Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

Läranderesultat

Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens ANTENATALAVDELNING/PKL (5veckor): Studenten har ett familje- och kvinnocentrerat handlingsmönster i sitt arbete samt en kultursensitivitet i sitt sätt att bemöta, lära och handleda kvinnorna/familjerna. Opiskelijalla on perhe- ja naiskeskeinen työote. Kulttuurisensitiivinen suhtautuminen asiakkaisiin/perheisiin joka tulee esille kohtaamisissa, ohjauksessa/opetuksessa I samarbete med handledaren kan studenten planera och förverkliga vården/uppföljningen av riskgraviditet Yhteystyössä ohjaajan kanssa opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa riskiraskauden hoito/seuranta Studenten förstår sin yrkesroll och sitt eget ansvarsområdet och kan arbeta i ett mångprofessionellt team. Opiskelija ymmärtää oman ammattiroolinsa ja oman vastuualuensa ja osaa työskennellä moniammatillisessa työtiimissä. Studenten känner till den antenatala vårdprocessen och kan i samråd med handledaren ansvara för den och fatta professionella vårdbeslut. Hoitoprosessit antenatalihoidossa on opiskelijalle tuttuja ja opiskelija pystyy ohjattuna vastaamaan niistä sekä tekemään ammatillisia päätöksiä. Studenten har ett etiskt förhållningssätt, och tar i sitt arbete beaktande patientsäkerheten. Opiskelijalla on eettinen suhatutuminen ja ottaa työssän huomioon potilasturvallisuuden. Studenten har kunskap om den prenatala vården och kan utföra de vanligaste vårdhandlingarna på avdelningen. Opiskelijalla on prenataalhoitoon liittyvä tieto ja pystyy suorittamaan tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla. FÖRLOSSNINGSVÅRD (5 veckor) Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna förverkliga barnmorskekunskap under förlossning enligt teorikunskapen Teoriatietojen integroiminen käytännön tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa Studerande kan i samarbete med handledare sköta självständigt en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt barnmorskans kompetenser Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy hoitamaan ohjauksessa säännöllisen (fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin mukaisesti Studerande kan administrera och handleda modern/familjen i olika smärtlindrings metoder både farmakologiska och icke farmakologiska Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä Studerande kan dokumentera förlossningsförloppet enligt anvisningar Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana ohjeitten mukaisesti Studerande känner till hur förlossningsförloppet följs upp och känner till hur förlossnings förloppet eventiúellt kan påskyndas Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen seurantamenetelmät Studerande har etisk förhållningssätt både till patienten och till medarbetarna och handla tvärprofessionellt Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä perhettä että moniammatillisesti Studerande känner till hur fostrets välmående följs upp Opiskelija tietää sikiön voinnin seurantamenetelmät Studerande kan göra och tolka inre- och yttre undersökningen Opiskelija suoriutuu sisä- ja ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä taidoista Studerande kan planera och förverkliga vården för föderskan och hennes familj under en normala förlossning Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin että perheen näkökulmasta Studerande har kliniska hand färdigheter i förlossningsvård Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot synnytyksen hoitoon Studerande kan följa upp välmående och förverkliga vården av den nyfödda och handleda vid första amning Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja hoidon toteumista

Innehåll

Praktik 5 veckor inom antenatalvård (mödrapkl, antenatalavdelning eller motsvarande) Praktik 5 veckor Förlossningvård

Förkunskaper

Grundstudier inom sjukskötarutbildningen. Avklarade teoristuier:Barnmorskearbete under oregelbunden graviditet, Narnmorskekunskap under regelbunden förlossning samt sexual och reproduktiv vård. Om det gått över två år sedan Barnmorskearbete under oregelbunden graviditet, Barnmorskearbete under regelbunden förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat. Enligt föreskrifter och lagen uppfyllda krav på vaccinationer och hälsoutredning för tuberkulos och salmonella. se HNS studerande,praktik : http://www.hus.fi/tyopaikat/opiskelijat-ja- harjoittelu/Documents

Kursen ersätter följande kurser

Barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet Familjeinriktad hälsovård, praktik i Barnmorskearbete under graviditet Praktik Barnmorskarbete under regelbunden förlossning

Mer information

Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

Kurslitteraturen från barnmorskearbete under avvikande graviditet. Artiklar, referenslitteratur anges vid kursens början på itslearning

Studieaktiviteter

  • - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Godkänd praktik Godkänd praktik/kurs uppgift

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-12-11 09:15 - 15:00 E491 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Deltagare: Jessica Silver Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-12-11 09:15 - 15:00 E482 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Deltagare: Jessica Silver Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-12-11 09:15 - 13:00 E486 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård, slutprov Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård

Kurs och studieplanssökning