den arbetsföra befolkningen. visar intresse att ytterligare förkovra sina teoretiska kunskaper under inlärningen i arbetslivet (t.ex söker artiklar och forskningsresultat berörande aktuella situationer) har insikt i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetets metoder har förmåga att på ett sakligt sätt ifrågasätta gällande praxis Handlingsförmåga studerande behärskar de grundläggande färdigheterna inom och skolhälsovården ( undersökning av syn- och hörsel , tillväxtuppföljning, dokumentation, handledning av barn och unga samt deras familjer i de vanligaste hälsofrågorna mm) visar initiativförmåga och självständighet visar förmåga att planera sitt arbete och kan använda adekvata medel och metoder visar förmåga att kunna ta emot feedback på sitt handlande Etiskt förhållningssätt studerande visar ansvarsförmåga och etisk hållning vid bemötande av klienterna samt i samarbetet med teamet visar punktlighet, pålitlighet samt samarbetsförmåga börjar anamma ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tanke- och arbetssätt strävar till att identifiera sig med den egna yrkeskategorin och värdesätter yrkets grundläggande värden genom att uppvisa ett professionellt förhållningssätt i arbetet

Läranderesultat

Studerande är förmögen att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken inom skolhälsovården, företagshälsovården och öppenvårdsmottagningen Opiskelija osaa soveltaa teoreettista osaamistaan käytännön työhön kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä avohoitovastaanottotyössä Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda människor i olika åldrar Opiskelija osaa kommunikoida, kohdata sekä ohjata eri ikäisiä ihmisiä Studenten kan planera, förverkliga och rapportera om vården inom de olika kontexterna Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä raportoida hoidosta eri konteksteissa Studenten förstår konfidentialitetens betydelse och balansgång i förhållandet till olika samarbetspartners med klienten i centrum Opiskelija ymmärtää potilaskeskeisen luottamuksellisuuden tarkoituksen sekä tasapainoilun suhteessa eri yhteistyöosapuoliin

Innehåll

Öppenvårdsmottagning eller skolhälsovård vecka 5- 8 (9) 2019 Skolhälsovård eller öppenvårdsmottagning vecka 10-13 2019 Företagshälsovård vecka 15-18 2019 grupp B. Arbetstiden under praktiken är i medeltal 35h/vecka

Förkunskaper

Klinisk vårdlära praktik Inre medicinsk vårdlära praktik Kirurgisk vårdlära praktik Hemsjukvårdslära praktik Psykiatrisk vårdlära praktik Läkemedelslära och räkning

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Befolkningsinriktad

Mer information

Skolhälsovård och öppenvård handleds av Petra Ekman Företagshälsovård handleds av Anu Grönlund

Litteratur

se teorikursen

Studieaktiviteter

Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Inlämnade och godkända målsättningar Godkända praktikutvärderingar, inlämnade handledarens och egen utvärdering Godkända praktikuppgifter

Lärare

  • Ekman Petra
  • Grönlund Anu

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning