Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du förstår vårdvetenskap som en humanvetenskaplig akademisk disciplin och innehar en solid grund för akademiskt vårdarbete och en grundstruktur för tänkandet inom vårdutbildningen på yrkeshögskolenivå.

Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet i Finland och kan ge exempel på de vanligaste säkerhetskteorierna.

Läranderesultat

Du kan tolka vårdvetenskaplig litteratur och kan skriva en vetenskaplig essä utgående från ett vårdvetenskapligt tema och perspektiv.
Du kan tillägna dig de vårdvetenskapligt grundläggande värdena så de kan tillämpas i möten med patienten.
Du kan förstå vårdvetenskapen som en grundläggande struktur i utbildningsprogrammet.

Du kan förklara begreppen som används i patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta i team kan förbättra säkerheten.

Innehåll

Vårdvetenskapens kärnsubstans, teori och grundantaganden (vårdvetenskapens ontologi och epistemologi). Vårdvetenskap som en akademisk disciplin, forskningsområde och klinisk praxis med fokus på hälsa, den lidande människan och vårdandet. Vårdvetenskapens utveckling och olika traditioner.

Nätkursen Professionell patientsäkerhet -webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi
Patientsäkerhet ur ett teoretiskt perspektiv.
Mänskliga faktorer, systemsäkerhet och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen innehåll fördelas enligt:
1 sp evidens
1 sp patientsäkerhet
1 sp vårdande
2 sp arbete och examination

Litteratur

Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber utbildning, Stockholm. ISBN 91-634-0862-7
Aktuella forskningsrapporter och artiklar.

Suserud, B-O och Svensson, L. 2009. Prehospital akutsjukvård. Liber AB, Stockholm. ISBN 978-91-47-08448-7 (valda delar)

Kinnunen, M och Peltomaa, K. 2009. Potilasturvallisuus ensin. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.ISBN 978-951-8944-36-5

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Avklarad uppgift och avklarad patientsäkerhets -nätkurs.

Lärare

 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Nyström Patrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning