Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och
fysiologi 4p är att skapa
förståelse för människokroppens byggnad och
funktioner samt ge
färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Biomekanik 1 sp: Bli bekant med biomekanikens
grunder och terminologi. Ha färdigheter för att
analysera rörelse och muskelarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

i relation till kursen i Anatomi och fysiologi
4p:
- kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge organen
på svenska och med vetenskapliga namn

- förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens, de
endokrina organens, nervsystemets, och
sinnesorganens funktioner
samt kunna beskriva
matspjälkningsorganens, urinorganens och
fortplantningsorganens funktioner.

- kunna analysera patientens normala
kroppsfunktioner, speciellt i
rörelseorganen och känna igen
sjukdomstillstånd.

Biomekanik 1sp: Ha kunskap att tillämpa
biomekaniska lagbundenheter för att på ett
systematiskt sätt börja analysera rörelse.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människkroppens byggnad och funktioner

Biomekanik:biomekaniska begrepp och
lagbundenheter
som påverkar stöd- och rörelseorganen. Grunderna
för rörelseanalys.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen
medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Mer information

Följ tidtabllen på ItsLearning för
videoföreläsningar, livetillfällen, tenter etc

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen Liber.
Stockholm.
ISBN: 9789147084357

Trew,M and Everett,T (2010): Human movement.
Sixth edition.
,Elsevier,Churchill Livingstone.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Nätbaserade - 135 timmar
  • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p

Biomekanik: Godkänd färdighetsprov i biomekanik och
deltagande i praktisk övningar 1p

Lärare

  • Tillman Ilse
  • Vaappo Marko

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Examinationsformer

2020-10-22 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning