Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studententens kliniska kompetens inom psykiatrisk hälso -och sjukvård i syfte att kunna fungera professionellt inom området.

Läranderesultat

Teoretiskt kunnande / Teoreettinen osaaminen: har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet omaa tietoa psykiatrisesta terveydenhuoltojärjestelmästä har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar omaa tietoa mielenterveydestä ja eri mielenterveyden häiriöistä Handlingsförmåga i praktiska situationer / Toimintavalmius käytännön tilanteissa: förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista psyykkisistä ongelmista ja sairauksista kärsiviä potilaita kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan kirjallisen hoitosuunnitelman inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa mieltää hoitosuhteen merkitys ja pystyy tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan terveyden edistämiseksi Etiskt förhållningssätt / Eettisyys: kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten osaa soveltaa eettisiä periaatteita psykiatriseen ympäristöön är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen kasvun kehittämisessä inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita psykiatrisessa hoitotyössä

Innehåll

Tillämpade studier i psykiatrisk vård .

Förkunskaper

teoretisk kurs i psykiatrisk vård.

Litteratur

Punkanen T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Tampere. Tammi (KAP. 6) Crafoord C. 2005 Människan är en berättelse. Falun. Natur och kultur Sarvimäki.A och Stenbock-Hult.B. 2008 Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm. Liber.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 245 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning