Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetens

I denna studieenhet står följande
kompetens/kompetenser i fokus:

Kompetens i klientarbetet

Etisk kompetens inom det sociala området

Allmänna kompetenser

Teknologisk kompetens

Kommunikativ och social kompetens.

Hållbarhetsmål

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 5 Jämställdhet

Mål16 Fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

Kunskap

Du kan redogöra för klientarbetets teoretiska
orienteringsgrunder, dialogiskt förhållningssätt
och handledning.

Du kan redogöra för aktuell lagstiftning, social-
och hälsovårdssektorns värderingar och etiska
riktlinjer för att främja klientens sociala
rättigheter.

Du har kunskap om social handledning och dialogisk
handledning i olika verksamhetsmiljöer inklusive
digital miljö.

Färdighet

Du har färdigheter i god interaktion,
kommunikation och dialog och förstår dess
betydelse i klientarbetet och handledning.

Du kan handleda klienten utgående från hens behov,
resurser och perspektiv och planera en servicestig
inom ramen för servicesystemet.

Förhållningssätt

Du har ett etiskt samt respektfullt
förhållningssätt, vilket genomsyrar dina
handlingar med beaktade av klienten och samhället.

Innehåll

Teoretiska utgångspunkter för och arbetssätt i
klientarbete i olika verksamhetskontext.
Klientcentrerat och resursförstärkande
klientarbete => Klientprocess (bedömning av
klientens servicebehov, klientplan, dokumentering
och utvärdering)
Dialogisk handledning och interaktion i
klientarbete
Etiska aspekter i klientarbete
Central lagstiftning i klientarbete
Olika arbetssätt inom social ? och dialogisk
handledning (delaktighetsfrämjande dokumentering,
digitala verktyg, mångprofessionellt klientarbete)
Servicehandledning
Planering av servicestig
Temavecka (betydelsen av kommunikation och
interaktion) tillsammans med
ergoterapistudenter (V 14. Obligatoriskt)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid basgruppsträffar,
seminarium, workshoppar, studiebesök och
färdighetsövningar. OBS V 14 temavecka med
ergostudenter med färdighetsträningar i
kommunikation mm är även obligatoriskt.

Litteratur

Blennberger E. (2013) Bemötandets etik. Lund.
Studentlitteratur.

Eide,T.& Eide,H. (2012). Kommunikation i
praktiken- relationer, samspel och etik inom
socialt arbete, vård och omsorg.Malmö.Liber.

Helminen, J (red.) (2016). Sosiaaliohjaus -
lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. Helsinki

Hiilamo, H & al. 2021. Sosiaali-ja
terveydenhuollon järjestelmä.(kap 4) Sanoma
Pro.Helsinki.

Laanterä, S & Saunders, H. 2020. Sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen.
Kirjallisuuskatsaus. XAMK kehittää 114. Kaakkois-
suomen ammattikorkeakoulu. Mikkeli. Tillgänglig:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3432 Extern länk
83/URNISBN9789523442535.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Näkki, P. & Sayed, T. (red.)2015 Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. Edita Helsinki.

Monteux, S., & Monteux, A. (2020). Human
encounters: The core of everyday care practice.
International Journal of Social Pedagogy, 9(1):
15. DOI:
https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2020.v9.x.01 Extern länk
5.

Mönkkönen, K. (2018) Vuorovaikutus asiakastyössä:
asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
Gaudeamus. Helsinki.

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T., Vepsä,
P. & Hyvärinen, H. (2019). Ammattina sosionomi (3.
uudistettu painos.). Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Stasrådet. (2017)
Tillämpningsguide för
socialvården.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/h Extern länk
andle/10024/80392

Talentia.(2018) Vardagen, värderingarna och
etiken. Etiska riktlinjer för yrkespersonen
inom det sociala området. http://talentia.e Extern länk-
julkaisu.com/2018/etiska-riktlinjer/#page=1

Zehner, M (2019) Näkökulmia palvelutarpeen
arviointiin. Seamk. https://urn.fi/URN:NBN:fi Extern länk-
fe2019061320426

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar
 • Färdighetsträning i kommunikation - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 8 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 8 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Basgruppsarbete för kunskap, färdighet och
förhållningssätt och individuella
basgruppsunderlag (IBU) (godk./underk.)

Skriftliga examinationer (vitsord 0-5)

Seminarium (30%)
(vitsord 0-5 )

Kommunikationsövningar för kunskap, färdighet och
förhållningssätt (godk./underk.)

Validering av kunskap, färdighet och
förhållningssätt
Deltagande i workshoppar och obligatoriska
föreläsningar

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: Vitsord för individuell skriftlig
examination väger 70 % och vitsord för seminarium
30 % i slutvitsordet för enheten.

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Cederberg Arla
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (50 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

28.2.2022 - 6.5.2022

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2022-04-01 - Tentamina
 • 2022-05-06 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-03 10:15 - 12:00 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Introduktion till kursen. Föreläsning: Teoretiska utgångspunkter i klientarbete inom det sociala området /AC Cederberg Arla
2022-03-03 12:30 - 14:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-03-03 13:15 - 14:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsarbete, utgångspunkt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-05 09:15 - 16:00 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Kl 9.15- 9.45 Introduktion till kursen / Arla Cederberg Kl 10.00-11.30 Basgruppsträffar /1.Basgrupp- ny utgångspunkt Lunch 11.30-12.30 12.30 ? 14.00 Föreläsning Teoretiska utgångspunkter i klientarbete inom det sociala området/AC 14.00- 15.30 Föreläsning om central lagtiftning inom det sociala området Ann-Marie Rosenqvist-Berg och presentation av uppgift i lagstiftning Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-05 10:00 - 11:30 D4110 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- basgrupp 8 Basgruppsträff. Basgruppskontrakt och ny utgångspunkt. Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-05 10:00 - 11:30 D4109 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff. Basgruppskontrakt och ny utgångspunkt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-07 08:30 - 10:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-03-07 10:00 - 11:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-03-08 12:30 - 13:45 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Föreläsning:Behov av socialservice och socialhandledning (Utgångspunkter för socialhandledning)/AC  ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68880447174?from=addon Meeting ID: 688 8044 7174 Join by SIP 68880447174@109.105.112.236 68880447174@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 8044 7174 Cederberg Arla
2022-03-08 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgrupssträffar online. rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68797893536?from=addon Meeting ID: 687 9789 3536 Join by SIP 68797893536@109.105.112.236 68797893536@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 9789 3536 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-08 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 2. Basgruppsträff- bearbetning. Online ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Join by SIP 64386653792@109.105.112.236 64386653792@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-03-09 10:00 - 11:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-09 10:15 - 11:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff, träff nr.2 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-09 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträffar online Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-10 09:15 - 15:00 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Arbete basgruppsvis: Uppgift i klientens delaktighet. Uppgifsbeskrivning finns i Itslearning. Cederberg Arla
2022-03-11 09:45 - 11:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 basruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-11 11:30 - 13:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-11 13:15 - 15:00 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Genomgång och presentation av uppgiften i delaktighet. ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67977767880?from=addon Meeting ID: 679 7776 7880 Join by SIP 67977767880@109.105.112.236 67977767880@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 7776 7880 Cederberg Arla
2022-03-14 09:15 - 10:00 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Introduktion av grupparbetet
2022-03-14 09:15 - 10:00 B320 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete
2022-03-14 10:00 - 15:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Grupparbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-14 10:15 - 15:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Grupparbete
2022-03-14 10:15 - 15:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Grupparbete
2022-03-14 10:15 - 15:30 B325 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Grupparbete
2022-03-14 10:15 - 15:30 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Grupparbete
2022-03-15 12:15 - 15:45 B320 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Genomgång av grupparbete / workshop Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-15 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Hei Beklagar Basgrupssträffar online. rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67365269848?from=addon Meeting ID: 673 6526 9848 Join by SIP 67365269848@109.105.112.236 67365269848@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 6526 9848 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-16 10:15 - 11:45 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Föreläsning: Klientcentrerat arbete: bedömning av klientens servicebehov/AC  ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63800990955?from=addon Meeting ID: 638 0099 0955 Join by SIP 63800990955@109.105.112.236 63800990955@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 0099 0955 Cederberg Arla
2022-03-16 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 3. Basgruppsträff- bearbetning. Online https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-03-17 12:30 - 14:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 basruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-17 13:15 - 14:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, träff nr.3 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-17 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträffar online    rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69185228553?from=addon Meeting ID: 691 8522 8553 Join by SIP 69185228553@109.105.112.236 69185228553@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 8522 8553 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-18 09:00 - 10:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-18 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-21 09:15 - 12:00 D4110 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Föreläsning Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-22 10:30 - 12:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-23 10:00 - 11:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-23 10:15 - 11:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, träff nr.4 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-24 12:30 - 14:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 basgruppsträff (bearbetning) Ahlroth Linda
2022-03-25 10:15 - 11:45 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Föreläsning: Dialogisk handledning och interaktion i klientarbete /AC. Obl. Cederberg Arla
2022-03-25 12:30 - 14:00 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Dialogiska arbetssät i bedömning av klientens behov. Workshopp. Obl. AC Cederberg Arla
2022-03-26 09:00 - 10:15 D4110 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 Närstudiedag på campus. 4. Basgruppsträff. Bearbetning Cederberg Arla
2022-03-26 09:00 - 10:15 D4109 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- basgrupp 9 Basgruppsträff. Bearbetning Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-26 10:30 - 14:30 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete 10.30- 12.00 Föreläsning och reflektioner över Etiska aspekter i klientarbete inom det sociala området A-M R-B 12 ?13.00 Lunch 13.00- 14.00 Arbete med uppgift i dialogisk handledning /AC 14.00-14.30 Uppföljning av arbete med uppgiften Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-26 14:45 - 16:00 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- basgrupp 8 Basgruppsträff. Bearbetning Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-29 12:30 - 14:00 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Föreläsning: Servicehandledning. AC Cederberg Arla
2022-03-29 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgrupssträffar online. Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63761611606?from=addon Meeting ID: 637 6161 1606 Join by SIP 63761611606@109.105.112.236 63761611606@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 6161 1606 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-29 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 5. Basgruppsträff. Tillämpning https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-03-30 10:15 - 11:30 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, tillämpning Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-31 09:00 - 10:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-03-31 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-03-31 12:45 - 14:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-03-31 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträffar online  Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68312888566?from=addon Meeting ID: 683 1288 8566 Join by SIP 68312888566@109.105.112.236 68312888566@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 683 1288 8566 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-01 09:00 - 12:00 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Hemexamination Cederberg Arla
2022-04-04 09:00 - 10:30 F249 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Temavecka tillsammas med socionom och ergoterapistudenter. Temat: kommunikation. Obligatoriskt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 B327 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 B328 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 16:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Temavecka tillsammas med socionom och ergoterapistudenter. Temat: kommunikation. Obligatoriskt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 12:00 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-04 10:45 - 15:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete
2022-04-05 08:30 - 10:00 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Temavecka tillsammas med socionom och ergoterapistudenter. Temat: kommunikation. Obligatoriskt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 B327 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 B328 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 10:45 - 15:00 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 11:15 - 12:00 B325 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-05 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff. online https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-04-06 10:45 - 15:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 15:00 B327 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 15:00 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 15:00 B325 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 12:15 B518 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 13:30 B328 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-06 10:45 - 15:00 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 09:00 - 14:30 F249 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Temavecka tillsammas med socionom och ergoterapistudenter. Temat: kommunikation. Obligatoriskt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 10:00 - 15:00 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 10:00 - 15:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 10:00 - 15:00 B327 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 10:00 - 15:00 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-07 10:00 - 15:00 B328 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:00 - 10:30 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Temavecka tillsammas med socionom och ergoterapistudenter. Temat: kommunikation. Obligatoriskt Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:15 - 15:00 B325 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:15 - 15:00 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:15 - 15:00 B327 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:15 - 15:00 B326 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:30 - 15:00 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-08 09:45 - 14:30 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-12 09:45 - 11:15 D4110 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff, ny utgångspunkt med handledare Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69314033696?from=addon Meeting ID: 693 1403 3696 Join by SIP 69314033696@109.105.112.236 69314033696@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 693 1403 3696 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-12 12:30 - 14:00 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Dokumentation. Cederberg Arla
2022-04-12 14:15 - 15:45 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Dokumentationsövning Cederberg Arla
