Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I den här enheten fördjupar du dig i följande
kompetenser:

Professionellt bemötande
Hälsofrämjande
Klinisk vårdkompetens
Vårdetisk kompetens
Vårdvetenskaplig kompetens
Interprofessionellt arbete och säkerhetskultur

Läranderesultat

Du kan bedöma vårdbehov, utföra och evaluera vård
i ofta återkommande vårdsituationer för
inremedicinska patientgrupper.
Osaat määrittää hoidon tarpeen, suorittaa ja
arvioida erilaisten sisätautipotilaiden hoitoa
usein toistuvissa hoitotilanteissa.

Du implementerar evidensbaserade
forskningsresultat i vårdarbetet. Du kan förklara
och motivera för valen av dina vårdande handlingar
i relation till vårdvetenskapens grunder. Du kan
även utveckla vården utgående från detta.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa
hoitotyöhön. Osaat selittää ja perustella hoitoon
liittyviä valintoja ja toimenpiteitä suhteessa
hoitotieteen perusteisiin, sekä kehittää hoitoa
tähän perustuen.

Du utvecklar förmågan att förverkliga
vårdhandlingar och vårdaktiviteter i olika
vårdkontext utgående från patientens behov och
rådande vårdrekommendationer. Du arbetar för
hållbar utveckling inom branschen.
Kehität taitoa toteuttaa hoitotoimintoja ? ja
toimintaa erilaisissa hoidon konteksteissa,
potilaan tarpeiden ja vallitsevien
hoitosuosituksien perusteella. Työskentelet
edistääksesi alan kestävää kehitystä.

Du kan tillämpa din kunskap om de mest centrala
inremedicinska sjukdomarna i vårdarbetet.
Du kan evaluera vårdbehovet för en patient i behov
av akut vård.
Osaat soveltaa tietoasi keskeisistä sisätautisista
sairauksista hoitotyöhön. Osaat arvioida akuutin
potilaan hoidon tarpeen.

Du har ett vårdvetenskapligt, evidensbaserat samt
etiskt förhållningssätt i vården av den
inremedicinska patienten.
Omaat hoitotieteellisen, näyttöön perustuvan sekä
eettisen suhtautumisen sisätautipotilaan
hoitotyöhön.

Du fördjupar din kunskap i läkemedelsbehandling ur
ett inremedicinskt perspektiv.
Syvennät lääkehoidon osaamistasi sisätautien
hoitotyön näkökulmasta.

Förkunskaper

Grundvårds praktiken
Vårdandets grunder
Vårdenstvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt
perspektiv, Läkemedelsräkningen måste vara godkänd

Kursen ersätter följande kurser

Praktik: Klinisk vård (inremedicin)

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir
godkänd på yrkespraktiken och att alla dokument
som hör till praktiken är inlämnade samt
praktikuppgiften godkänd.

Lärare

  • Appelroth Maria
  • Karbin Daniela
  • Loimijoki Niko

Examinator

Appelroth Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-17 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-18 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-19 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-20 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-21 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-24 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-25 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-26 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-27 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-04-28 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-01 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-02 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-03 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-04 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-05 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-08 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-09 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-10 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-11 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-12 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-15 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-16 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-17 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-18 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-19 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-22 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-23 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-24 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-25 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik
2023-05-26 08:00 - 16:00 Inre medicinsk vård, Praktik

Kurs och studieplanssökning