Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
fördjupar
sin kunskap om människans psykologiska och
sociala
resurser, hälsa, riskfaktorer och problem i ett
livscykelperspektiv, att de behärskar centrala
begrepp och metoder inom det mentala området
samt
utökar sin etiska medvetenhet. Studeranden
känner
till olika typer av kriser och kan bilda en
helhetsuppfattning om krisens betydelse i
människans
totala livssammanhang. Studeranden får kunskap
om
olika former av krisarbete samt psykosocial
stöd –
och service inom social-och hälsovården.
Studeranden
utvecklar även färdigheter i att planera,
genomföra
och utvärdera ett projekt och förstår
betydelsen av
projektarbete som ett verktyg för utveckling.
Se även
kompetensbeskrivning i studieguiden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
*kunna identifiera aspekter som påverkar den
mentala
hälsan
*reflektera över familjens närstående och det
övriga
nätverkets betydelse för den mentala hälsan
* identifiera olika kriser och krisförlopp
* tillämpa kunskap om hur man kan bemöta
människor i
olika åldrar som befinner sig i enkris
*redogöra för och reflektera över innebörden i
akut
krisarbete, krisintervention och psykosocial
stöd -
och service
* planera, genomföra och utvärdera ett
projektarbete
tillsammans med andra samarbetspartner

Innehåll

*Olika typer av kriser, krisförlopp
* Traumatiska kriser och krisarbete
*Barn i kris
*Psykologiska utvecklingsteorier
* Flyktingskap/invandring
* Socialt kapital och dialogism
* Behovsanpassad modell
* Sexualitetens olika dimensioner
* Skapande aktiviteter
* Projektarbete i grupp (med handledning)
*Seminarium

Studeranden gör gruppvis ett projektarbete som
relaterar till olika aspekter av mental hälsa
och/
eller krisarbete för personalen inom social-och
hälsovården.

Om projekt:
Projekt är en väl planerad handlings-och
framtidinriktad verksamhet, med ett specifikt
syfte
inom ett avgränsat område, som utförs under en
begränsad tid av en tillfällig organisation.
Projeketet ger en möjlighet till att fundera på
olika
sätt att åstadskomma en förändring. Ett lyckat
projektarbete förutsätter förmåga i att lära
och
tillämpa kunskap om dokumentering,
kommunikation med
olika intressegrupper, samarbete i grupp,
presentation av arbetet (muntligt och
skriftlig)
osv..

Förkunskaper

Grundstudier inom eget ämnesområde

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Övriga (se examinationskraven) obligatoriska
moment;
*projektgruppens egna planeringsmöten (minst
tre gånger, studeranden kommer själva överens
om tider, möten rapporteras i projektrapport),
*lärarhandledning angående projektet (minst en
gång)

* deltagande i och/ eller förverkligandet av
PAD-projektdag 19.10

*seminarium 26.10

Frånvaro från seminarium kompletteras med en
skriftlig rapport. Rapporten bör innehålla en
kort redogörelse över de olika gruppernas
arbete (1-2 sidor) och en kritisk reflektiv
diskussion. Diskussionen utgår ifrån en för
studeranden känd teoretisk bas och omfattar 2-4
sidor. (Kom ihåg hänvisningar till aktuella
källor).

*Studeranden gör även en skriftlig uppgift på
endera temat, Mental hälsa eller krisarbete,
beronde på vilket tema behandlas i
projektarbete. Syfte med denna uppgift är att
garantera att studeranden når läranderesultat
för HELA kursen, inte bara för det temat som
behandlas i projektarbete. Uppgiften görs
utgående från föreläsningar och litteratur.
Omfattning 3-5 sidor. Bedöms med vitsordet 1-5.
Inlämning 21.10.2016 i Itslearning

Litteratur

Buber, M. (1997). Jag och Du. Ludvika: Dualis
Förlag
AB.

Gadamer, H-G. (2003). Den gåtfulla hälsan.
Ludvika:
Dualis Förlag AB.

Jerlang E. (2003 alt. 2008)
Utecklingspsykologiska
teorier. Liber AB. Stckholm.

Piippo J. (2008) Trust, autonomy and safety at
integrated network- and family-oriented model
for co-
operation : a qualitative study. Jyväskylä.
finns elektroniskt på:
urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3621-1

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011-
Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv.
Malmö.
Studentlitteratur.

Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi.
Lund.Studentlitteratur.

Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaalta
taivaalta -
Kriisit ja niistä selviytyminen,
Helsinki.Otava.

Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en
handledning för
vuxna. Lund.Studentlitteratur.

Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund.
Studentlitteratur.

Cleve, E. 2010. En stor och en liten är
borta:kristerapi med en tvåårig
pojke.Stockholm. W&W.

Seikkula J. (1996). Öppna samtal. Från monolog
till
levande dialog i sociala nätverket. Stockholm:
Mareld.

Seikkula J & Arnkil T. (2005) Dialoginen
verkostotyö.
Tammerpaino OY. Tampere.

Whitaker, R. (2002). Mad in America. Bad
Science, Bad
Medicine, and the Enduring

Vygotski, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet
i
barndomen. Göteborg: Daidalos.

Keskinen-Rosqvist, R.,Michelsen, H.,Schulman,
A.
(2012).

Artiklar:
Kroppsliga besvär efter tsunami –tre sätt att
undersöka överlevandes upplevelser och
reaktioner
Rapport 2012:1 Författare: Riitta Keskinen-
Rosenqvist, MSc, fysioterapeut, Hans
Michelsen,
Docent, leg.psykolog, Abbe Schulman, Med dr.,
Överläkare i allmänpsykiatri
http://cefam.se/images/stories/Kroppsliga_besvr Extern länk
_efter
_tsunamin_-_rapport.pdf

Taylor, K. Fletcher, I. Lobban, P (2015)
Exploring
the links between the phenomenology of
creativity and
bipolar disorder. Journal of Affective
Disorders. Nr.
174 (2015) s. 658–664 (TEMA 1: Expressivitet
och
kreativitet)

Connell, J. O'Cathain, A. Brazier, J. (2014)
Measuring quality of life in mental health: Are
we
asking the right questions? Journal of Social
Science
& Medicine. Nr. 120 (2014) s. 12-20(TEMA 2:
Aktivitetsbalans och mental hälsa)

Hegberg, N.J. Tone, E.B. (2014) Physical
activity and
stress resilience: Considering those at-risk
for
developing mental health problems. Journal of
Mental
Health and Physical Activity Nr. 8 (2015) s. 1-
7 (FÖR
WORKSHOPEN)

Litteratur som beskriver projekt arbete.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 52 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 160 timmar
 • Självstudier - 120 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 364 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 364 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium 2

Examinationskrav

1) Aktivt deltagande i projektarbete i det
valda temat (krisarbete eller mental hälsa)
(planering och genomförande) samt
projektpresentation i seminariet.
2) Projektrapport gruppvis. Bedöms i skala 1-5
enligt beskrivning, bearbetning, värdering,
litteratur samt språk och formalia
3) Framförande vid seminarium under vilken
gruppen presenterar sitt projekt och för en
dialog med åhörarna kring ett aktuellt tema.
Bedöms godkänd/underkänd.
GODKÄND: Presentationen är genomtänkt och klar
samt ger åhörarna en bred kunskap om valt tema.
presentationen triggar till diskussion, vilken
gruppen upprätthåller.
4) En skriftlig uppgift på endera huvudområdet,
Mental hälsa eller krisarbete, beroende på
vilket område behandlas i projektarbete. Syfte
med denna uppgift är att garantera att
studeranden når läranderesultat för HELA
kursen, inte bara för det området som behandlas
i projektarbete. Uppgiften görs utgående från
föreläsningar och litteratur.
Omfattning 3-5 sidor. Bedöms med vitsordet 1-5.
5) Närvaro vid andra obligatoriska moment, bl
annat PAD-projektdag 19.10.2016 + se
även ARBS!

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Piippo Jukka
 • Savolainen Jari
 • Sievers Hannele
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

31.8- 28.10.2016

Examinationsformer

 • 2016-10-19 - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-10-28 - Rapporter och produktioner
 • 2016-10-26 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning