Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande når
barnmorskekunskap under graviditet
och främjandet av reproduktiv och sexual hälsa
samt familje
och kvinnocentrerad
barnmorskekunskap. / Kurssin tavoitteena on
että
kätilöopiskelija on asiantuntija
raskausaikana ja myös edistää seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä sekä perhe-ja
naiskeskeistä kätilöosaamista.

Läranderesultat

Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens
MÖDRARÅDGIVNINGEN (5veckor)
Under handledning sköta en gravid kvinna och
hennes familj
på mödra-, eller mödra -och barn rådgivningen
under
graviditeten och barnsängstiden
Ohjattuna hoitaa raskaana olevaa naista sekä
hänen perhettä
äitiys-ja lastenneuvolassa sekä
lapsivuodeaikana

Studenten förstår rådgivningens uppgift och
känner till när den
gravida eller fostret är vid behov av
specialvård samt kan vidta
åtgärder för förverkligandet
Opiskelija ymmärtää neuvolan perustehtävän ja
tunnistaa
milloin raskaana oleva tarvitsee
erikoissairaanhoitoa ja osaa
tarvittaessa toteuttaa hoidon

Studenten klarar av att följa upp graviditeten
och fostrets
välmående under hela graviditeten
Opiskelija osaa seurata tulevan äidin ja sikiön
vointia koko
raskausajan

Studenten känner till och kan handleda om de
sociala
förmånerna som hör till den gravida, förälrar
och barnfamiljen
Opiskelija on tietoinen sosialiset etuuksista
mitä kuuluvat
raskaana olevalle ja venhemmille sekä
lapsiperheille

Studenten handlar enligt WHO rekomendationerna
och kan
stöda amning också i krävande
amningsituationer
Opiskelija osaa WHO:n suosituksien mukaisesti
tukea
imetystä eri tilanteissa, myös
ongelmatilanteissa

Studerande känner till hälsogranskiningar för
barnet upp till 1
års ålder samt vaccinationsprogrammet
Opiskelija on tietoinen lasten
terveystarkastuksista lapsen
ensimmäisenä ikävuotena ja on samalla tietoinen
rokotusohjelmasta

Studerande kan enligt överenskommelse
förverkliga
självständigt en del av familje/förlossnings
förberedelse kurs
på rådgivningen
Opiskelija voi sopimuksen mukaan toteutaa
synnytys-tai
perhevalmennuskurssia neuvolassa

Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens
ANTENATALAVDELNING/PKL (5veckor):
Studenten har ett familje- och kvinnocentrerat
handlingsmönster i sitt arbete. I lärandet
och handledandet
av kvinnorna och familjerna framkommer det ett
kultursensitivt
bemötande.
Opiskelijalla on perhe- ja naiskeskeinen työote
asiakkaisiin.
Oppimistilanteissa sekä naisten ja perheiden
kohtaamisessa
kulttuurisensitiivinen suhtautuminen tulee
esille.

I samarbete med handledaren kan studenten
planera och
förverkliga vården av den riskgravida kvinnan.
Yhteystyössä ohjaajan kanssa opiskelija osaa
suunnitella ja
toteuttaa hoidon kun naisella on riskiraskaus.

Studenten förstår sin yrkesroll och sitt eget
ansvarsområdet
och kan arbeta i ett mångprofessionellt team.
Opiskelija ymmärtää oman ammattiroolinsa ja
oman
vastuualuensa ja osaa työskennellä
moniammatillisessa
työtiimissä.

Studenten känner till den antenatala
vårdprocessen och kan i
samråd med handledaren ansvara och fatta
professionella
vårdbeslut.
Hoitoprosessit antenatalihoidossa on
opiskelijalle tuttuja ja
opiskelija pystyy ohjattuna tekemään
ammatillisia päätöksiä.

Studenten har ett etiskt förhållningssätt, och
tar i sitt arbete
beaktande patientsäkerheten.
Opiskelijalla on eettinen suhatutuminen ja
ottaa työssän
huomioon potilasturvallisuuden.

Studenten har kunskap prenatala vården och kan
utföra de
vanligaste vårdhandlingarna på avdelningen.
Opiskelijalla on tietoa prenataalihoidosta ja
osaa suorittaa
tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla.

Innehåll

Handledd klinisk praktik i 5 veckor på
mödra/barn rådgivning.

Uppföljning av moderns och fostrets hälsa under
hela gravidteten

Uppföljning eller genomförandet av
efterkontrollen post
partum

-hembesök

-amningsstöd, beaktar EU-direktiv och följer
WHOs
anvisningar om
amning.

-samarbete och stöd till familjer.

-studerande känner till förmåner till mor,
föräldrar, barn
och
barnfamiljer.

-deltagandet/förverkligandet av en del av
familjeförberedelsekurs.

-uppföljning av barnets utveckling och hälsa
(0-1år).

-uppföljning av vaccinationsprogrammet.

Studerande gör sina praktiska studier 5 veckor
inom
antenatalvård alternerande på
antenatalavdelning/mödrapoliklinik
eller på förlossningsmottagning -jour

Förkunskaper

Grundstudier inom sjukskötarutbildningen,

Vården av kvinnor och barn.

Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv
hälsa.

Familjeinriktad hälsovård del 1 och 2.

Kursen ersätter följande kurser

sexual och reproduktiv hälsa, praktik på
antenatalavdelning

Litteratur

samma som i teorikurserna

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 15 timmar
  • Seminarier - 10 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
har genomfört praktiken och gjort praktikuppgifen
godkänt.

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning