Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande får kunskap i att välja lämpliga fysioterapeutiska metoder och att få färdigheter i att tillämpa metoderna på ett ändamålsenligt sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till och förstå de olika fysioterapimetodernas inverkan och fysiologiska grund. Utgående från den fysioterapeutiska undersökningen förväntas studenten kunna välja och motivera valet av fysioterpimetod utågende från evidensbaserad kunskap. Studenten föväntas kunna använda metoderna på ett ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering
Massage,
Ledmobilisering
Muskeltöjning

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik
Fysioterapeutisk bedömning

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapimetoder

Litteratur

Adler,S. Beckers,D. Buck, M.2008. PNF in Practice, an illustrated guide,Springer, Germany.ISBN-13 978-3-540-73901-2
Kaltenborn, F. Manual Mobilization of the Joints,Volume I The Extremities %th Edition Olaf Norlis Bokhandel, Oslo
Arponen R, Airaksinen O.2006. Massage för hela människan.WSOY.ISBN 952-13-2733-2.
Ylinen J.2002.Venytystekniikat I.
Lihas-jännesysteemi. ISBN 951-9209-02-6
Ylinen J. 2006. Venytysharjoittelu. ISBN 951-9209-03-4

Referenslitteratur:

Holey E, Cook E. 2004. Evidence-based Therapeutic Massage. A Practical Guide for Therapists. ISBN 0443072302
Ylinen J, Cash M, Hämäläinen H. 1999. Urheiluhieronta. ISBN 952-90-6711-9.
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler. Varför och hur? Del I Extremiteterna. ISBN 91-85934-00-3
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler. Varför och hur? Del II Ryggraden. ISBN 91-85934-01-1
Evjenth O., Hamberg J. 1991. Autostretching. The Complete Manual of Specific Stretching. ISBN 91-85934-05-4

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Närvaro vid minst 80% av de praktiska övningaslektionerna
Godkänt vitsord i teoretisk och praktisk tentamen. Praktisk tentamen enligt individuell tidtabell(ledmobilisering, PNF, muskeltöjning).
Praktiskt massageprov under massagemottagning (massage x 3).
Teoretisk tentamen (gemensam för alla delområdena i kursen)

Lärare

 • Kokko Anne
 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se tidtabell i ARBS

Examinationsformer

 • 2012-11-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning