Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens kliniska kompetens i de vanligaste hälsohindren, problemen, behoven och begären hos patienter i gynekologisk- och mödravård, barnsjukvård samt inom psykiatrisk sjukvård.

De specifika målen för praktiken i psykiatrisk vård är:

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha;

Teoretiskt kunnande:

- har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet
-har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar

Handlingsförmåga i praktiska situationer:

- förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa
-kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar
-kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan
-inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa

Etiskt förhållningssätt:

- kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten
-är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling
-inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till graviditetens och förlossningens gång, de vanligaste gynekologiska sjukdomarna samt att kunna ingripa i akuta situationer.
Den studerande förstår barnets speciella, behov, problem och begär i samband med akutinsjuknande, kan använda olika strategier i bemötande av barnet och inser föräldrarnas betydelse i barnsjukvården.
Den studerande har utvecklat sina färdigheter i att förstå och stödja patienter med olika slag av psykiatriska problem. Den studerande förstår betydelsen av att utveckla självkännedomen som ett viktigt instrument i den psykiatriska sjukvården.
Den studerande känner till de yrkesspecifika etiska principerna och har en förmåga att reflektera kring olika fenomen inom mödra/gynekologisk, psykiatrisk och barnsjukvård .

Innehåll

- normal graviditet och förlossning samt till dem hörande akuta situationer
- barnpatientens speciella behov, problem och begär vid akut insjuknand
- föräldrars roll i barnsjukvård
- den psykiatriska patienten
- olika typer av psykiatriska problem
- aspekter i självkännedom

Förkunskaper

Kurserna i medicin 1 och medicin 2

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena, Kaisvuo Terhi 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö
ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867

Ranta, S., Peltola, K., Kaarne, M.,Leijala, M., Rautiainen, P., Rinntala, R. (toim) 2003 Pediatrinen Tehohoito Duodecim,Helsinki ISBN 951-656-121-7

Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951-26-4771-0

Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6. (valda delar)

Ihme Anu, Satu Rainto 2008: Naisen terveys.Edita: Helsinki ISBN 978-951-37-5015-2[piirrokset: Inkeri Patrakka ja Susan Reed]
Helsinki : Tammi, 2004

red. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä 2007:Kätilötyö.3.2, 4, 5.1, ss 518-523. ISBN 978-951-37-5097-8
Oksanen, Turva 2001: Ensihoidon taskuopas. Suomen ensihoidon tiedotus Oy, Espoo. 9. uudistettu painos. Forssan kirjapaino Oy. Forssa 2001. Kappale 7. eller nyare upplaga.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 62 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Delprestationen i gynekologisk -och obstretiskvård avklaras med obligatorisk närvaro på ämnets lektioner samt ett godkänt deltagande i praktiskt prov. Delprestationer i barn -och psykiatriskvård innehåller deltagande i ämnenas lektioner samt godkänt i skriftligt tentamen

Lärare

 • Grotenfelt Nora
 • Savolainen Jari
 • Stenbäck Pernilla
 • Vahderpää Satu

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2015-03-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning