Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studeranden fördjupar sitt
kunnande i projektmetodik och kunskapsbaserad
verksamhet inom ett på förhand överenskommet projekt.
Inom ramen för projektet breddar studerande sin
yrkesspecifika kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- Identifiera behov av projekt som bidrar med kunskap
och utvecklar yrkesområdet och arbetslivet.
- Kritiskt granska och tillämpa litteratur och
forskning som bas för projektarbetet.
- Att planera, genomföra och utvärdera projekt i
arbetslivet
- Redovisa process och resultat av projektet
- Ta ställning till projektresultatets användbarhet
inom det egna professionsområdet i andra sammanhang.

Innehåll

Ta del i ett på förhand överenskommet projekt inom det egna
kompetensområdet och ansvara för en självständig del inom
projektet.

Förkunskaper

Grundstudier inom respektive utbildningsprogram

Kursen ersätter följande kurser

Ett konkret uppdrag i arbetslivet inom ett projekt med
anknytning till den egna professionen.

Mer information

För att genomföra kursen krävs en godkänd plan för
arbetslivsrelaterat projekt.
Projektet kan omfatta 5sp (133h), 10sp (266h) eller
15sp (399h)

Litteratur

Referenslitteratur:
Denscombe, M. 2016. Forskningshandboken: för
småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur
Eklund, S. 2011. Arbeta i projekt: individen,
gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.
Hagström, A & Mattsson, S. 2010. Att leda projekt
från start till mål. Stockholm: SISU idrottsböcker.

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 148 timmar
  • Självstudier - 121 timmar
  • - 136 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
- Godkänt genomfört projekt i arbetslivet
- Redovisning av process och resultat i projektet
- Redovisning av tidsanvändning för den egna
arbetsinsatsen i projektet.

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning