Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du utvecklar dina allmänna kompetenser genom att: - du har förmågan att planera, organisera och utveckla din egen yrkesverksamhet - du är medveten om värdegrunden inom ditt yrkesområde och kan tillämpa de yrkesetiska principerna för din egen bransch - du kan tillämpa principerna för hållbar utveckling - du tillägnar dig kunskap i att planera, formulera mål och bygga upp strategier på olika nivåer i samhället. - du utvecklar förmågan att se en produkt eller tjänst ur ett användar- och livscykelperspektiv samt kan tillämpa olika metoder för att utveckla ditt yrkesområde. - du känner till aktörer samt de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna i din bransch inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt känner till påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla branschen Du utvecklar din kompetens i fråga om det egna yrkesområdet genom att: - du känner till idrottens och hälsopromotionens roll i att främja välbefinnande och kan iaktta dessa på individ- grupp- och samhällsnivå. - du kan planera, utföra och utvärdera helheter och verksamhetsmodeller och kan utnyttja idrottens möjligheter till hälsofrämjande verksamhet - du känner till utvecklingsprognoserna inom idrotts- samt servicebranschen och kan förstå hur man kan främja dess ställning i samhället. - du ökar din kompetens i att söka, kritiskt granska och hantera information inom din bransch samt inom hälsopromotion och välbefinnande. - du känner till styrdokument och lagstiftning inom hälsofrämjande både globalt och lokalt - du utvecklar förmågan att kritiskt bedöma information och gestalta helheter inom hälsopromotion och du kan utnyttja internationella informationskällor inom idrott och hälsofrämjande - du förstår effekterna av globaliseringen och dess möjligheter inom ditt eget yrkesområde

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Informeras senare

Litteratur

Rostila M. och Toivanen, S. 2012. Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Liber. ISBN 978- 91-47-09975-7. Naidoo, J. & Wills, J. 2005. Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Studentlitteratur. ANDRA DOKUMENT TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Helsinki 2006 Terveyden edistämisen laatusuositus. Hittas på: http://stm.fi/documents/1271139/1359643/terveyd enlaatusuositus_1.pdf/adbcbaf5-7cad-4e36-86bc- 77fac9769466 Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2011. Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen. Centret för hälsofrämjande: http://issuu.com/soste/docs/tasa- arvo_ja_osallisuus_2012/1 Parviainen H., Mäkinen E., Nyrhinen M., Rouvinen-Wilenius P. ja Savolainen N.: Terveyden edistämisen barometri 2008. Ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen terveyden edistämiseen. Centret för hälsofrämjande/Terveyden edistämisen keskus 2008. Finns på nätet: https://www.academia.edu/1003173/Terveyden_edis t%C3%A4misen_barometri_2009 Aalto-Kallio, M & Mäkipää, E. 2010. Käytäntöjä terveyden edistämiseksi. Katsaus terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistyöhön. Finns på Soste.fi: http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/kaytant oja_terveyen_edistamiseksi_2010.pdf Vastine rahalle ? Kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen. 2010. Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. (toim.) http://www.soste.fi/media/pdf/vastine_rahalle.p df Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P.: Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Centret för hälsofrämjande /Terveyden edistämisen keskus: julkaisuja 3/2005. Finns på nätet: http://www.soste.fi/media/pdf/terveyden_edistam inen_esimerkein_2005.pdf Urpo Kiiskinen, Tuulikki Vehko, Kristiina Matikainen, Sanna Natunen, Arpo Aromaa. 2008 Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:1. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1 13053/Terveyden_edistamisen_mahdollisuudet___va ikuttavuus_ja_kustannusvaikuttavuus_fi.pdf? sequence=1 LÄNKAR: WHO: Hälsa 2020: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/1 9768/Halsa-2020-Sektorsovergripande- policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande- 15008.pdf Olika modeller i hälsofrämjande i Finland: https://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja- loyda/aihealue/terveyden-ja-hyvinvoinnin- edistaminen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 38 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Demonstrationer Rapporter, produktioner

Lärare

 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:00 - 15:00 B325 Modeller i hälsopromotion Introduktion Törnblom Cia
2019-11-06 11:00 - 12:30 B325 Modeller i hälsopromotion Jeglinsky-Kankainen Ira
Törnblom Cia
2019-11-11 13:00 - 15:00 B325 Modeller i hälsopromotion Arola Annikki
Törnblom Cia
2019-11-13 09:30 - 11:30 B326 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-11-26 13:00 - 15:00 B328 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-12-04 09:30 - 11:30 B325 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-12-11 13:00 - 16:00 B325 Modeller i hälsopromotion Kursreflektion Törnblom Cia

Kurs- och studieplansökning