Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens kliniska kompetens i de vanligaste hälsohindren, problemen, behoven och begären hos patienter i gynekologisk- och mödravård, barnsjukvård samt inom psykiatrisk sjukvård. De specifika målen för praktiken i psykiatrisk vård är: Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha; Teoretiskt kunnande: - har kunskaper om det det psykiatriska hälso - och sjukvårdssystemet -har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar Handlingsförmåga i praktiska situationer: - förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa -kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar -kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan -inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa Etiskt förhållningssätt: - kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten -är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling -inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till graviditetens och förlossningens gång, de vanligaste gynekologiska sjukdomarna samt att kunna ingripa i akuta situationer. Den studerande förstår barnets speciella, behov, problem och begär i samband med akutinsjuknande, kan använda olika strategier i bemötande av barnet och inser föräldrarnas betydelse i barnsjukvården. Den studerande har utvecklat sina färdigheter i att förstå och stödja patienter med olika slag av psykiatriska problem. Den studerande förstår betydelsen av att utveckla självkännedomen som ett viktigt instrument i den psykiatriska sjukvården. Den studerande känner till de yrkesspecifika etiska principerna och har en förmåga att reflektera kring olika fenomen inom mödra/gynekologisk, psykiatrisk och barnsjukvård .

Innehåll

- normal graviditet och förlossning samt till dem hörande akuta situationer - barnpatientens speciella behov, problem och begär vid akut insjuknande - föräldrars roll i barnsjukvård - den psykiatriska patienten - olika typer av psykiatriska problem - aspekter i självkännedom

Förkunskaper

Kurserna från studieåren 1 och 2

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena, Kaisvuo Terhi 2012 lapsen ja nuoren hoitotyö ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867 Ranta, S., Peltola, K., Kaarne, M.,Leijala, M., Rautiainen, P., Rinntala, R. (toim) 2003 Pediatrinen Tehohoito Duodecim,Helsinki ISBN 951- 656-121-7 Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951- 26- 4771-0 (kap.6-23) Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6. (some parts) red. Haukkamaa 2000: Käytännöngynekologiaa. Gummerus Kirjapaino oy. Jyväskylä 2000. ss; 30- 45, 214-233. ISBN 951-847-004-9 red. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä 2007:Kätilötyö.3.2, 4, 5.1, ss 518-523. ISBN 978-951-37-5097-8 Oksanen, Turva 2001: Ensihoidon taskuopas. Suomen ensihoidon tiedotus Oy, Espoo. 9. uudistettu painos. Forssan kirjapaino Oy. Forssa 2001. Kappale 7. eller nyare upplaga.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Gemensam examination i barn, vården av kvinnan och psykiatrisk vård. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Savolainen Jari
  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

  • 2020-04-24
  • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2020-03-18 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:00 - 12:00 D4109 Specialteman inom akutvård Teori kvinnor (gyn) Silfver Jessica
2020-01-16 09:15 - 12:00 D4106 Specialteman inom akutvård Mentalvård Savolainen Jari
2020-01-21 09:00 - 12:00 D4110 Specialteman inom akutvård Stockmann-Broo Christine
2020-01-22 09:00 - 11:30 B326 Specialteman inom akutvård Stockmann-Broo Christine
2020-01-23 09:00 - 12:00 B326 Specialteman inom akutvård Teroi, kvinnor (förlossning) Silfver Jessica
2020-01-30 09:15 - 12:00 D4106 Specialteman inom akutvård Mentalvård Savolainen Jari
2020-02-03 08:15 - 16:00 Specialteman inom akutvård Grupparbete inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-17 09:15 - 14:00 D4106 Specialteman inom akutvård Seminarier inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-21 09:15 - 14:00 D4109 Specialteman inom akutvård Seminarier inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-24 09:15 - 17:00 E493 Specialteman inom akutvård Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-24 09:15 - 17:00 E486 Specialteman inom akutvård Simulering i mentalvård (FV17) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-03-04 09:00 - 12:00 E482 Specialteman inom akutvård Skills förlossning, Pernilla och Jessica +barn NN Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-04 09:00 - 12:00 E491 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-04 09:00 - 12:00 E493 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
2020-03-06 09:00 - 16:00 E494 Specialteman inom akutvård Simulering, kvinnor Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-06 09:00 - 16:00 E493 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-11 09:00 - 12:00 E482 Specialteman inom akutvård Skills, övningserbjudande Silfver Jessica
2020-03-11 09:00 - 12:00 E491 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
2020-03-18 09:00 - 11:00 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine

Kurs- och studieplansökning