Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- uppvisa kunskap och förståelse för det komplexa förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället, dess omgivning och aktiviteter
- förstå individen ur ett holistiskt perspektiv, genom att beakta hennes mentala, fysiska och spirituella behov och förmågor

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att:
- identifiera neuropsykologiska, psykiska, sociala, attitydmässiga och kulturella faktorer vilka kan inverka på aktivitetsutförandet och förstå betydelsen av att anpassa omgivningen för att möjliggöra aktivitet

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om administration och marknadsföring av ergoterapi genom att:
- få en förståelse för aktiviteter som främjar befolkningens behov och rättigheter till dagliga aktiviteter
- få en förståelse för förhållandet mellan dagliga aktiviteter, hälsa och välbefinnande

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens genom att:
- tillägna sig kunskap som grund för att kunna skapa en professionell och jämlik dialog med människor i olika sociokulturella kontexter samt med olik kulturell bakgrund

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att:
- tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna handla rättvist, jämlikt och solidariskt med utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- ha kunskap om de vanligaste neuropsykologiska nedsättningarna hos barn och vuxna och förstå hur dessa påverkar det dagliga livet
- kunna redogöra för vad mental hälsa och ohälsa innebär och hur det påverkar det dagliga livet
- kunna förklara innebörden i begreppen hälsa, kultur, livskvalitet, livsbalans, salutogenes

Innehåll

Hälsa och samhälle i ett ergoterapeutiskt perspektiv

Förkunskaper

Människans psykiska utveckling och lärande

Kursen ersätter följande kurser

Beteende- och samhällsvetenskap II

Mer information

Obligatorisk närvaro vid examinationsseminariet

Litteratur

Litteratur:

Antonovsky, A. 2005. Hälsans mysterium. Natur & Kultur.
Matuska, K., Christiansen, C. (2009) Life balance : multidisciplinary theories and research
Thorofare, NJ : SLACK Inc
Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in the promotion of Health and wellness. USA: F.A. Davis Company, kap. 5, 6, 7, 17
Stirling, J. 2002. Neuropsykologi - en introduktion, kap. 6, 7, 9,10. Lund:
Studentlitteratur
Nyman, H. (2000). Klinisk neuropsykologi. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 2, 5 och 9.
Eriksson, H. (1988) Neuropsykologi vid demenser och avgränsade hjärnskador. Stockholm: Nordstedts förlag AB. Kap: 2-6.
Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur
Lindström, B & Eriksson, M. 2010. The Hitchhikers guide to salutogenesis. Folkhälsan research center. Research report 2010:2

Anglöw & Jonsson. 2000. Introduktion till socialpsykologi. Studentlitteratur
Carleheden, M et al. 2007. Social interaktion: förutsättningar och former. Liber
Giddens, A. 1998. Sociologi. Studentlittertur
Hanson, A. 2004. Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö: Studentlitteratur
Jones, D. & al.(ed.)2003. Sociology and Occupational therapy. An integrated approach. Churchill Livingstone
Leneer & al. 2005. Arbetsgruppens psykologi. Natur och kultur
Svedberg, L. 2003. Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur
Seagal, S. & Horne, D. 2004. Boken om Human Dynamics. Stockholm: Runa förlag
Eysenck, M. (red.) 2000. Psykologi. Ett integrerat perspektiv. Lund: Studentlitteratur
Takala, M & Kontu, E. (toim.) 2006. Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. Juva: PS-kustannus.
Määttä, P., Lehto, E.,. Hasan, M., Parkas, R. (toim.)2005. Lapsi kuulolla. Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Keuruu: PS-kustannnus.
Nurmi, L & Pesonen, K. (toim.) 2006. Elämää Touretten oireyhtymän kanssa. Juva: PS-kustannus.
Myllykoski, A., Melamies, M., Kangas, S. 2004. Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. Juva: PS-kustannus.
Kadesjö, B. 2001. Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber
Kerola, K & al. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
  • Självstudier - 56 timmar
  • Seminarium - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursen examineras muntligen vid seminarium. Examinationsuppgiften, som bedöms i skala 1 - 5, består av ett casefokuserat grupparbete. För vitsordet godkänd krävs att studerande kan definiera samtliga begrepp samt att studerande kan sammankoppla begreppen till klientens aktivitetsutförande.

Lärare

  • Arola Annikki
  • Haldin Denice

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-03-19

Kursens tidtabell

Kursen inleds med introduktion den 26.10.11 och avslutas med examinations seminatium den 8.12.11.

Examinationsformer

2011-12-08 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning