Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija omaa käytännön jakson lopulla
  tiedot ja taidot neurologisen fysioterapian ja
  kuntoutuksen osalta.
 • Opiskelija omaa terapeuttiset taidot ja
  kykenee
  toimimaan tavoitteellisesti moniammatillisessa
  tiimissä
 • Kuntoutujan resurssit huomioiden opiskelija
  osaa kohdata, fasilitoida ja ohjata
  päivittäisissä toiminnoissa edistäen liikunta-
  ja
  toimintakykyä sekä kuntoutujan mahdollisuuksia
  osallistumiseen.

Kompetensmål:

 • Studerande har i slutet av de praktiska
  studierna kunskap om och färdigheter i
  neurologisk fysioterapi och rehabilitering
  -Studerande har ett terapeutiskt kunnande och
  kan
  arbeta målinriktat i ett multiprofessionellt
  team.
  -Utgående från patientens resurser kan
  studerande
  bemöta, facilitera och handleda hen i dagliga
  aktiviteter som främjar rörelse- och
  funktionsförmågan samt delaktigheten.

Läranderesultat

Oppimistavoitteet:
Harjoittelun jälkeen opiskelija:

 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
  fysioterapiaa ja kuntoutusta kuntoutujalle
  jolla
  on neurologisia oireita
 • Omaa valmiudet osallistua asiantuntijana
  kuntoutujan arviointiin ja kuntoutukseen.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
  kuntoutuksen vaikuttavuutta yhdessä
  kuntoutujan,
  hänen läheistensä, muiden ammattiryhmien ja
  kuntoutusorganisaatioiden kanssa.
 • Osaa kriittisesti tarkastella omaa
  toimintavalmiuttaan suhteessa harjoitteluun ja
  on
  valmis kehittämään itseään sekä
  fysioterapiakäytäntöä.
 • Osaa toimia ammattieettisten periaatteiden
  mukaisesti.

Läranderesultat
Efter avklarad praktik förväntas studenten:

 • kunna undersöka, planera, genomföra och
  utvärdera fysioterapin och rehabiliteringen för
  neurologiska klienter
 • ha beredskap att som sakkunnig delta i
  bedömning av neurologiska klienters
  rehabilitering och planerar, genomför och
  utvärderar effekter av rehabiliteringen och
  fysioterapin i samarbete med klienten,
  klientens anhöriga, övriga yrkesgrupper och
  rehabiliteringsorganisationer.
 • kunna handleda och föra en dialog med människor
  i olika åldrar och kontext.
 • kunna kritiskt granska sin verkliga
  handlingsberedskap i relation till
  yrkespraktiken och är villig att utveckla sig
  själv och fysioterapipraktiken
 • känna till de yrkesetiska principerna och kan
  tillämpa dem i praktiken

Innehåll

Fysioterapipraktik inom det neurologiska området

Förkunskaper

Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 1
Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 2
Neurologi
Neurofysiologi
Hälsoutredning för tuberkulos samt
vaccinationerna.
Studerande med symtom får inte inleda praktiken
innan en utredning av symtomen gjorts
(JYL2/2018)

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Hyväksytty harjoittelu sisältää:

 • hyväksytty käytännön harjoittelu
 • Hyväksytty fysioterapiatilanne
 • Fysioterapiakertomus
 • GAS-tavoitteet yhdelle kuntoutujalle
 • kentän antamat tehtävät ovat suoritetut
  För godkänd prestation krävs att studenten blir
  godkänd från praktiken
 • godkänd fältbedömning
 • godkänd klientdemonstration
 • fysioterapiberättelse
 • GAS-mål för en klient
 • slutfört uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Perioderna 1-4

Kursanmälningstid

2019-08-27 till 2020-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning