Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetens i fråga om ergoterapi: - studerande har kunskap och förståelse om ergoterapins teoretiska grund för att förklara klientens aktivitetsproblem - studerande förstår klienten ur ett holistiskt perspektiv och kan beakta hennes mentala, fysiska, och spirituella behov och förmågor - studerande uppvisar kunskap och förståelse för förhållandet mellan hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället Kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang: - studerande kan tillämpa ergoterapiprocessen - studerande kan integrera sitt kliniska resonemang med kunskap om klientens historia Kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap: - studerande respekterar olikheter och utgår från principer om klientcentrerat arbete Kompetens i fråga om professionell självständighet och professionellt ansvar: - studerande utgår ifrån den yrkesspecifika etiska koden och följer riktlinjer för dokumentation av ergoterapi Kompetens i fråga om forskning och utveckling i ergoterapi och aktivitetsvetenskap: - studerande kan söka och med ett kritiskt förhållningssätt använda kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat utifrån evidensbaserad praxis för att motivera ergoterapeutiska insatser i klientarbetet Kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi: - studerande kan marknadsföra ergoterapiservice på lokal nivå

Läranderesultat

Studerande kan jämföra och välja mellan teoretiska modeller och referensramar som grund för ergoterapiprocessen Opiskelija osaa toimintaterapiaprosessin pohjaksi vertailla ja valita eri teoreettisten mallien ja viitekehysten välillä Studerande behärskar ergoterapeutiska metoder och principer i syfte att kartlägga, bedöma, förhandla fram mål utgående från Goal Attainment Scaling-metoden, utveckla behandlingsplan tillsammans med klienten, genomföra interventioner samt utvärdera ergoterapiprocessen Opiskelija hallitsee toimintaterapeuttisia menetelmiä ja periaatteita kartoittaessa, arvioidessa, tavoitteiden asettelussa (käyttäen Goal Attainment Scaling-menetelmää), terapiasuunnitelman kehittämisessä, interventioiden toteuttaessa ja arvioidessa toimintaterapiaprosessia yhdessä asiakkaan kanssa Studerande kan i samråd med klienten välja aktiviteter och åtgärder för att möjliggöra klientens aktiva deltagande i samhället Opiskelija osaa yhdessä asiakkaan kanssa valita toimintoja ja toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaan aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan mahdollistuu Studerande kan integrera sitt kliniska resonemang med kunskap om klientens historia Opiskelija osaa integroida kliinisen päättelynsä suhteessa asiakkaan taustaan Studerande skapar och upprätthåller ett kompanjonskap med klienten och för honom betydelsefulla personer i hans närmiljö samt deltar i nätverksarbete Opiskelija luo ja ylläpitää kumppanuutta yhteistyössä asiakkaan ja hänelle tärkeiden ihmisten kanssa sekä osallistuu verkostotyöhön Studerande tillämpar de yrkesetiska principerna i klientarbetet Opiskelija osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita asiakastyössä Studerande skriver utlåtande över den egna klientens ergoterapi Opiskelija osaa kirjoitta lausunnon asiakkaansa toimintaterapiasta Studerande söker och med ett kritiskt förhållningssätt använder forskningsresultat för att motivera ergoterapeutiska insatser i klientarbetet Opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti käyttää tutkimustuloksia perustellakseen toimintaterapeuttisia toimenpiteitä asiakastyössä Studerande kontaktar, besöker och marknadsför ergoterapin för en valbar intressent Opiskelija ottaa yhteyttä, vierailee ja markkinoi toimintaterapiaa yhdelle valinnaiselle sidosryhmälle

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller inom annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända förhandskrav för YP II och godkända prestationer i föjande kurser: aktivitet och delaktighet hos barn och unga, kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion, samt godkänd registrering för yrkespraktik II. Utöver detta krävs 45 sp godkända prestationer i tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Deadline för bindande anmälan till yrkespraktik III är 18.01.2016.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 231 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Haldin Denice
  • Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-06-03

Kursens tidtabell

Yrkespraktik III under tiden 14.3 - 29.4.2016

Examinationsformer

2016-04-29 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning