Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bekanta sig med olika begrepp, utvecklingsavvikelser, fuktionsstörningar och andra faktorer som kan på verka idrotts-/motionsövandet hos olika målgrupper. Studeranden skall känna till fysiska aktivitetens betydelse för olika målgrupper, samt känna till specialidrottens historia, nuläge, trender och utmaningar. Studeranden skall bekanta sig i olika specialidrottsgrenar både i teorin och praktiken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstår betydelsen av fysisk aktivitet för olika målgrupper speciellt gällande grupper med specialbehov. Studerandet kan ställa relevanta målgruppsanpassade mål för fysisk aktivitet. Studerandet känner till utvecklingstrender och utmaningar inom specialidrotten i samhället och kan stöda integreringen av personer som tillhör olika specialgrupper. Studerandet kan anpassa s.k. vanliga idrottsformer och aktiviteter åt personer med specialbehov och erbjuda aktiviteter som är speciellt utvecklade för specialgrupper

Innehåll

-Begreppsdefinition, vad innebär begrepp såsom specialgrupp och handikappidrott -Utvecklingsavvikelser, funktionsstörningar och övriga faktorer som påverkar idrottsutövandet hos olika målgrupper. -Den fysiska aktivitetens betydelse och mål för olika målgrupper. -Specialidrottens historia, nuläge, aktuella trender och utmaningar. -Att förverkliga idrott för olika specialgrupper i praktiken med olika redskap. -Special idrottsgrenar i teorin och praktiken -Tentamen

Förkunskaper

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro på alla praktiska lektioner

Litteratur

Tentamenslitteratur: -Rintala P.,Huovinen T. och Niemelä S: Soveltava liikunta. LTS nro168, Tammerprint Oy, 2012 (kap.5, s.254-488) Vanlandewijck Y.C & Thompson W.R (2011): The Paralympic Athlete, Wiley-Blackwell (s.3-30, part 3,(s.137-213) -Föreläsningsmaterial - Artiklar: - Khan et.al: Physical Activity and bone health, kapittel 12. Petit. M (Physical Activity, Targeted Bone Loading, and Bone Mineral in Postmenopausal Women) - Khan et.al: Physical Activity and bone health, kapittel 15.(Exercise prescription for people with osteoporosis) - Carter N. Exercise and fall prevention (kapittel 14) i boken Khan et al. Physical activity and bone health. Human Kinetics. Resurslitteratur: -Mälkiä & Rintala (toim): Uusi erityisliikunta. LTS, Helsinki 2002 -Romberg, A.(2005):MS ja Liikunta. Edita Prima Oy, Helsinki -Kuutamo,O.& Hölsömäki H (toim.) 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita Prima Oy, Helsinki -Huovinen, T. (toim). 2003. Talviliikuntaa kaikille. Soveltavan talviliikunnan käsikirja. Edita Prima Oy, Helsinki -Verhe, I., Ruti, M., Suomen Invalidien Urheiluliitto Ry.2007. Tammer-Paino Oy, Tampere

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 22 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 36 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 (Tentamen) Examination 2 (aktivt deltagande under övningarna och lektioner) Examination 3 (Observering) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Examination 1 (Tentamen 70%, Examination 2 (aktivt deltagande under övningarna) GK/UK Examination 4 Observering (30%)

Lärare

Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-04-24
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-02-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 10:15 - 11:15 D173 Idrott och anpassad motion Kursintro Vaappo Marko
2020-01-23 08:30 - 10:00 D4109 Idrott och anpassad motion Föreläsning 1 Vaappo Marko
2020-01-28 10:00 - 11:30 D4109 Idrott och anpassad motion Föreläsning 2 Vaappo Marko
2020-01-29 13:00 - 14:30 D173 Idrott och anpassad motion Föreläsning 3 Vaappo Marko
2020-02-03 13:00 - 14:30 D4109 Idrott och anpassad motion Föreläsning 4 Vaappo Marko
2020-02-24 12:30 - 14:00 F365 Idrott och anpassad motion Kurstentamen Vaappo Marko
2020-03-02 13:00 - 14:30 M602 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 1 Vaappo Marko
2020-03-03 13:00 - 14:30 M602 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 2 Vaappo Marko
2020-03-09 13:00 - 14:30 M602 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 3 Vaappo Marko
2020-03-10 13:00 - 14:30 M704 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 4 Vaappo Marko
2020-03-17 13:00 - 14:30 M602 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 5 Vaappo Marko
2020-03-19 13:00 - 14:30 M602 Idrott och anpassad motion Praktiska övningar 6 Vaappo Marko

Kurs- och studieplansökning