Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

STUDERANDE UTVECKLAR SIN KOMPETENS I FRÅGA OM
ERGOTERAPI GENOM ATT:

- förstå de kreativa aktiviteternas centrala
uppgift och betydelse i ergoterapi
- få en grunläggande kunskap angående gruppens
betydelse i ergoterapi
- få en grundläggande förståelse för hur
ergoterapeuten planerar, leder och genomför
kreativa aktiviteter i grupp
- har förståelse för hur förhållandet mellan
rätten att få vara aktiv, ur ett kreativt/skapande
perspektiv, inverkar på upplevelsen av hälsa
- känna till Flow-teorin

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

- Kunna förklara begreppen kreativitet, skapande
aktivitet samt känna till WHO:s definition på
hälsa och välbefinnande.
- ha grundläggande förståelse för vad som kan
uppnås genom att använda skapande aktiviteter i
ergoterapi samt hur dessa inverkar på klientens
hälsa (enl. WHO def.)
- kunna redogöra för hur den kreativa aktivitetens
kravnivå inverkar på upplevelsen av välbefinnande
i själva utförande av kreativ aktivitet
- använda grundläggande kunskap om hur gruppen
används som terapeutisk metod i ET för att
planera, genomföra och leda ett grupptillfälle där
skapande aktivitet/aktiviteter har en central roll

Innehåll

Föreläsningar
Praktiska övningar i skapande, kreativa och
expressiva aktiviteter.
Övningar i att planera och leda grupper
Projektarbete

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Kursen ersätter följande kurser

Aktivitetsanalys I
Aktivitetsanalys II
Terapeutisk aktivitet 2008

Mer information

Alla !!! Workshops är obligatoriska. Frånvaro
kompenseras med ett artikelreferat/ frånvarande
workshop, på motsvarande ämne med en kort
diskusson om aktivitetens relevans för en speciell
åldersgrupp.

Litteratur

Referenslitteratur:
Cole, B. Marilyn.2005. Group Dynamics in
Occupational Therapy.3rd ed. Slack.
Csikszentmihailyi, Mihaily.1997. Den optimala
upplevelsens psykoligi. Natur och Kultur
Drake, M. 1999. Crafts in Therapy and
Rehabilitation. 2nd ed.Slack inc.: Thorofare.
Eriksson, M. Lilliesköld, J. 2004 Handbok för
mindre projekt. Stockholm:Liber
Fidler, S. Gail, Velde P. Beth. 1999. Activities.
Reality and Symbols. SLACK.
Lamport, K.N, Coffey, S. M, Hersch, I. G.
2001.Activity Analysis & Application. SLACK.
Nordberg, K. 2002 Projekthandboken – Planera, leda
och värdera projekt.Falköping: Förlags AB Björnen
Pierce, D. 2003. Occupation by Design. Building
Therapeutic Power. Philadelphia:F.A Davis Company
Uutela, T.2006. Terapeuttinen toiminta
koululaisten ryhmäkuntoutuksessa. Pro Gradu
tutkielma. Terveystieteen laitos/ Jyväskylän
yliopisto. http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu Extern länk-
2006409.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • Intensive course in creative activities - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Planering och genomförande av en gruppaktivitet med valbar grupp samt inlämnande av projektrapport

Examinationskrav

1) Planering och genomförande av gruppaktivitet
med valbar grupp - Projektplan Bedömning: 1-5
2) genomförande av kreativ aktivitet med valbar
grupp. Bedömning: Godkänd/underkänd
3) Projektrapport bedömning: 1-5

Bedömning 1-5
Kriterier för bedömning: Beskrivning,
bearbetning,värdering, litteratur,
språk och formalia

Lärare

Arell-Sundberg Marina

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-06-13

Kursens tidtabell

Vänligen se bokningarna i ARBS

Examinationsformer

 • 2014-02-17 - Rapporter och produktioner
 • 2014-03-14 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning