Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studerande får en
realistisk bild av den äldre personens
livssituation i samhället ur ett individ,
grupp och samhällsperspektiv. Studerande skall
kunna tillämpa sin tidigare förvärvda kunskap
från aktivitetsvetenskapen och sin
kompetens, för att skapa möjligheter för äldre
att få en meningsfull vardag samt möjlighet till
delaktighet och engagemang i samhället.

Studerande övar att kunna förmedla information,
idéer, problem och lösningar inom ergoterapins
område interdisciplinärt (till andra
studerandegrupper och mångprofessionella), till
lekmän samt till nuvarande och kommande
ergoterapistuderande.

Läranderesultat

Studerande kan integrera kunskap gällande den
åldrande människans förändrade livsuppgifter
och livssituation utgående från ett
hälsofrämjande förhållningssätt.

Studerande integrerar teoretisk kunskap och
erfarenheter om hur äldre personer erfar
åldrande i sitt vardagsliv.

Studerande ser sambandet mellan möjlighet till
meningsfulla aktiviteter i vardagen och den
äldre personens välbefinnande.

Studerande kan reflektera kring sin egen
människosyn och kulturella bakgrund och dess
inverkan på arbetet med äldre.

Studerande kan visa på alternativa lösningar på
hur ergoterapeuter kan tillämpa ett
personcentrerat perspektiv för att stöda äldres
hälsa, aktiviteter och delaktighet i vardagen
genom hälsofrämjande och rehabiliterande
åtgärder.

Studerande har en förståelse för hur
ergoterapeutens kompetens kan användas på
samhällsnivå för att möjliggöra delaktighet för
den äldre befolkningen.

Studerande kan analysera olika omgivningar så
att det stöder äldres aktivitet och delaktighet i
samhället.

Studerande skriver ett blogginlägg för
inside.arcada för att förmedla sitt lärande.

Innehåll

Ergoterapeuten verksamhetsområde inom förebyggande
och hälsofrämjande verksamhet samt inom
äldreomsorgen.

Förkunskaper

Grundstudier och ämnesstudier år 1, Aktivitet och
delaktighet I, Aktivitet och delaktighet för mental
hälsa

Mer information

Kursen inkluderar international week 10-14.2.2020 i
period 3. Obligatoriskt deltagande.

Litteratur

Referenslitteratur:

Arola, L. A., Dellenborg, L., & Häggblom-Kronlöf,
G. (2017). Occupational perspective of health
among persons ageing in the context of migration.
Journal of Occupational Science, Volume 25, 2018
- Issue 1 1-11.

Arola, L. A., Mårtensson, L., & Häggblom Kronlöf,
G. (2016). Viewing oneself as a capable person ?
experiences of professionals working with older
Finnish immigrants. Scandinavian journal of
caring sciences.Volume31, Issue4 December 2017
Pages 759-767

Bryant et.al.2001.In their own words: a model of
healthy ageing. I: Social science & Medicine
53(2001)927-941

Bundon, A. et al. (2011). Frail older adults
and patterns of exercise engagement:
understanding exercise behaviours as a means of
maintaining continuity of self. Qualitative
Research in Sports, Exercise and Health. Vol 3,
no 1, march, 33-47

Ekelund, C. et al. (2014). Self-determination
and older people ? A concept analysis. SJOT,
21: 116-124

Ekman et.al.2011.Person centered care.I: European
journal of cardiovasuclar nursing 10(2011)248-251

Gallagher,Ann et.al.2008.Dignity in the care of
older people ? a review of the theoretical and
empirical literature.BMC Nursing. 2008, Vol. 7, Special section p1-12. 12p.

Lindgren de Groot, G.C., Fagerström, L. (2011)
Older adults´ motivating factors and barriers
to exercise to prevent falls. SJOT, 18: 153-160

Nordenfelt,L. 2011.Om mänslig värdighet. (Elektronisk). Våralinstitutets Temtatiska rum: Att leva ed demens. Tillgäglig: www.vardalinstitutet.net Extern länk

Provencher, V. et al. (2012). Frailty: A
concept under-utilised by occupational
therapists. AOTJ, 59: 328-331

Robeyns, I. 2003. The Capability Approach: An
Interdisciplinary Introduction. Journal of Human
Development. 6 (1), 93-114.

Turcotte, P-L. et al. (2015). Are
healthpromotion and prevention interventions
integrated into occupational therapy practice
with older adults having disabilities? Insights
from six community health settings in Quebec,
AOTJ, 62: 56-67

Szanton, S. (2011). Community Aging in Place,
Advancing Better Living for Elders: A Bio-
Behavioral-Environmental Intervention to
Improve. Function and Health-Related Quality of
Life in Disabled Older Adults, Vol. 59 Issue
12, 2314-2320.

