Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kan självständigt agera som förstavårdare i en
förstavårdsenhet på grundnivå, med ett erfaret
arbetspar

Kan tillämpa dina teoretiska kunskaper och
praktiska handfärdigheter inom förstavård på
grundnivå till en verklig omgivning samt förstå
hur dom kunskaperna och handfärdigheterna kan
utvecklas under en praktisk övningsperiod

Läranderesultat

Fungera professionellt i kontakten med patienter
och anhöriga i det prehospitala kontextet

Utgående från dina kunskap och färdigheter, utföra
en ändamålsenlig och systematisk klinisk
undersökning av olika patienter i det prehospitala
kontextet

Känna igen störningar i de vitala funktionerna,
utföra en tillförlitlig primär- och
sekundärbedömning av patientens tillstånd och kan
planera och genomföra de vårdåtgärder som
patienten behöver

Fungera som en medlem i vårdteamet på grundnivå
och känner till ledarens (H1) roll

Göra motiverade beslut om rätt och mest
ändamålsenliga vårdplats för patienten

Avge rapport både skriftligt och muntligt enligt
ändamålsenlig standard och modeller

Använda och ändamålsenligt utnyttja vård- och
förflyttningsutrustningen i en ambulans

Ändamålsenligt och enligt givna standard
underhålla samt rengöra ambulansens vårdutrymme
samt vårdutrustning

Förstå grunderna till samt använda prehospitala
telekommunikationsutrustningen (VIRVE)

Känna igen och förstår skademekanismer och
typskador i traumatiskt skadad patient

Känna igen dom vanligaste läkemedlen som
patienterna använder och vet varifrån och hur du
kan söka vidare information om dem

Känna igen och använda dom läkemedel som används
inom förstavård på grundnivå

Förstår den prehospitala processen, från alarm
tillbaka till station.

Förstå hur praktikplatsens akutvård fungerar som
en del av sjukvården och kan tillämpa dom lokala
vårddirektiven

Känna till hur samarbetet mellan polis,
räddningsverk, sociala sidan, Nödcentralen och
vårdinstanserna fungerar

Förstår grunderna om funktionerna vid
flerpatientssituationer

Kan beskriva och förstå patofysiologin, symptomen,
fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms-
och olycksfallen

Kan kritiskt reflektera över ditt egna agerande i
vårdsituationer samt beskriva sina egna
målsättningar för praktiken

Globala mål i focus:
god utbildning för alla
minskad ojämlikhet
hållbar konsumtion och produktion
fredliga och inkluderande samhällen

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik - Akutvård på grundnivå

Studieaktiviteter

Praktik - 240 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Godkänd utvärdering

Lärare

 • Saarela Sami
 • Takala Sami

Examinator

Loimijoki Niko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-02-20 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-21 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-22 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-23 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-24 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-27 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-02-28 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-01 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-02 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-03 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-06 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-07 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-08 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-09 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-10 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-13 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-14 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-15 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-16 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-17 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-20 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-21 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-22 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-23 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-24 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-27 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-28 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-29 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-30 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-03-31 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik
2023-05-18 08:00 - 16:00 Förstavård på grundnivå, Praktik

Kurs och studieplanssökning