Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- Studenten inhämtar kunskaper och färdigheter i
vården av den inremedicinska och kirurgiska
patienten

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- förstå samverkan mellan hälsoresurser och
hälsohinder som orsakas av inremedicinska och
kirurgiska sjukdomar eller skador hos den vuxna
och den äldre patienten
- skapa ett konstruktivt vårdförhållande med
patienten och hans/hennes anhöriga
- I förhållande till patientsäkerheten kunna
planera&förbereda vårdåtgärder, kommunicera och
rapportera.
- hantera centrala kliniska vårdmetoder och
tillämpa dem i praktiken
- dokumentera och rapportera om patientens hälso-,
och sjukdomstillstånd
- Studenten bekantar sig med patienten inom
hemsjukvården och öppen vården
- Studenten ser samarbetet mellan hälsovårdteamet
och sjukhuset samt respekterar patienten/klienten
i sin egen miljö.

Innehåll

Inremedicinsk- och kirurgisk vård 4 sp
Hemsjukvård och HVC-mottagning 1 sp

Förkunskaper

Klinisk vård 1

Litteratur

Iivanainen, A et al, Sairauksien hoitaminen, 2010,
Tammi, ISBN-13:9789513154950
Holmia S, Murtonen I, Myllymäki H, Valtonen K.
1998. Sisätautikirurginen hoitotyö. WSOY.
Aktuella artiklar
Mustajoki M. Sairaanhoitajan käsikirja,
2005,Duodecim

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i simuleringsövningar och praktiska
övningar. Tentamen i klinisk vård II. Godkända
instuderings uppgifter.

Lärare

 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Skogster Annika
 • Törnqvist Maj-Len
 • Villikka Denise
 • Ekman Petra

Examinator

Roberts Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS. Meddelas senare.

Examinationsformer

 • 2014-03-20 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning