Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du förstår metoder för insamling av kvalitativ eller kvantitativ data för olika typer av examensarbeten. Ytterligare behärskar du grunderna för bearbetning och tolkning av resultaten med hjälp av den metod du valt.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse: - kunna redogöra för olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt förklara relevanta begrepp för dessa metoder Färdighet och förmåga: - ha förmåga att planera ett examensarbete utifrån forskningsprocessens delar inom vård, hälsa och välfärd Värderingsförmåga och förhållningssätt: - ha förmåga att diskutera och värdera olika forskningsmetoder - ha förmåga att värdera och argumentera för olika forskningsetiska ställningstaganden - kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av forskningsrapporter - ha förmåga att kritiskt granska och värdera eget och andra studenters projektplaner (Värderingsförmåga och förhållande)

Innehåll

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder med inriktning mot området vård, hälsa och välfärd Forskningsetik Statistiska metoder Kvalitativa analysmetoder

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Tent om Bakgrund/Litteraturöversikt (10sp) 2. Tent om fördjupad forskningsmetodik (30p) 3. Tent om kritisk diskussion (10p) Samtliga tenter görs online. För att bli godkänd i kursen krävs att du avlagt samtliga tenter (1- 3) och att du uppnår minst 20 poäng totalt. Underkänd kurs tenteras om med hjälp av en omfattande tent. Omtenten omfattar alltid kursen som helhet vilket betyder alla 3 delar.

Lärare

  • Forss Mia
  • Hellsten Thomas
  • Kettunen Jyrki
  • Niemi Annika
  • Paakkonen Heikki
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Forss Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (180 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Den här kursen går 100% online. Den startar första veckan i period 2 och 3. Det betyder att du kan avlägga den under den period som passar din studieplan. Vi granskar godkända prestationer 7.1.2020 och 23.3.2020. Därmed är omtenterna öppna under vecka 4 och vecka 15 och vecka 20 (under andra tider kan omtenten inte skrivas).

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-01-20

Kurs- och studieplansökning