2022-04-12 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 6. Basgruppsträff. bearbetning https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-04-12 17:15 - 18:45 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff med handledare Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61991472194?from=addon Meeting ID: 619 9147 2194 Join by SIP 61991472194@109.105.112.236 61991472194@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 619 9147 2194 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-12 19:00 - 20:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, tema 2 Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67832021722?from=addon Meeting ID: 678 3202 1722 Join by SIP 67832021722@109.105.112.236 67832021722@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 3202 1722 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-14 09:00 - 10:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 träff ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-04-14 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 träff ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-04-14 12:45 - 14:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 träff ny utgångspunkt Ahlroth Linda
2022-04-20 10:00 - 11:30 B325 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff nr.2 med handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-21 10:15 - 15:45 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Användning av digitala verktyg i klientarbete. Inledning till temat och uppgiften kl 10.15 och efter det arbete men uppgiften. Obligatoriskt. online  ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64329328722?from=addon Meeting ID: 643 2932 8722 Join by SIP 64329328722@109.105.112.236 64329328722@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 2932 8722 Cederberg Arla
2022-04-21 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 Basgruppsträff ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64378474252?from=addon Meeting ID: 643 7847 4252 Join by SIP 64378474252@109.105.112.236 64378474252@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 7847 4252 Cederberg Arla
2022-04-21 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, med handledare Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65228043783?from=addon Meeting ID: 652 2804 3783 Join by SIP 65228043783@109.105.112.236 65228043783@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 2804 3783 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-22 09:00 - 10:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-22 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-22 12:45 - 14:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-23 09:00 - 16:00 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 Närstudiedag: Kommunikationsövningar och dokumentation Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-23 15:30 - 16:30 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, inleds tidigare ifall föreläsningen är slut tidigare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-26 10:15 - 11:45 D4107-08 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Dialogiskt och mångprofessionellt klientarbete ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61763313049?from=addon Meeting ID: 617 6331 3049 Join by SIP 61763313049@109.105.112.236 61763313049@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 6331 3049 Cederberg Arla
2022-04-26 17:15 - 18:45 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppträff med handledare Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64289081328?from=addon Meeting ID: 642 8908 1328 Join by SIP 64289081328@109.105.112.236 64289081328@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 8908 1328 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-27 09:00 - 10:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-27 10:15 - 11:45 E381 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff med handledare, gång 3 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-27 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-27 12:45 - 14:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 träff bearbetning Ahlroth Linda
2022-04-27 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 7. Basgruppsträff. Bearbetning. Online https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-04-28 09:15 - 16:00 seminarieförberedelse Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete seminarieförberedelse
2022-04-28 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63748971603?from=addon Meeting ID: 637 4897 1603 Join by SIP 63748971603@109.105.112.236 63748971603@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 4897 1603 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-29 09:15 - 16:00 seminarieförberedelse Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete seminarieförberedelse
2022-05-02 09:15 - 16:00 Seminarieförberedelse Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Seminarieförberedelse
2022-05-03 09:00 - 10:30 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 1 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-05-03 09:15 - 16:00 Seminarieförberedlese Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsvis seminarieförberedelse
2022-05-03 10:45 - 12:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 2 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-05-03 12:45 - 14:15 E380 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Bas 3 träff tillämpning Ahlroth Linda
2022-05-03 18:15 - 20:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete BAsgruppsträff med handledare Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66497865486?from=addon Meeting ID: 664 9786 5486 Join by SIP 66497865486@109.105.112.236 66497865486@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 9786 5486 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-04 10:15 - 11:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff, tillämpning Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69516534979?from=addon Meeting ID: 695 1653 4979 Join by SIP 69516534979@109.105.112.236 69516534979@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 695 1653 4979 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-04 12:30 - 16:00 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete basgruppsvis seminarieförberedelse Cederberg Arla
2022-05-04 17:15 - 18:30 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete- Basgrupp 7 9. basgruppsträff. Tillämpning https://arcada.zoom.us/j/64386653792?from=addon Meeting ID: 643 8665 3792 Cederberg Arla
2022-05-05 17:15 - 19:15 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Basgruppsträff + tillämpning  Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61403506593?from=addon Meeting ID: 614 0350 6593 Join by SIP 61403506593@109.105.112.236 61403506593@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 614 0350 6593 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-06 10:00 - 14:00 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Seminarium. Obligatoriskt Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-20 17:00 - 20:15 D4106 Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete Kl 17.00 Välkommen till seminariet Kl 17.10- 17.50 Basgrupp 7 presenterar Kl 17.55- 18.35 Basgrupp 8 presenterar Kl 18.35- 18.50 Paus Kl 18.50- 19.30 Basgrupp 9 presenterar Kl 19.30-19.40 Grupperna sammanfattar kort feedback KL 19.40 Grupperna ger feedback till varandra och avslutning Cederberg Arla
Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Kurs och studieplanssökning