Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Du förstår innebörden i begreppet kunskap,olika former av kunskap och olika traditioner för kunskapsbildning. Du förstår sambandet mellan de kunskapssyner som gäller i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden. Du har grundläggande kunskap om forskningsprocessen och om olika forskningsmetoder, speciellt om de metoder som har särskild betydelse för den egna professionen. Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt eget arbete, och som referensmaterial i din egen kunskapsutveckling. Du har utvecklat din beredskap och kan delta i arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra till kunskapsutveckling.

Läranderesultat

1.Kunna identifiera behov för utveckling, kunna avgränsa tema samt formulera ett syfte och frågeställningar för sitt examensarbete vilket bidrar till kunskapsutveckling inom professionsområdet. 2.Känna till och kunna diskutera olika typer av examensarbete i förhållande till behov inom arbetslivet. 3.Känna till och kunna diskutera de yrkes- och forskningsetiska principerna som gäller för examensarbetet. 4.Ha förmåga att läsa, förstå och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som stöd för examensarbetet. 5.Kunna redogöra för relevanta metoder för insamling av kvalitativ data för olika typer av examensarbeten och behärskar grunderna för innehållsanalysens olika skeden och förstår när innehållsanalys lämpar sig som analysmetod för bearbetning av insamlat material. 6.Behärskar grunderna för insamling av kvantitativa data, kan utnyttja ett statistikverktyg för analys av data, och du behärskar grunderna för tolkning av resultaten och rapportering av dem i form av deskriptiv statistik. 7.Kunna kritiskt diskutera resultat samt kunna rapportera och argumentera resultaten i förhållande till arbetets olika delar.

Innehåll

Forskningsprocessen Vetenskapsteori Litteraturöversikt och dess betydelse Designer inom kvantitativ och kvalitativ forskning Deltagarorienterad design Enkät , intervju och observationsstudier Systematisk litteraturstudie Standardiserade mätmetoder inom HV:s profilområden Innehållsanalys Forskningsetik Informationssökning och bearbetning Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser Statistik – normalfördelning, konfidensintervall, korstabellen, korrelationsanalys, korrelationskoefficient, T- test

Förkunskaper

Evidensbaserad vård och grunderna i patientsäkerhet

Kursen ersätter följande kurser

Metodik och Kunskapsteori

Mer information

FUI-dag OBLIGATORISK NÄRVARO Mini FUI 26.9

Litteratur

Tentlitteratur: Jakobsen, D.I. 2012. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund. Övrig kurslitteratur: Henricson,M. 2012. Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur. Patel, R. & Davidson, B. 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund. Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic papers and theses: - to write and present and to act as an opponent. Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Studentlitteratur, Lund. Ejlertsson, G. 2014. Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund. Flick, U. 2011. Introducing Research Methodology. A Beginner's Guide to Doing a Research Project. USA, SAGE Publications Ltd. Forsberg, Ch. & Wengström, Y. 2013. Att göra systematiska litteraturstudier. Natur och Kultur, Stockholm. Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. 2008. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården. Studentlitteratur, Lund. Jansson, R. 2013. English for scientific research. A practical guide to good science writing. Studentlitteratur, Lund. Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare. Studentlitteratur, Lund. Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University, Tampere. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki. Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Tammi, Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Följande tre delar bildar examinationerna för denna kurs. Alla tre olika delmoment bör vara godkända för avklarad kurs: 1) TENT 17.10. som ger max 40 poäng, för godkänt krävs 15 poäng i tentamen. 2) Individuellt skriva ett abstrakt. Denna uppgift är en peer-review uppgift på ITS learning. (kriterier för uppgifterna). Sammanfattande skriftlig uppgift ger 20 poäng. Uppgiften skrivs den 10.10.2018 klockan 8:30 - 11:30. 3) Aktivt deltar i programvisa träffar som bedöms godkänd/underkänd. Aktivt deltagande innebär att man regelbundet (minst 3 gånger) finns på plats, har deltagit i gruppuppgifterna och lämnat in uppgifterna på ITS learning. (Lupp i grupp uppgifter) Bedömningsskala: 60-56 5 55-51 4 50-46 3 45-41 2 41-35 1 Poäng mindre än 35 betyder underkänd i kursen

Lärare

 • Karbin Daniela
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen börjar 29.8 klo 10.30-12.00 i stora auditoriet. Obligatorisk närvaro.

Examinationsformer

 • 2018-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning