Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Vårdetiskkompetens

Professionellt bemötande

Lärande och handledning

Klinisk vårdkompetens

Interprofessionellt arbete

Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (kunskap):
-Du känner till de vanligaste sjukdomarna som
förekommer på avdelningen samt känner till
de hälsohinder och vård dessa sjukdomar medför.
-Du har kunskap i läkemedelsadministration då det
gäller barnpatienter och förstår vikten av
noggrannhet i läkemedelsräkningen.
-Du har kunskap i särdragen för vård av barn och unga

Efter avlagd studieenhet (färdighet):
-Du kan skapa en vårdrelation med
barnet och dess familj
-Du kan utföra grundvård åt olika ålders barn
-Du kan rapportera både skriftligt och muntligt
-Du kan handla i akuta situationer
-Du kan lägga upp mål för din egen inlärning och
utvärdera den.

Efter avlagd studieenhet (förhållningssätt):
-Du kan möta olika åldrars barn och deras föräldrar
med respekt och finkänslighet
-Du förstår hur en sjukdom påverkar
barnet och familjen
-Du kan vara närvarande, lyssna till barn/föräldrar
och skapa trygghet i
vårdsituationer
-Du hittar din plats i vårdteamet och förstår vikten
av samarbete

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik ? Barn och psykiatrisk avdelning (7,5
sp)

Studieaktiviteter

Praktik - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Utvärdering av handledare samt praktikens ansvariga
lärare, utgående från målen (godkänd / underkänd).
Skriftlig praktikuppgift.

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning