Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om det egna yrkesområdet genom att: -uppvisa kunskap om innebörden i begrepp, definitioner, synsätt och principer i relation till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande -känna till evidensbaserade teorier och modeller för hälsofrämjande verksamhet -tillägna sig kunskap om planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande verksamhet -uppvisa kunskap i ergonomi -Förstår idrottsgrenarna som en möjlighet och redskap för att utveckla och motoriska färdigheter, fysiska egenskaper, självuttryck och främja hälsa -Känner till grunder i anatomi och fysiologi och kan tillämpa det kunnande i befrämjande av hälsa och fysisk aktivitet för olika målgrupper -Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgrupper. -Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter. -Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter att stöda människans utveckling Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att -tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna handla rättvist, jämlikt, solidariskt och hälsofrämjande med utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: Inom temaområdet hälsofrämjande -kunna förklara innebörden i begreppen hälsa och hälsofrämjande samt begrepp som relaterar till dessa. -känna till hur hälsa kan mätas och hälsofrämjande verksamhet kan utvärderas -känna till hälsofrämjande teorier, modeller och strategier och förstå sambandet med hälsofrämjande i praktiken -känna till de etiska riktlinjerna inom hälsofrämjande -känna till hur man kan planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande projekt för en viss målgrupp Inom temaområdet ergonomi -kunna identifiera ergonomiska faktorer som inverkar på belastningen hos människan i arbetslivet Inom temaområdet hälsofrämjande motionspass -Kan grundläggande begrepp gällande hälsomotion -Känner till motionens betydelse i hälsofrämjande verksamhet -Förstår hur fysisk aktivitet kan främja hälsan och på basis av det planera ändamålsenlig motion ur ett hälsofrämjande perspektiv -Förstår målgruppens betydelse när man planerar och instruerar och väljer alternativa övningar -Kan skapa och genomföra ändamålsenliga hälsofrämjande motionspass för olika målgrupper och kan använda musik och motivera sitt rörelseval vid instruktion av olika motionsformer -Förstår energi- och ämnesomsättning vid fysisk aktivitet och hur muskeln arbetar under fysisk belastning Inom temaområdet "gym" -förstår individens/målgruppens betydelse i planering och instruering -blir förtrogen med muskelvård och gym -kan planera ett ändamålsenligt gym program och analysera resultatet -kan förklara betydelsen av muskelvård för sina grupper -kan skapa och genomföra ändamålsenliga lektioner i olika motionsformer för olika målgrupper

Innehåll

Inom temaområdet hälsofrämjande och ergonomi -centrala begrepp inom hälsa och hälsofrämjande -den hälsofrämjande idén och dess historia -mål, värderingar och etiska aspekter i samband med hälsofrämjande -hälsofrämjande arbete ur ett systemteoretiskt perspektiv -evidensbaserade hälsofrämjande teorier och modeller -behov och prioriteringar för att främja hälsa -planering och utvärdering av hälsofrämjande arbete Inom temaområdet hälsofrämjande motionspass -Centrala begrepp inom hälsomotion och hälsokondition -Rekommendationer för hälsofrämjande motion -Muskelarbete och energi- och ämnesomsättning under fysisk belastning -Planering av hälsofrämjande motionspass -Instruktion och evaluering av hälsofrämjande motionspass Inom temaområdet "gym" -Teori av muskelvård -ledarskapsövningar i att leda gympas -Grunderna i gymträning, säkerhet och teknik

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs; motionspass utförs i zoom och bedöms godkänd/underkänd

Litteratur

Hälsofrämjande - valda delar ur: Ringsberg K. (2014)Health literacy Teori och raktik i hälsofrämjande arbete. (Studentlitteratur)Kapitel 1-3 Scriven A. 2013. Ewles & Simnet Hälsoarbete. Studentlitteratur. (eller den äldre versionen; Ewles Linda, Simnett Ina. (2009) Hälsoarbete. Studentlitteratur) Kapitel 1-6,kap.14 Winroth Jan, Rydqvist Lars-Göran (2008). Hälsa och hälsopromotion. Sisu Idrottsböcker.ss. 9- 87, ss.158-195, ss.231-257 Ergonomi: Launis Martti och Lehtelä Jouni (2011) Ergonomia. Työterveyslaitos (valda delar). Referenslitteratur Korp Peter(2004). Hälsopromotion. Studentlitteratur Medin Jennie, Alexandersson Kristina (2000) Begreppen Hälsa och hälsofrämjande- en litteraturstudie. Studentlitteratur Nutbeam Don (2005). Theory in a Nutshell. McGraw-Hill. Australia Savola E, Koskinen Ollonqvist P.(2005) Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteet ja selitykset. Terveyden edistämis keskus ry. Ladda ner: http://www.tekry.fi/index.php? page=jul_julkaisu&i=100311 Social- och hälsovårdsministeriet. Hälsa 2015. Se: http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingspr ojekt/halsa_2015 Social- och hälsovårdsministeriet. KASTE. Se: http://www.stm.fi/sv/under_arbete/utvecklingspr ojekt/kaste Statsrådet. Politikprogrammet för hälsofrämjande. Se: http://valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/politiikk aohjelmat-2007-2011/terveys/sv.jsp WHO. Health Promotion Glossary. 1998. Ladda ner: http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary WHO. Ottawa Charter. Se: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/ previous/ottawa/en/ Hälsofrämjande - Stödlitteratur Antonovsky. A (2001) Hälsans mysterium, 2001 Natur& Kultur Faresjö (2007) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa. Studentlitteratur. Klockars K,& Österman B.( 1995) Begrepp om hälsa. Filosofiska och etiska perspektiv på livskvalitet, hälsa och värd. Liber. Naidoo j., Willis J. (2005) Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Stundetlitteratur. Lund Seedhouse David (2001). The foundation for achievement. Wiley 2001 Tones Keith, Tilford Sylvia (2001). Health Promotion - effectiveness, efficency and equity. Third edition. Nelson Thornes

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 100 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Idrottsfysiologi och hälsomotion uppgift, presentation och seminarium (GK/UK) Examination 2 Tentamina (Hälsofrämjande,Ergonomi) (40%) Examination 3 Jumppa (deltagande,planering och drag (40%) (GK/UK) Examination 4 Gym (deltagande, planering och genomförande) (20%) (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Examination 1 GK/UK Examination 2 40% Examination 3 40% Examination 4 20%

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Ruutu Katri
 • Tapio Pauliina
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 12:30 - 14:30 D4107-08 Hälsofrämjande, idrott och motion Kursinfo Hellstén Kati
Ruutu Katri
Tapio Pauliina
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-01-13 12:00 - 13:45 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Physiotools introduktion: OBS, EGNA DATORER MED! Physiotools är ett professionellt verktyg för att skapa personliga träningsprogram för rehabilitering och fitness. Hellstén Kati
2020-01-14 13:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete / att förbereda sig för tent
2020-01-16 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete / att förbereda sig för tent
2020-01-21 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete / att förbereda sig för tent
2020-01-22 10:00 - 12:00 D4109 Hälsofrämjande, idrott och motion Diskussion kring teman för tenten (frivillig närvaro) Ruutu Katri
2020-01-23 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete / att förbereda sig för tent
2020-01-28 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete / att förbereda sig för tent
2020-01-29 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent Ruutu Katri
2020-01-30 12:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Tid för grupparbete
2020-02-04 13:00 - 14:30 D4107-08 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym (Marko) Intro +teori Vaappo Marko
2020-02-05 08:30 - 15:00 F249 Hälsofrämjande, idrott och motion Seminariet (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-06 13:00 - 14:30 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd pass Vaappo Marko
2020-02-10 14:00 - 16:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Extra möjlighet att göra hemtenten pga problem på Itslearning Ruutu Katri
2020-02-26 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent (omtent 1) Ruutu Katri
2020-02-26 10:30 - 12:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd pass Vaappo Marko
2020-02-27 13:00 - 14:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 Gruppindelningen på Itslearning Vaappo Marko
2020-03-04 10:15 - 11:45 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym (Marko) Lärarleddpass Vaappo Marko
2020-03-04 13:00 - 14:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Grupp 2 Gruppindelningen på Itslearning Vaappo Marko
2020-03-11 10:15 - 11:45 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym (Marko) Lärarledd pass Vaappo Marko
2020-03-11 13:00 - 14:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Grupp 3 gruppindelningen på Itslearning Vaappo Marko
2020-03-16 09:00 - 12:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd pass Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 Gruppinfon finns på itslearning Vaappo Marko
2020-03-16 13:00 - 14:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Lärarledd pass Grupp 3 Gruppinfon finns på itslearning Vaappo Marko
2020-03-18 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-24 09:00 - 12:00 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi Hellstén Kati
2020-03-24 13:00 - 15:00 D272 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi Hellstén Kati
2020-03-25 09:00 - 10:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Grupp 4 Vaappo Marko
2020-03-25 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 2 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-26 08:00 - 10:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Hemtent (omtent 2) Ruutu Katri
2020-03-26 10:15 - 12:15 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 3 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-26 13:00 - 15:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-27 08:30 - 10:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 2 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-27 11:30 - 13:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 3 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-27 13:30 - 15:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-30 09:00 - 11:00 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi Hellstén Kati
2020-03-31 08:30 - 10:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 2 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-31 11:30 - 13:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 3 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-03-31 13:30 - 15:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 1 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-04-01 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 2 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-04-01 14:00 - 16:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Grupp 3 Studerande ledda pass Vaappo Marko
2020-04-07 10:00 - 12:00 E385 Hälsofrämjande, idrott och motion Tentamen i ergonomi Hellstén Kati
2020-04-07 10:00 - 12:00 E383 Hälsofrämjande, idrott och motion Tentamen i ergonomi Hellstén Kati
2020-04-08 10:00 - 12:00 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Salutogenes Törnblom Cia
2020-04-15 08:30 - 10:30 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 1 Vaappo Marko
2020-04-15 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 2 Vaappo Marko
2020-04-16 09:00 - 11:00 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Teori Tapio Pauliina
2020-04-16 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 3 Vaappo Marko
2020-04-20 13:30 - 15:30 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion Teori Tapio Pauliina
2020-04-21 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 4 Vaappo Marko
2020-04-21 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 1 Vaappo Marko
2020-04-22 09:00 - 11:00 D4107-08 Hälsofrämjande, idrott och motion Teori Tapio Pauliina
2020-04-23 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 2 Vaappo Marko
2020-04-24 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 3 Vaappo Marko
2020-04-27 09:00 - 11:00 D4106 Hälsofrämjande, idrott och motion teori Tapio Pauliina
2020-04-27 09:00 - 11:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion Motionspass Demo Tapio Pauliina
2020-04-28 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 4 Vaappo Marko
2020-04-28 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 1 Vaappo Marko
2020-04-29 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 2 Vaappo Marko
2020-04-29 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 3 Vaappo Marko
2020-04-30 09:30 - 11:30 F249 Hälsofrämjande, idrott och motion Hälsofrämjande Jämlikhet, jämställdhet och normer workshop med Tarja och Anne Törnblom Cia
2020-05-04 09:00 - 11:00 M602 Hälsofrämjande, idrott och motion rörelseanalys Hellstén Kati
Tapio Pauliina
Törnblom Cia
2020-05-04 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 4 Vaappo Marko
2020-05-05 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 1 Vaappo Marko
2020-05-05 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 2 Vaappo Marko
2020-05-06 09:00 - 11:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 3 Vaappo Marko
2020-05-06 12:00 - 14:00 M704 Hälsofrämjande, idrott och motion Gym Studerande ledda pass Grupp 4 Vaappo Marko
2020-05-06 12:30 - 14:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Häslofrämjande teori till praktik (Cia) Törnblom Cia
2020-05-11 09:00 - 16:00 F249 Hälsofrämjande, idrott och motion Ergonomi seminarie Hellstén Kati
2020-05-12 10:15 - 15:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Motionspass: fysioterapi Hellstén Kati
2020-05-14 13:00 - 15:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Motionspass -fysioterapi Hellstén Kati
2020-05-18 09:00 - 12:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Första omtentamen- ergonomidelen Hellstén Kati
2020-06-01 09:00 - 12:00 Hälsofrämjande, idrott och motion Andra omtentamen- ergonomidelen Hellstén Kati

Kurs- och studieplansökning