_________

Adams;Roberts;Cole.2010.Changes in activity and
interest in the third and fourth age: Associations
with health, functioning and depressive symptoms.
Occupational Therapy International.18(2011)4-17

Bondevik, M., Nygaard, H. 2005. Geriatrik ur
ett tvärproferssionellt perspectiv.
Studentlitteratur, Lund.

Bromseth & Siverskog.2013.LHBTQ personer och åldrande.
Studentlitteratur.

Byers-Connon, S. Lohman, H. Padilla. R. 2004.
Occupational therapy with elders : strategies
for the COTA. 2:nd edition.St Louis: Mosby.

Ekvall, A. 2010. Äldres hälsa och ohälsa. Kap
1,2,3,8.Studentlitteratur. Lund.

Gitlin, L., Corcoran, M. 2005. Occupational
Therapy and Dementia Care:the home environmental
skills-building program for individuals and
families AOTA. NY Albany. Boyd printing.

Hallberg&Hallberg.2018. Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Studentlitteratur.

Mackey, H., Nancarrow, S. 2006. Enabling
independence: a guide for rehabilitation
workers. Blackwell publishing Ltd.

Mandel, Jackson, Zemke, Nelson, Clark. 1999.
Lifestyle Redesign, Implementing the well
elderly Program. AOTA inc.

Perrin,T., May,H. 2003. Wellbeing in dementiaan
occupational approach for therapists and carers.
Churchill Livingstone

Söderback, I. 2009. International Handbook of
Occupational Therapy Interventions. Springer
Ltd.
Kap.4, 5, 18, 19, 43, 45, 46, 51, 52

Turner, A., Foster, M., Johnson, S. 2007.
Occupational Therapy and Physical Dysfunction,
5 th ed. Churchill Livingstone.

_____________

Björk E-S. A Nordic Charter for Universal
Design. Scand J Public Health 2013.
DOI: 10.1177/1403494813500860

Handisam, myndigheten för handikappolitisk
samordning. Riv hindren. Riktlinjer för
tillgänglighet.2012

Jönsson, B. (ed). Design side by side.
Studentlitteratur, Lund, 2006. Elektronisk
version
på:http://www.arkiv.certec.lth.se/doc/designsid Extern länk
ebyside/

Jönsson.B.2011.När horisonten flyttar sig. Att
bli gammal i en ny tid. Brombergs bokförlag.
Finns att låna på e-lib.

Nelson,T.D.2004. Ageism: Stereotyping and
prejudice against older persons. MIT press.(e-
book Arcada)

Pesola K. Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten.
Invalidiliiton julkaisuja. 2009.
Finns på adressen:
http://www.esteeton.fi/portal/fi/julkaisut/esken_ Extern länk
julkaisut/oppaita_ja_suunnitteluohjeita/

Ruskovaara A (eds). 2009. Rakennetun ympäristön
esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen
tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton
julkaisuja 2009.

Tahkokallio P. Tulevaisuus on saavutettava. THL
julkaisuja ja DfA- verkosto. 2009

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • International Week 2020 - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid basgrupp, workshop,
studiebesök och seminarier

Lärare

 • Arola Annikki
 • Heidi Peri
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-22

Kursens tidtabell

Se ASTA

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2018-10-13 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:00 - 11:30 B516 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Kursintroduktion Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-03 11:45 - 13:00 B516 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Normalt åldrande, Lifestyle redesign Peri Heidi
2019-09-12 10:15 - 12:00 A503 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Den äldre personen - Är jag en person då jag åldras? (TW) Werner Tove
2019-09-17 09:15 - 14:00 F363 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Workshop: 9.15-12 Narrativ som stöd för förståelse av personens hälsa i vardagen (TW,HP) 12-13 Lunch 13-14 Handledning av examininationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 11:00 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Kapabilitet (AA) Arola Annikki
2019-09-27 09:15 - 15:00 F363 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 9.15-11.45: Föreläsningserbjudande: Äldre personer i utmanande/sårbara situationer (TW) 12.30-15: Gästföreläsare ET Nina Berglund, Esbo stad Werner Tove
2019-10-02 14:15 - 15:45 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Den äldre personen i samhället: Människosyn, ageism, delaktighet och påverkan Peri Heidi
2019-10-08 13:15 - 16:00 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Workshop: 13.15-15 kulturellt- och samhällsperspektiv 15-16 Handledning av examininationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-14 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Förberedelser inför seminarium 15.10 Werner Tove
2019-10-14 10:00 - 15:00 D4103 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Peri Heidi
2019-10-15 13:15 - 16:00 C350 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Slutseminarium Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-11 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-12 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-13 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-14 09:00 - 13:00 B522 International Week Peri Heidi
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning