Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kunskap och förståelse:
- Studerande fördjupar sina kunskaper i
jourpoliklinisk vård
-Studerande kan på ett fördjupat sätt förstå
hur
vårdvetenskapen är en del av den kliniska
verkligheten, med patientens behov och
situation
i centrum

Färdighet och förmåga:
-Studerande kan självständigt bedöma en
patients
tillstånd i en akut situation, samt observera
förändringar i vitala livsfunktioner och avgöra
behovet av vård
-Studerande kan i akuta situationer
självständigt
påbörja vården av en patient
-Studerande har en förmåga att förstå
patientsäkerhets aspekter inom jourpoliklinisk
vård
-Studerande förstår vikten av att arbeta i team
i
akuta situationer
-Förmåga att lyssna och möta patienters och
närståendes frågor och oro.
-Ta ansvar över sitt eget lärande och sin egen
utveckling i sin profession, detta genom ett
aktivt deltagande

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-Förmå ta individen i beaktande och visa
empatisk
förmåga i vårdandet
-Studerande kan värdera sina egna behov av
ytterliga kunskap inom området
-Studerande kan reflektera över hur
hållbarheten
kan beaktas i vården

Globala mål i fokus:
# 3. God hälsa och välbefinnande
# 5. Jämställdhet
# 10. Minskad ojämlikhet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studernade ha
fördjupat sitt eget kunnande, både
teoretiska och praktika kompetenser, inom
jourpolikliniks vård

Innehåll

Kursen är den första delen av krävande vård.
Under denna del behandlas innehållet ABC i
patientbedömning.
Följande teman tas upp ur ett jourpolikliniskt
perspektiv:
- Jourpoliklinisk vård, bedömning av vårdbehov
NEWS Triage HLR
- Andning
- Cirkulation

Förkunskaper

För att delta i kursen ska studenten ha utfört
alla första, andra och tredje årets kliniska kurser
med godkänt resultat.

Mer information

Många av teoriföreläsningarna hålls på finska.
Studenten
kan använda sitt eget modersmål under
kursen.
Studenten bör ha kunskaper i finska på
medelnivå.

Litteratur

Övrigt materil hittas på Itslearning.

-Parvianen et al. 2021. Akuuttihoidon lääkkeet.
Duodecim
-Ala-kokko et al. 2021. Peruselintoimintojen
häiriöt ja niiden hoito. Duodecim
-Akuuttihoidon laitteet. 2013. Pölönen,
P., Ala-Kokko, T., Helveranta, K., Jäntti, H.,
Kokko,A. (toim.). Duodecim.
-Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017.
Ritmala-Castrén, M., Lönn, M., Lundgrén-Laine,
H.,Meriläinen, M., Minna Peltomaa (toim.)2.,
uudistettu painos. Duodecim
-EKG-tulkinnan työkirja. 2016. Mäkijärvi,
M.,Parikka, H., Raatikainen, P., Heikkilä,
J.(toim.) Duodecim
Ensihoito. 2017. Kuisma, M., Holmström,
p.,Porthan, K. Sanoma Pro.
-Oireista työdiagnoosiin. 2016. Kosonen,
A.,Saikko, S., Alanen, P., Jormakka, J.
SanomaPro.
-Föreläsningsmaterial
-Aktuella artiklar
-Övrigt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:
Delta i praktiska övningar och
simuleringar.
Delta i teoristudier på campus och aktiviteter på
itslearning.
Avklara examinations uppgifter.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ericsson Christoffer
 • Loimijoki Niko
 • Paakkonen Heikki
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Stockmann-Broo Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursens närundervisning pågår under tiden vecka 35-
36. Närmare program presenteras under första
lektionen.

Kurs och studieplanssökning