Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I den här enheten lägger du grunderna för följande
kompetenser:

Vårdvetenskaplig kompetens
Vårdetisk kompetens
FUI-kompetens, forskning, utveckling och
innovations kompetens

Läranderesultat

Du kan identifiera vårdvetenskapens teoribildning och kan argumentera för dess betydelse i vårdverkligheten och dess kunskapsutveckling. (Kunskap)

Du kan relatera till vårdteorier och tankemodeller som grund för professionellt vårdande. (Kunskap)

Du kan utnyttja relevanta databaser och sökord för att hitta vårdvetenskaplig kunskap. (Färdighet)

Du kan läsa och använda dig av ett vetenskapligt språk. (Färdighet)

Du kan beakta evidensprocessen och tillämpar den för att söka och sammanställa kunskap i en avgränsad kunskapsöversikt. (Färdighet)

Du kan uppfatta skillnaden mellan begrepp som reflektion och deskription, analys och syntes och kan omsätta dessa i praktiken. (Förhållningssätt)

Du identifierar grunden till din yrkesidentitet inom vårdvetenskapens paradigm och du är intresserad av och förstår vikten av en ständig utveckling av vårdvetenskapen. (Förhållningssätt)

Kursen ersätter följande kurser

Evidensbaserat arbete
Metodikens grunder

Litteratur

 • Wiklund Gustin, L. and Bergbom, I., 2017/2012.
  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.
  Studentlitteratur.

 • Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B. and
  Bahtsevani, C., 2016. Evidensbaserad omvårdnad:
  en bro mellan forskning och klinisk verksamhet.
  Studentlitteratur. Liber AB, Stockholm.

 • Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap -vetenskapen om
  vårdandet om det tidlösa i tiden.

 • Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro Oy,
  Helsingfors.

 • Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber
  utbildning, Stockholm.

 • Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
  hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.

 • Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
  praxis. Natur och Kultur, Stockholm.

 • Patel, & Davidson, B. (2019)
  Forskningsmetodikens
  grunder : att planera, genomföra och rapportera
  en undersökning. Lund:Studentlitteratur.
  Jakobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning
  och förklaring - Introduktion till
  samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och
  socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

 • Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori
  och metod: från idé till examination inom
  omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

 • Forskningsetiska delegationen. (2012). God
  vetenskaplig praxis och handläggning av
  misstankar om avvikelser från den i Finland.
  Forskningsetiska delegationens anvisningar

Hämtad från
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_20 Extern länk
12.pdf
-Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology. A Beginner's Guide to Doing a
Research Project. USA, SAGE Publications Ltd.

 • Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
  Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere
  University, Tampere.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 11 timmar
 • Basgruppsarbete - 43 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: Individuell skriftlig uppgift kring
ett vårdvetenskapligt begrepp
Examination 2: Ett skriftligt grupparbete som görs
enligt Arcadas skrivmodell och har tyngdpunkten på
forskningsmetodik. Examinationsuppgift 2
presenteras under ett obligatoriskt
seminarietillfälle.
Infromationssökningen och uppgiften är
obligatorisk.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Examinationsuppgift 1 och 2 bedöms numeriskt på
skalan 1-5. Uppgifterna utgör båda 50% av
kursvitsordet.
Uppgiften i informationssökningen bedöms
godkänd/underkänd.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Forss Mia
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Savolainen Jari

Examinator

Appelroth Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (68 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 09:00 - 12:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Intro + föreläsning på Zoom Appelroth Maria
Lejonqvist Gun-Britt
Niemi Annika
Paakkonen Heikki
2023-01-11 09:15 - 11:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Personcentrerad vård OBS! Skild Zoom länk: https://arcada.zoom.us/j/65293688341?pwd=RTlERDdkSWZjU0RLVmcwWk1BQjNhUT09&from=addon Meeting ID: 652 9368 8341 Passcode: 766672 Arola Annikki
2023-01-11 12:00 - 15:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Introduktion till vårdvetenskap - Zoom Niemi Annika
2023-01-16 12:00 - 15:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Zoom Niemi Annika
2023-01-18 13:00 - 16:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Vårdvetenskap, vårdteoretiker - Zoom Lejonqvist Gun-Britt
Niemi Annika
2023-01-25 12:30 - 15:30 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Metodikens grunder - Zoom Appelroth Maria
Paakkonen Heikki
2023-01-26 09:30 - 11:30 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Metodikens grunder - Zoom Forss Mia
Paakkonen Heikki
2023-02-08 12:00 - 14:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Metodik, handledning (examinationsuppg. 2) - Zoom Forss Mia
2023-02-14 13:00 - 16:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Evidensbaserat arbete - Zoom Lejonqvist Gun-Britt
2023-02-17 09:00 - 11:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Informationssökning Grupp 1 - Zoom Småros Anna
2023-02-17 12:00 - 14:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Informationssökning Grupp 2 - Zoom Småros Anna
2023-03-02 13:00 - 16:00 F249 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Handledning (skrivstöd) Sandell Magdalena
2023-03-07 09:00 - 16:00 F143 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Appelroth Maria
Ekman Petra
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Karbin Daniela
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2023-03-08 12:00 - 14:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Vårdvetenskap (det valda begreppet) - Zoom Appelroth Maria
Lejonqvist Gun-Britt
Niemi Annika
2023-03-14 10:30 - 12:30 E385 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Informationssökning - Drop in Småros Anna
2023-03-16 13:00 - 16:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Handledning (Examinationsuppgift 2) - Zoom Forss Mia
Paakkonen Heikki
2023-03-28 12:00 - 15:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Handledning (Examinationsuppgift 2) - Zoom Forss Mia
Paakkonen Heikki
2023-04-11 09:00 - 16:00 Vårdvetenskapens och metodikens grunder Seminarie - online Appelroth Maria
Forss Mia
Lejonqvist Gun-Britt
Niemi Annika
Paakkonen Heikki

Kurs och studieplanssökning