Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att jobba på vårdnivå.

Läranderesultat

Studenten kan fungera professionellt i kontakten med patienter och anhöriga Opiskelija osaa toimia ammatillisesti oikein potilaita ja omaisia kohdattaessa Studenten kan undersöka alla olika patienter i det pre-hospitala kontextet Opiskelija osaa tutkia kaikkia erilaisia potilaita joita ensihoidossa tapaa Studenten kan känna igen störningar i de vitala funktionerna, utföra en tillförlitlig primär- och sekundärbedömning av patientens tillstånd och kan planera och genomföra de vårdåtgärder som patienten behöver Opiskelija osaa tunnistaa häiriön peruselintoiminnoissa, osaa tehdä luotettavan ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion ja osaa suunnitella ja toteuttaa tarvittavat hoitotoimenpiteet Studenten kan fungera som en medlem i vårdnivå teamet och känner till ledarens roll Opiskelija osaa toimia hoitotaso tiimin jäsenenä ja tietää johtajan roolin Studenten kan besluta om rätt vårdplats för patienten Opiskelija osaa päättää oikea hoitopaikka potilaalle Studenten kan avge rapport både skriftligt och muntligt Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti Studenten kan använda vård- och förflyttningsutrustningen Opiskelija osaa käyttää kaikkia hoito- ja siirtovälineitä Studenten kan underhålla samt rengöra ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustning Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa hoitovälineet ja ambulanssin hoitotilan Studenten kan använda telekommunikationsutrustningen Opiskleija osaa käyttää viestintävälineitä Studenten kan och förstår skademekanismer och typskador Opiskelija osaa ja ymmärtää vammamekanismin ja tyyppivammat Studenten vet de vanligaste läkemedlen patienterna använder och kan söka information om dem Opiskelija tietää yleisimmät potilailla käytössä olevat lääkkeet ja soaa hakea niistä lisätietoa. Studenten kan de läkemedel som används på vårdnivå Opiskelija osaa hoitotasolla käytettävät lääkkeet Studenten förstår den pre-hospitala processen (från alarm tillbaka till station) Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle) Studenten förstår hur praktikplatsens akutvård fungerar som en del av sjukvården och kan vårddirektiven Opiskelija ymmärtää miten harjoittelupaikan ensihoito on osa sairaanhoitoa ja osaa hoito- ohjeet. Studenten känner till hur samarbetet med polis, räddningsverk, nödcentral och vårdinstanserna fungerar Opiskelija tietää miten yhteistyö poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja hoitolaitoksien kanssa toimii. Studenten förstår grunderna om funktionerna vid flerpatientssituationer Opiskelija ymmärtää monipotilastilanteiden tehtävien perusteet. Studenten kan diskutera om patofysiologin, symptomen, fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms- och olycksfallen Opiskelija osaa keskustella yleisimpien sairauksien ja vammojen patofysiologiasta, oireista, löydöksistä sekä hoidosta. Studenten kan reflektera över sitt eget agerande i vårdsituationer och beskriva sina egna målsättningar Opiskelija osaa reflektoida omasta toiminnastaan potilaan hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita.

Innehåll

Yrkespraktiken består av 5 veckor (7,5sp) handledd praktik på vårdnivå inom den prehospitala akutvården samt 2 veckor praktik utförd som simulering.

Förkunskaper

Godkänd kurs Akutvård - Avancerad nivå. Godkänd kurs Akutvård - Klinisk farmakologi. Godkänt praktikavsnitt på vårdnivå 1.

Mer information

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle: Toisen työvuoron aikana opiskelija: - laatii omat tavoitteensa - näyttää tavoitteet ohjaajalle - näyttää harjoittelu / opiskeluhistoriansa ohjaajalle - tulostaa arviointikaavakkeet osoitteesta: mentorskap.arcada.fi Opiskelija aikatauluttaa harjoittelujaksonsa, toisen työvuoron aikana, jonka ohjaaja varmentaa - tehtävät H1 ja H2 - tarkemmat tutustumiset laitteisiin ja varusteisiin - eri aihepiirit - väliarviointi - loppuarviointi Viimeisen kahden - neljän työvuoron aikana ohjaaja kiinnittää korostettua huomiota opiskelijan osaamiseen ja vertaa työsuorituksia harjoittelujakson tavoitteisiin Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista tehtävistä Opiskelija seuraa päiväkirjan avulla omaa edistymistä Täytetty ja allekirjoitettu arviointi toimitetaan opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa jakson päätyttyä Jos kysyttävää, niin alkää epäröikö häiritä! Patrik Nyström patrik.nystrom@arcada.fi 050-3223630 Förhållningsdirektiv under yrkespraktik För att alla parter skall trivas under praktiken och missförstånd skall kunna undvikas finns det en del saker som är viktiga att minnas under tiden i yrkespraktik Klädsel Klädseln bör vara i enlighet med och följa praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder inte finns att ge studeranden bör de egna kläderna följa praktikplatsens reglementen. Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns. Smycken, piercing och tatueringar Smycken och piercing är inte tillåtna på någon praktik med hänvisning till hygienen samt den egna säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av klädsel vid patientkontakt. Social samvaro Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är naturliga företeelser i arbetet som alla bör inneha ett professionellt förhållningssätt till. All intim kontakt under arbetstid är förbjuden på arbetsplats. I fall överenskomna principer inte efterföljs kan yrkespraktiken avbrytas. Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Studieaktiviteter

  • Övningar samt utvärdering - 67 timmar
  • Praktik - 175 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 242 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 242 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren. Dagbok över uppdragen och inlärningen.

Lärare

  • Carstens Laura
  • Ericsson Christoffer
  • Rehnström Henrik
  • Savolainen Jari

Examinator

Ericsson Christoffer

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken under veckor 9-13 (26.2- 1.4.2018).

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-02-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-02-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-02-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-02-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2020-03-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II

Kurs- och studieplansökning