Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

BM-kompetenser:
Professionellt beslutsfattande, självständighet
och ansvar. (BM 1.2)
- kan definiera barnmorskans självständiga
verksamhetsområde inom mödrahälsovården.
- Känner det egna ansvarsområdet som BM och
kan fatta självständiga beslut samt delge sitt
specialkunnande.
- kan utnyttja handledning och stöd i
situationer som överskrider det egna
ansvarsområdet.
Interaktion och bemötande (BM 2.2)
- Skapar ett tryggt och tillitsfullt
samarbetsförhållande med individen och familjen
och erbjuder behovsanpassat stöd.
- Stöder tidig interaktion
Lärande- och handledningsfärdighet (BM 2.3)
- Kan handleda individen och familjen
utgående från deras reurser och förstärker deras
förmåga till beslutsfattande
Barnmorskekunskap under graviditeten (BM 3.3)
- Kan rådgiva, handleda och vårda kvinnan
och familjen vid familjeplanering samt under
graviditeten
- Kan följa upp kvinnans och fostrets
mående under graviditeten
- Kan förebygga, förutse och förebygga
risker och komplikationer under graviditeten

HV kompetenser:
Verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i
häsovårdararbete (HV 1.5)
- Väljer och använder modeller och
arbetsmetoder som främjar delaktighet på individ-
och gruppnivå.
Hälsovårdararbete med familjer som väntar barn
(HV 2.1)
- Kan handleda och stöda kunderna i ärenden
rörande parförhållandet och familjeplaneringen
- Kan tillsammans med den blivande familjen
planera verkställa och utvärdera dess hälsa och
välmående. Följa upp deras resurser och förstärka
dem vid behov.
- Bedöma den gravida kvinnans och fostrets
hälsa och identifiera graviditetsrelaterade
risker och vid behov remittera vidare för vård.
- Känner till förlossningsvården och kan
agera vid akut förlossning
- Kan planera och verkställa och utvärdera
det nyfödda barnets och dess familjs behov av
stöd och stärka delaktigheten.

Läranderesultat

- studenten kan planera mödravården och
handleda den gravida
kvinnan och familjen under graviditetens olika
skeden

- studenten kan planera, förverkliga och
utvärdera
mödravård i
barnmorske -och hälsovårdararbetet. Har goda
kunskaper om regelbunden graviditet samt
behövlig kunskap i obstetrik. Studenten kan
identifiera eventuella risker och avvikelser och
agera enligt detta.

studenten utvecklar sin förmåga att interagera
med kvinnan/familjen i olika situationer:

- studenten handleder och stöder föräldrarna i
familjetillblivelsen och parförhållandet under
graviditeten och inför förlossningen.

- Studenten identifierar och främjar familjens
hälsoresurser och kan stöda familjens
individuella behov utgående från ett
multiprofessionellt arbetsteam inom mödravården.

- Studenten förstår betydelsen av
anknytning till barnet och vikten av att stärka
familjens delaktighet.

Studenten utvecklar sina förutsättningar att
arbeta kvinno- och familjecentrerat.

- Studenten förstår betydelsen av handledning på
olika nivåer.

- studenten identifierar olika
familjekonstellationer och deras
stödbehov

- studenten identifierar olika typer av
behov för ökade stödinsatser.

-studenten har kännedom om det regelbundna
förlossningsförloppet

- studenten känner till den egna professionens
ansvarsområde och kan handla
i enlighet med det i ett mångprofessionellt
team

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt
rådgivningens struktur 2,5 sp
Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp
Familjeförberedelsekurs 1 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatoriska simuleringar och övningar ingår i
kursen. Obligatoriskt deltagande i
familjeförberedelsekurs.

I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt
vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt

Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur:

Äitiysneuvolaopas- Suosituksia
äitiysneuvolatoimintaan.
Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä
(kirj.) Reija Klemetti,
Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013.

På svenska

Handbok för mödrarådgivningen
Nationella Expertgruppen För Mödravården,
Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.)
2015

Valda delar:

Kaplan et.al 2009: Lärobok för
barnmorskor

Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä
2015,Kätilötyö Edita
ISBN 978-951-37-6604-7

Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T.
Lidbohm,
P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen
Lääkäri
lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Extern länk

Artiklar enligt skild anvisningar

Referenslitteratur:

Graviditet, hälsa och träning
av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne
Åhlund. 2011, Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07342-2

Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009.
Perhevalmennus.

- aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
(itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • simulering familjeförberedelse mässa - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

- godkända tent i mödrahälsovård (60%) och
obstetrik (50%)
- godkänt praktiskt prov

- godkänt deltagande i övningar, simuleringar
och familjeförberedelse projekt inklusive
slutrapport

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-03 - Tentamina
 • 2019-10-02 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:30 - 15:30 B522 Graviditet och hälsa Introduktion till kusen=obligatorisk Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-08-30 09:00 - 12:00 B522 Graviditet och hälsa Regelbunden graviditet Silfver Jessica
2019-09-04 09:00 - 12:30 D4106 Graviditet och hälsa, MINJA föreläser Minja Silfver Jessica
2019-09-05 09:00 - 12:00 F367 Graviditet och hälsa FAmiljeförberedelse intro+ arbetstid Niemi Annika
2019-09-09 12:30 - 15:30 D4110 Graviditet och hälsa Föreläsning 3, case Silfver Jessica
2019-09-16 09:00 - 12:00 E490 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 09:00 - 16:00 D4110 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 09:00 - 12:00 E491 Graviditet och hälsa Skills graviditet och hälsa (mödrar rdg-SYPE-barn+ postpartum) Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-16 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 09:00 - 12:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 12:45 - 15:45 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik fördjupning BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E486 Graviditet och hälsa SIMULERING, mödrahälsovård Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E493 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E487.2 Graviditet och hälsa STYRKOPPI För simulering i 486 Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 14:15 - 16:15 B518 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-30 12:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-10-02 08:30 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa Prakitskt prov+ eftergranskning Sabrina Forsell 4 timmar Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E488 Graviditet och hälsa filmning av familjeförberedelse Ekman Petra
Helsingius Theresa
Karmano Mikael
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV, behöver en plats i styrkoppin Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 11:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Filminspelningar i små grupper Ekman Petra
Helsingius Theresa
Silfver Jessica
2019-10-03 10:00 - 12:00 D4106 Graviditet och hälsa TENTAMEN HV Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Åkermarck Erica
2019-10-03 13:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa TENTAMEN BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning