Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
känna till de specifika vårdaktiviteter och
vårdformer på avdelningar för akut-, och kritiskt
sjuka patienter.

Läranderesultat

Studenten behärskar den teknologi och de
metoder
som är nödvändig i arbetet med kritiskt sjuka
patienter på olika avdelningar
Opiskelija hallitsee eri menetelmät ja
teknologiat kriittisesti sairaan potilaan
hoidossa eri osastoilla

Studenten har handlingsberedskap att se
människan
i den kritiskt sjuka patienten samt kan bemöta
anhöriga med respekt och medkänsla
Opiskelijalla on toimintavalmiudet nähdä
ihminen
kriittisesti sairaassa potilaassa sekä osaa
kohdata omaisia kunnioittavasti sekä
myötätuntoisesti

Studenten kan ta emot ordinationer och utföra
dem
Opiskelija osaa vastaanottaa sekä toteuttaa
lääkemääräyksiä

Studenten kan samarbeta med övriga
teammedlemmar
Opiskelija on yhteistyökykyinen

Studenten känner till den apparatur som används
på avdelningen och förstår principerna för hur
dessa används
Opiskelija osaa osastolla käytössä olevien
laitteiden käytön ja tuntee niiden
toimintaperiaatteet

Studenten kan reflektera över det etiska i
olika
vårdsituationerna
Opiskelija osaa pohtia eri hoitotilanteiden
eettisyyttä

Innehåll

Praktik på jourpoliklinik eller
intensivvårdsavdelning.

Förkunskaper

Avklarad praktik i Klinisk vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Praktiken innehåller 38 timmar praktik plus 2
timmar dagbokskrivning per en vecka.

Litteratur

M.Castrèn et al. Ensihoidosta
päivystyspoliklinikalle. WSOY, 2009, ISBN 978-
951-0-32492.
Alaspää et al. 2003 Uusi ensihoidon käsikirja.
Hygieia. ISBN 951-26-4982-9
Aktuella artiklar
Anne Kaarlola et al.Teho- ja valvontatyön opas.
2010, Duodecim, ISBN 978-951-656-254-7
Sidorna 57-131 + 149-186. ISBN 951-26-4676-5.
Aktuella artiklar. Föreläsningsmaterial.

Studieaktiviteter

Praktik - 280 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
-Målsättningar för praktiken
-Dagbok

Lärare

  • Skogster Annika
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-26 till 2020-05-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 A504.1 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård
2019-12-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård

Kurs och studieplanssökning