Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Du förstår innebörden i begreppet kunskap, olika former av kunskap och olika traditioner för kunskapsbildning. Du förstår sambandet mellan de kunskapssyner som gäller i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden. Du har grundläggande kunskap om forskningsprocessen och om olika forskningsmetoder, speciellt om de metoder som har särskild betydelse för den egna professionen. Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt eget arbete, och som referensmaterial i din egen kunskapsutveckling. Du har utvecklat din beredskap och kan delta i arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra till kunskapsutveckling.

Läranderesultat

Du läser, förstår och kan kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Du kan koppla kunskapsformer till olika typer av examensarbeten. Du kan söka, hantera och kritiskt bedöma vetenskapliga artiklar och forskning inom ditt eget yrkesområde. Du känner till och förstår grundbegrepp gällande kvantitativa och kvalitativa data, samt hur och när de kan användas. Du känner till och förstår design, datainsamlings- och analysmetoder som genererar både kvantitativa och/eller kvalitativa data, och deras relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom ditt eget yrkesområde. Du kan tillämpa relevanta metoder i ditt eget examensarbete. Du behärskar grunderna för insamling av kvantitativa data, kan utnyttja ett statistikprogram för analys av data, och du behärskar grunderna för tolkning av resultaten och rapportering av dem i form av deskriptiv statistik. Du kan tillämpa ändamålsenliga insamlings- och analysmetoder för kvalitativ data, samt redogöra för resultaten. Du har utvecklat ett utforskande arbetssätt i syfte att kunna bidra till kunskapsutveckling inom ditt yrkesområde. Du kan rapportera och argumentera skriftligt och du behärskar tekniker för källhänvisning. Du kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska principerna i dina studier.

Innehåll

Forskningsprocessen Vetenskapsteori Litteraturöversikt och dess betydelse Designer inom kvantitativ och kvalitativ forskning Deltagarorienterad design Enkät , intervju och observationsstudier Systematisk litteraturstudie Standardiserade mätmetoder inom HV:s profilområden Innehållsanalys Forskningsetik Informationssökning och bearbetning Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser Statistik ? normalfördelning, konfidensintervall, korstabellen, korrelationsanalys, korrelationskoefficient, T- test

Förkunskaper

Evidensbaserad vård och grunderna i patientsäkerh

Mer information

FUI- dagen obligatorisk

Litteratur

Jakobsen, D.I. 2007. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetensakplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund Referenslitteratur: Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. Forsberg-Wengström. 2008. Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm ; Natur och Kultur Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 66 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Analys av forskningsprocessen med hjälp av fo.artiklar och övningar vilka utmynnar i ex.arbetsplan Tentamen

Lärare

 • Gray Pamela
 • Hagström Sarah
 • Paakkonen Heikki
 • Kielo Emilia

Examinator

Gray Pamela

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-07-31 till 2019-12-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 12:30 - 15:00 B328 Theory in Science and Research Methods Mandatory Introduction to course Gray Pamela
2020-01-15 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-16 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-17 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-20 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-21 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-22 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Introduction to Statistics Mandatory lecture Gray Pamela
Paakkonen Heikki
2020-01-23 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-24 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-24 12:30 - 14:30 E387 Theory in Science and Research Methods Information searching workshop Hagström Sarah
2020-01-27 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-29 09:00 - 11:30 F249 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela

Kurs- och studieplansökning