Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är: -Att fördjupa kunskapen i hälsofrämjande arbete utgående från de centrala begreppen (enligt WHO). -Att kunna skapa en relevant teoretisk referensram för ett hälsofrämjande projekt. -Att utvidga förståelsen för utvärderingen av hälsofrämjande projekt med fokus på processen. -Att studenten utvecklar en beredskap i att planera, genomföra och värdera hälsofrämjande projekt för personer i olika åldrar och olika nivåer (individ, grupp och samhälle).

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna: -Definiera de centrala begreppen inom hälsofrämjande arbete. -Tillämpa de centrala begreppen i hälsofrämjande projekt utgående från det egna yrkesområdet. -Få insikt i att arbeta innovativt i ett multiprofessionellt team på ett evidensbaserat arbetssätt. -Identifiera behovet av hälsofrämjande åtgärder och som medlem i ett multiprofessionellt team planera, genomföra och evaluera ett hälsofrämjande projekt.

Innehåll

-centrala begrepp som är aktuella inom hälsofrämjande -modeller och metoder för främjandet av hälsa och välbefinnande -projektarbete i teori och praktik -studenterna arbetar med hälsofrämjande projekt inom olika områden -presentation och rapportering av projektarbeten -studenten följer upp sin inlärningsprocess med en inlärningsdagbok

Litteratur

-Ewles L., Simnett J. 2003. Hälsoarbete. Studentlitteratur.ISBN 91-44-03596-9 -Nutbeam D. & Bauman A. 2006. Evaluation in a Nutshell;a practical guide to the evaluation of health promotion programs. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 0 074 71553 4. - Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein; Käsitteitä ja selityksiä. TEKRY. Edita Prima Oy. ISBN 952-205-006-7. - Socialmedicinsk tidskrift 2/2009, s. 128-138 - Artiklar som presenteras under kursen. Elektroniska källor: - Ottawa Charter for Health Promotion 1986, [www] http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/20010827_2 - Regeringens politikprogram för hälsofrämjande, 2007,[www] http://www.vn.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terveys/ohjelman-sisaeltoe/sv.pdf - Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet: Hälsa 2015, [www] http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42733&name=DLFE-7169.pdf - Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2008–2011, [www]http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3683.pdf&title=Sosiaali__ja_terveydenhuollon_kansallinen_kehittamisohjelma_KASTE_2008_2011_fi.pdf - Health Promotion Glossary (WHO) - Nutbeam, D. 1998. Health Promotion International. Vol. 13, No. 1. Evaluating health promotion - progress, problems and solutions. s. 27-44. [www]http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/reprint/13/1/27 - Raphael, D. 2000. Health Promotion International. Vol. 15, No. 4. The question of evidence in health promotion. s. 355-367. [www] http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/355 Referenslitteratur: -Medin, J. & Alexandersson, K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Studentlitteratur, Lund. ISBN -Nutbeam D. & Harris E.2004 (2nd ed.)Theory in a Nutshell;A practical guide to health promotion theories. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 978 0 074 71332 7. Övriga elektroniska källor: - FYSS 2008. [www] http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/FYSS_2008.pdf - Evaluation in health promotion. Principles and perspectives, [www] http://www.euro.who.int/informationsources/Publications/Catalogue/20010911_43 - Nutbeam., D. 1994. Program Management Guidelines for Health Promotion. [www]http://www.ahmrc.org.au/AMH/downloads/pmg_hp.pdf - Physical Activity and Health i Europe, [www] http://www.euro.who.int/document/e89490.pdf - Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser,[www] http://www.fhi.se/PageFiles/3245/r200432halsoframjandearbetsplatser.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 106 timmar
 • Självstudier - 90 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 236 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Programstruktur: - introduktion, seminarium, föreläsning, se tidtabell i ARBS - 2-3 specialföreläsningar kommer utöver detta att ingå i kursen - kursdeltagarna jobbar med multiprofessionella projekt. Under denna tidperiod ca 3 handledningstillfällen med läraren enligt överenskommen tidtabell - Slutseminarium vecka 11, 14.3.2011 A510

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning