Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande når både Barnmorskans vårdvetenskapliga-, kliniska-, medicinska och naturvatenskapliga-, pedagogiska-, förlossnings-, planerande och handledande kompetens under praktik perioden. (Opiskelija saavuttaa kätilön hoitotieteellisen-, klinisen-, lääke-ja luonnon-, pedagogisen-, synnytyksen-, suunnittelun ja ohjaavan kompetenssit käytännön jakson aikana.) Studerande kan under handlednig förverkliga vården av den riskgravida kvinna under förlossnig samt förverkliga vården i avvkande förlossningar. (Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja toteuttaa riskiraskaan synnyttäjän sekä poikkeavan synnytyksen hoidon.) Studerande kan under handledning vidta åtgärder inom barnmorskans arbetsområde så som då det nyfödda barnet behöver omedelbar vård efter förlossningen. (Opiskelija ryhtyy ohjattuna vaadittaviin toimenpiteisiin, esim. kun huono kuntoinen lapsi syntyy.) Studerande kan samarbeta professionellt i det mångprofessionella teamet och förstå barnmorskans andel i helheten. (Kätilö opiskelija toimii ohjattuna kätilön tehtävissä moniammatillisen teamin jäsenenä) Studeranden har uppfattning om vad som är normalt i denna kontex och hon kan motivera sina val mot teorikunskaper. (Opiskelijalla on tieto mikä on normaali ja mikä poikkeavaa sekä pystyy perustelemaan näkemyksensä teoriatiedolla.) Studerande förstår sitt självständiga ansvarsområde som barnmorska inom förlossningsvården. (Opiskelija ymmärtää mikä on kätilötyön itsenäinen vastuu alue.)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att under handledning vårda den risk gravida föderskan Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana olevaa synnyttäjää Studerande skall kunna fungera som barnmorksa i samarbete med sin handledare i ett multiprofessionellt arbetsteam Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti Studerande skall kunna handla etiskt vid alla vårdsituationer under en avvikande förlossning Opiskelija osaa toimia eettisesti poikkeavan synnytyksen aikana Studerande skall känna till och upptäcka när förlossningen avviker från det normala och kan dela ansvaret med andra inom arbetsteamet samt dokumentera detta Opiskelija osaa arvioida koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti Studerande skall klara av att handla vid akuta situationer (ss. kapillar-provtagning, sectio, sugklocka, avstannad förlossnig, atonisk blödning, navelsträngprolaps, asfyxi eller hotande asfyxi) Opiskelija osaa toimia akuuteissa tilanteissa (esim MVN, sctio valmistelu, imukuppi, pysähtynyt synnytys, atooninen vuoto, napanuoraprolapsi, asfyksia tai uhkaava asfyksia) Studerande skall kunna agera och förbereda för det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart efter förlossningen, och kunna förbereda och färdigställa återupplivningsbordet för det nyfödda Opiskelija osaa toimia ja valmistella erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon, osaa valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle Studerande skall kunna påbörja återupplivning av den nyfödda vid behov inom barnmorskans ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för transport för vidare vård Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen elvytyksen kätilön vastuu alueella ja valmistella vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

- praktiska studier under handledning av en barnmorska på förlossningsavdelning

Förkunskaper

FIHV del 1, praktik mödrarådgivning och barnsäng Barnmorskearbete vid födsel 1, normal förlossning teori och praktik och teori kurs i Barnmorskearbete vid födsel 2, avvikande förlossning samt deltagit i ordinarie tentamenstillfälle. Teori kurs barnmorskearbetet och ofödda/nyfödda barnet.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Prektikplatsen bokas på jobstep. Studeranden följer handledande barnmorskans arbetsturer Denna praktik kan även göras utomlands - förutsättningen är goda teorikunkaper och avklarade praktiska kurser i barnmorske programmet MÅLSÄTTNING till studieperioden; Studerande klarar under handledningen av utmanande, även avvikande situationer inom förlossningsvården Studerande skall ha uppfattning om vad den normala i förlossningsvården är och känna till sitt ansvarsområde. Studerande kan reflekterar i utmanande situationer och kontaktar (tvärvetenskapliga) samarbetspartner vid behov Studerande har uppdaterade teoretiska kunskaper som hon kan tillämpa under handledning vården av den födande kvinnan hennes foster/nyfödda barn även vid och efter avvikande förlossning. Studeranden kan fungera snabbt också i avvikande situationer och göra beslut i samarbete med handledaren Studerande håller medlemmarna i vårdteamet uppdaterad om den aktuella situationen - Studerande följer kvantitativa mål enligt EU- kraven. Tavoitteet opiskelujaksolle: Opiskelija selviytyy erilaisista haastavista- jopa poikkeavista syntymänhoidon tilanteista yhdessä ohjaajansa kanssa. Opiskelijalla on ymmärrys mikä on normaalia tai poikkeavaa ja osaa perustella teoreettisesti päätelmänsä, hän ymmärtää pyytää myös moniammatillista apua kun tilanne niin vaatii. Opiskelijalla on ajantasaiset teoriatiedot joita hän soveltaa ohjauksessa käytäntöön. Opiskelija pystyy tilanteen niin vaatiessa, nopeisiin päätöksiin yhdessä ohjaajnsa kanssa Opiskelija pitää työtiiminsä ajantasalla ja kesustelee näkemyksistään perustellusti ohjaajansa kanssaan. Opiskelijalle muodostuu käsitys kätilötyön itsenäisestä vastuualueesta ja on tietoinen valtuuksistaan sekä on valmis moniammatilliseen yhteistyöhön

Litteratur

samma som motsvarande teoridel aktuella forskningsartiklar det centrala litteratur på avdelningen HNS: Haikarakansio - uppdaterade anvisningar i olika vårdhandlingar

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 12 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 250 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • seminaarit

Examinationskrav

- godkänd praktik, - inlämnade personliga målsättningar - inlämnad egen- och handledarens värdering, arbetslista -inlämnad skriftlig uppgift som är godkänd -närvaro i seminariet är obligatorisk, frånvaro kompenseras med extra skriftlig uppgift Uppgift: Studeranden beskriver,analyserar och reflekterar två avvikande case, motiverar sina val,använder patient dokument, litteratur och forskningsartiklar till stöd i det skriftliga arbetet. Deltagandet i seminarie obligatoriska. Frånvaro kompenseras med extra, skriftlig uppgift - analys och reflektion av två extra forskningsartiklar mot den egna erfarenheten i praktiken. Patientdokument och artiklar bifogas. Arbete följer Arcadas skriftliga anvisningar, Arbetet lämnas till läraren enligt anvisningar före seminarietillfället.

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

2013 (P2) ve 40-51

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning