Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att; På denna kurs fördjupar studerande sig i barnmorskekunskap under förlossning, i barnmorskans professionalitet, familjecentrerad barnmorskekunskap och samarbete och ledarskap i barnmorskearbete vid vården av avvikande förlossning. Studerande skall: -kunna veta när förlossningen avviker från det normala (avgöra vårdbehov och prioritering inom vården) -har förmåga till tvärprofessionellt team arbete inom förlossningsvården. Praktik i simuleringsmiljö på Arcada i form av: Övningar, simuleringar, work shop

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att under handledning vårda den risk gravida föderskan unde förlossning Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana olevaa synnyttäjää Studerande skall kunna fungera som barnmorksa i samarbete med sin handledare i ett multiprofessionellt arbetsteam Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti Studerande skall kunna handla etiskt vid alla vårdsituationer under en avvikande förlossning Opiskelija osaa toimia eettisesti poikkeavan synnytyksen aikana Studerande skall känna till och upptäcka när förlossningen avviker från det normala och kan dela ansvaret med andra inom arbetsteamet samt dokumentera detta Opiskelija osaa arvioida koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti Studerande skall kunna handla under handledning vid akuta situationer under avvikande förlossning (ss. kapillar- provtagning, sectio, sugklocka, avstannad förlossnig, atonisk blödning, navelsträngprolaps, asfyxi eller hotande asfyxi) Opiskelija osaa toimia akuuteissa tilanteissa (esim MVN, sctio valmistelu, imukuppi, pysähtynyt synnytys, atooninen vuoto, napanuoraprolapsi, asfyksia tai uhkaava asfyksia) Studerande skall kunna agera och förbereda för det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart efter förlossningen, och kunna förbereda och färdigställa återupplivningsbordet för det nyfödda Opiskelija osaa toimia ja valmistella erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon, osaa valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle Studerande skall kunna påbörja återupplivning av den nyfödda vid behov inom barnmorskans ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för transport för vidare vård Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen elvytyksen kätilön vastuu alueella ja valmistella vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

Barnmorskans roll i vården vid avvikande förlossningar: - sectio och akut sectio - sugklocksförlossning - prematur förlossning - tvillingförlossning - sätesbjudning, bjudningsfel - skulderdystoci - beredskap att ta emot ett dåligt barn - komplikationer i och efter förlossningen - nöddop - övningar och simuleringar - skriftlig uppgift och seminarium

Förkunskaper

Avklarad teori i barnmorskearbete vid födsel 1,regelbunden förlossning och kursen barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet Om det gått över två år sedan Barnmorskearbete under regelbunden förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

vecka 37-39 work shops, övningar och simulering i klass (motsvarar 5 sp och kan avläggas separat innom kursen)

Litteratur

ETENE 329538 v. 1 Synnytyksessä toteutettavan hyvän hoidon eettiset perusteet National Institute for Healt and Clinical Exellence 2007: Intrapartum Care WHO 2012: WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage ISBN 978 92 4 154850 2 Paanannen et.al.2012 eller 2015: Kätilötyö. Edita Prima.Helsinki. ISBN 978-951-37-5097 Otava, ISBN 978-951-37-6604-7 eller Ed. Tiran Denice. 1999.Maye's Midwifery. A Textbook for Midwives. Twelf edition or later. Part ten. eleven, twelve, thirteen. Ryttyläinen Katri. 2005. Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. http://www.uku.fi/vaitokset/2005/ISBN951-27- 0367- Ryttylainen.htm Ylikorkala.Kauppila.2011 Naistentaudit ja synnytykset.Duodecim. ISBN 978-951-656-352-0X, XI

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • simulering - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd kliniksa övningar och rapport -obligatoriska övningar, simuleringar och seminarier -skriftligt arbete se its learning -frånvaro från seminarie kompenseras med extra skriftlig uppgift, - sätesläge- och skulderdystoci övningar enligt EU direktiven. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Godkänd praktik i förlossningssalen (7 veckor)

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-20 12:30 - 14:30 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-22 12:00 - 15:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-23 09:15 - 14:15 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-24 09:15 - 12:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-27 09:15 - 12:15 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-27 09:15 - 10:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning, plexus skada Jeglinsky-Kankainen Ira
Stenbäck Pernilla
2020-04-28 09:15 - 14:30 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-29 09:15 - 14:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2020-04-30 09:15 - 14:00 Praktik: Vård vid oregelbunden förlossning Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning