Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan tillämpa sina tidigare kunskaper i vård samt aktuell forskning i mötet med klienter i olika åldrar med olika kulturell bakgrund i hemvårdskontexten. Studerande får en inblick i det administrativa arbetet inom hemvården och öppenvården. Studenten lär sig patientcentrerad och utvärderande dokumentering

Läranderesultat

Studenten känner till hemvården som arbetsfält Opiskelija tuntee kotihoidon toimintaperiaatteet Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala samarbetsparter är och vet vilka yrkesgrupper som hör till hemvårdens mångprofessionella team Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka toimivat kotihoidon moniammatillisessa tiimissä Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur det administrativa arbetet hänger samman med det praktiska arbetet Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä käytännön työhön Studenten övar sådana kliniska färdigheter som hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/ öppenvården Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä kädentaitoja, joita terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa kotiympäristössä/avohoidossa Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt klientens ålder och kulturella bakgrund Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta Studenten kan planera, genomföra och utvärdera ett hembesök och kan prioritera vårdbehovet, uppskatta och dokumentera näringsbehov och -tillförsel, hygien, rörlighet och läkemedel Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon tarpeita, arvioida ja dokumentoida ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa, liikkumista sekä lääkitystä Studenten kan självständigt genomföra ett hembesök Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kotikäynnin

Innehåll

Se läranderesultat

Förkunskaper

Klinisk vård 1 Anatomi och fysiologi Klinisk vård 2 teorin avklarad Läkemedelsbehandling och -räkning Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning Hemvård och öppenvård Klinisk vård-praktik (minst 5 veckor)

Litteratur

Se teorikursen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 14 timmar
  • Praktik - 256 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Praktikuppgiften är obligatorisk att genomföra och beskrivs på Itslearning. Examinationskrav Godkänd praktikuppgift och -utvärdering

Lärare

Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2017-08-23 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning