Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens inom
fysioterapi genom att känna till sjukdomar och
skador som kräver rehabilitering och vård.

Studerande uppfattar sitt ansvarsområde, har ett
terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat
i ett multiprofessionellt team.

Utgående från patientens resurser kan studerande
bemöta, facilitera och handleda hen i dagliga
aktiviteter som främjar rörelse- och
funktionsförmågan.

Osaamistavoitteet:
-Opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan
fysioterapiassa tutustumalla sairauksiin ja
vammoihin mitkä vaativat hoitoa ja kuntoutusta.
-Opiskelija ymmärtää vastuualueensa,kehittää
terapeuttista osaamista ja osaa
tavoitteellisesti
työskennellä moniammatillisessa tiimissä.
-Riippuen potilaan resursseista opiskelija osaa
kohdata, fasilitoida, ja ohjata päivittäissä
toiminnoissa edistäen potilaan liikunta- ja
toimintakykyä.

Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten:

 • känna till de uppgifter som en fysioterapeut
  har inom hälso- och sjukvården.

 • känna till de yrkesetiska principerna samt
  kunna tillämpa dem i praktiken

 • kunna handlett komma till slutsatser gällande
  behovet av fysioterapin samt kunna handlett
  planera och genomföra fysioterapin.

 • kunna tillämpa ändamålsenliga metoder,
  modeller
  och motionsformer i syfte att främja hälsa för
  både individer och grupper.

 • kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad
  information samt kunna muntligt och skriftligt
  redogöra för fysioterapiprocessen

 • kunna handlett och utvärdera fysioterapin i
  samarbete med patienten/klienten, anhöriga och
  övriga yrkespersoner.

Oppimistavoitteet:
-Harjoittelun jälkeen opiskelijan oletetaan
tietävän fysioterapeutin työtehtävät terveyden -
ja sairaanhoidossa harjoittelupaikalla.
-Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet
sekä osaa soveltaa niitä.
-Opiskelija osaa etsiä,ymmärtää ja hyödyntää
dokumentoitua informaatiota sekä osaa
suullisesti
ja kirjallisesti selvittää
fysioterapiaprocessin.

 • opiskelija osaa ohjatusti vetää johtopäätökset
  fysioterapiatarpeesta sekä osaa ohjatusti
  suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa.
  -Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia metodeja,
  malleja ja liikuntamuotoja terveyden
  edistämiseksi yksilöillä ja ryhmissä.
 • Osaa ohjatusti yhteistyössä potilaan/asiakkaan
  ja ammattihenkilöiden kanssa arvioida
  fysioterapiaa.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2
Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings-
och
cirkulationssystemen
Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Yrkeespraktik 1 - sjukhus

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-11 till 2020-06-30

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-17 11:15 - 12:30 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi information om yrkespraktiken, obligatorisk närvaro. Jobiili, P.Stenbäck kl. 12.00 Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
2020-03-11 08:45 - 09:00 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi Utlottning av praktikplatser Hellsten Thomas
2020-03-11 09:00 - 10:00 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi Praktik info (obligatoriskt närvaro) Enoksson Maria
Hellsten Thomas
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi

Kurs och studieplanssökning