Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall kunna uppvisa grundläggande kunskaper i forskningsmetoder av särskild betydelse för det egna yrkesområdet och kunna tillämpa grunder i forskningsmetodik i studierna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna

-känna till och förstå grundbegrepp, designer, datainsamlings- och analysmetoder med både kvantitativt och kvalitativt närmelsesätt och relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom ergoterapi.
-läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser publicerade på svenska, finska och engelska inom ergoterapi.
-tillämpa aktuella forskningsresultat i studier, arbetspraktik och examensarbete
-förstå de grundläggande forskningsetiska principerna

Innehåll

Forskningsprocessen.
Designer inom kvantitativa och kvalitativa forskning.
Enkät, intervju och observation som datainsamlingsmetod.
Statistik.
Innehållsanalys.
Forskningsetik.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser.
Informationssökning och bearbetning.
Vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi.

Litteratur

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E. 1999. Forskning : en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Jacobsen. D. 2007. Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskeplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur.
Jokivuori,P. Hietala, R. 2007. Määrällisiä tarinoita - monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. WSOY
Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun.
Lund: Studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 71 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 83 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice
 • Sved Ann-Christine

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-04-12

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

 • 2009-10-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning