Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i

 • kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande
  samhällsarbete
  Allmänna kompetenser:
 • etisk och hållbarhetskompetens
 • lokal och global samhällskompetens

Läranderesultat

Kunskap:

 • Du kan beskriva vad sociala välfärd innebär och
  identifiera och diskutera utmaningar för det
  nordiska
  samhället
 • Du kan förklara hur sociala risker och sociala
  problem
  uppstår samt har en förståelse för utslagnings-
  och
  marginaliseringsprocesser och hur man med hjälp av
  samhällsåtgärder kan förebygga dem.
 • Du kan beskriva organiseringen av social- och
  hälsovården
  i Finland och känner till social- och
  hälsovårdstjänster,
  som produceras inom den offentliga, privata och
  tredje
  sektorn.
 • Du känner till hurudan beslutsgången är inom EU,
  staten,
  landskapen och kommuner.
 • Du förstår vad social, ekonomisk och ekologisk
  hållbarhet
  innebär och kan identifiera hållbarhetsutmaningar.
 • Du kan beskriva innebörden i det salutogena
  perspektivet.
 • Du kan utgående från Bronfenbrenners
  systemekologiska
  teori förklara sambandet mellan individ/person och
  miljö
  samt dess inverkan på hälsa, välbefinnande och
  delaktighet.

Färdigheter

 • Du kan identifiera hur kontextuella och
  strukturella
  faktorer inverkar på individers och gruppers
  möjligheter
  till delaktighet i samhället utgående från social
  hållbarhet.

Förhållningssätt

 • Du kan reflektera över dina egna värderingar och
  handlingar samt inser betydelsen av din roll som
  aktör för
  att upprätthålla social hållbarhet i din
  verksamhet med
  individer och grupper.

Innehåll

Schemalagda studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete
 • Föreläsningar
 • PPU (Personlig- och professionell utveckling)
  reflektionsuppgifter
 • Tvärvetenskapligt samarbete med
  ergoterapistuderande

Självstyrda studieaktiviteter

 • PPU (Personlig- och professionell utveckling)
  reflektionsuppgifter
 • Självstyrt grupparbete
 • Självstudier
 • Skriftlig uppgift
 • Tvärvetenskapligt samarbete med
  ergoterapistuderande

Litteratur

Bomberg, S & Petterson, J. 2006. Socialpolitik och
socialt arbete. I boken Meeuwisse, A. et al.
Socialt arbete. En grundbok. (Kap 5). Natur och
kultur, Stockholm.

Cederlund et al. 2020. I huvudet på en
socialpedagog. En
studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och
deras
föreställningar om socialpedagogik. RAPPORT
HÖGSKOLAN
VÄST. Nr 2020:3 T https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1503522/FULLTEXT01.pdf

Dahlstedt&Lalander (red.). 2018. Manifest : för
ett
socialt arbete i tiden.

Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. 2020.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Sanoma
Pro Oy. Helsinki
Lalander et al 2014.Perspektiv på social
utsatthet.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och
inklusion i det moderna samhället.
Studentlitteratur, Malmö. (Kap 1-3)

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red). 2013. Perspektiv
på sociala problem (Kap 1 och 3). Natur och
kultur, Stockholm.

Nygård, M. (2013). Socialpolitik i Norden. En
introduktion. Studentlitteratur, Lund

Regeringens färdplan för hållbarhet. Statsrådets
publikationer 2021:72. Tillgänglig:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand Extern länk
le/10024/163355/VN_2021_72.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Sanandaij, N. 2017, Vägen till social hållbarhet
Lund, Studentlitteratur.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Vitsordsbedömd examination 1: Hemtentamen (PBL-
examination)
Vitsordsbedömd examination 2: Portfolio
Godkänt basgruppsarbete för kunskap, färdighet och
förhållningssätt (godkänd prestation)
Tematräffar(godkänd prestation)
Seminarium (godkänd prestation)

Validering av kunskap, färdighet och
förhållningssätt

(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)
Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Edgren Eva
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Studieenheten går i period 2 och period 3.

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-23 09:00 - 10:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen FLEXstudenter: Kort introduktion till studieenheten/ES     Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-11-03 09:15 - 11:15 D4106 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Introduktion till studieenheten och föreläsning om temat Sociala problem och risker. /ES Söderström Eivor
2021-11-03 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 9 Flex Utgångspunkt, on line Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-03 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 7 Flex Utgångspunkt, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,649067585#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 649 067 585# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-04 09:15 - 10:45 E377 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 4 Utgångspunkt, på campus Söderström Eivor
2021-11-04 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 10 Flex Utgångspunkt, on line rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65556743238?from=addon Meeting ID: 655 5674 3238 Join by SIP 65556743238@109.105.112.236 65556743238@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 5674 3238 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-04 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 8 Utgångspunkt, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,358836407#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 358 836 407# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-05 09:15 - 10:45 E380 Bas 1 Träff Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff (ny utgångspunkt) Ahlroth Linda
2021-11-05 11:00 - 12:30 E380 Bas 2-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff (ny utgångspunkt) Ahlroth Linda
2021-11-08 17:30 - 18:45 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68237476246?from=addon Meeting ID: 682 3747 6246 Join by SIP 68237476246@109.105.112.236 68237476246@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 682 3747 6246 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-09 10:15 - 11:45 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Föreläsning: Förståelse för utsatthet och marginaliseringsprocesser /ES Föreläsningen hålls on line.     Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62989813134   Meeting ID: 629 8981 3134   Join by SIP 62989813134@109.105.112.236 62989813134@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 8981 3134 Söderström Eivor
2021-11-09 13:00 - 14:30 E377 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 4 på campus Söderström Eivor
2021-11-09 13:15 - 14:45 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Edgren Eva
2021-11-11 12:00 - 13:30 E381 Etik och professionell kommunikation Edgren Eva
2021-11-12 09:15 - 10:45 E380 Bas 1- Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff Ahlroth Linda
2021-11-12 11:00 - 12:30 E380 Bas 2-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff Ahlroth Linda
2021-11-13 11:00 - 16:15 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Närstudiedag på campus Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2021-11-13 11:00 - 16:15 B522 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Rum bokat för flexarna. Gemensam start på dagen klockan 11 här!
2021-11-15 09:45 - 11:15 B327 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65808839288?from=addon Meeting ID: 658 0883 9288 Join by SIP 65808839288@109.105.112.236 65808839288@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 0883 9288 Edgren Eva
2021-11-15 12:30 - 14:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Socialpolitikens grunder/ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66682013481 Meeting ID: 666 8201 3481 Join by SIP 66682013481@109.105.112.236 66682013481@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 666 8201 3481 Söderström Eivor
2021-11-16 08:30 - 10:00 E377 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 4 på campus Söderström Eivor
2021-11-16 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 7 Flex on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,277823620#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 277 823 620# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-17 09:15 - 16:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Seminarium: Hur ekonomisk utsatthet påverkar barns utveckling och hälsa. Anmäl dig via länk på itslearning eller länk du fått med e-post. Stiftelsen Bensow. Söderström Eivor
2021-11-17 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 9 Flex on line rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67323922963?from=addon Meeting ID: 673 2392 2963 Join by SIP 67323922963@109.105.112.236 67323922963@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 2392 2963 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-17 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 8 on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,250216657#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 250 216 657# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-18 09:15 - 10:45 E380 Bas 1-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff Ahlroth Linda
2021-11-18 11:00 - 12:30 E380 Bas 2-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff Ahlroth Linda
2021-11-18 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 10 Flex on line rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65982827869?from=addon Meeting ID: 659 8282 7869 Join by SIP 65982827869@109.105.112.236 65982827869@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 8282 7869 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-19 09:00 - 10:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Tid bokad för bandad föreäsning " Den nordiska välfärdsmodellen" /Linda Ahlroth Ahlroth Linda
2021-11-22 12:30 - 14:00 E377 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 4 på campus Söderström Eivor
2021-11-22 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen bas 8 Flex on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,893905377#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 893 905 377# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-23 09:15 - 10:45 E380 Bas 1-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff Ahlroth Linda
2021-11-23 10:00 - 11:30 B327 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Edgren Eva
2021-11-23 11:00 - 12:30 E380 Bas 2-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff Ahlroth Linda
2021-11-23 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 9 Flex on line Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-23 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 7 Flex on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,666638227#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 666 638 227# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-11-24 09:30 - 11:30 F249 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Summering av kunnande i teman sociala risker och problem, social välfärd och utmaningar. Obligatoriskt grupparbete. Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2021-11-24 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 10 Flex on line rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62462252589?from=addon Meeting ID: 624 6225 2589 Join by SIP 62462252589@109.105.112.236 62462252589@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 6225 2589 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2021-11-25 08:30 - 10:00 E380 Bas 1-Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff (tillämpning) Ahlroth Linda
2021-11-25 10:15 - 11:45 E380 Bas 2 -Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff (tillämpning) Ahlroth Linda
2021-11-25 13:00 - 14:30 B327 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63842476792?from=addon Meeting ID: 638 4247 6792 Join by SIP 63842476792@109.105.112.236 63842476792@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 4247 6792 Edgren Eva
2021-11-26 10:15 - 11:45 E377 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 4 tillämpning, på campus Söderström Eivor
2021-11-26 12:30 - 14:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Gästföreläsare Socionom Charlotta Boucht, Tukipiste Mosaiikki. Att leva i en papperslös situation". Obligatorisk gästföreläsning. Föreläsningen hålls on line via länken nedan: Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65600230834 Meeting ID: 656 0023 0834 Söderström Eivor
2021-11-27 13:00 - 16:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Närstudiedag på campus Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2021-11-27 13:00 - 16:30 B522 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Gemensam start här klockan 13! Utrymme för gemensamt arbete under lördagens närstudiearbete. Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2021-11-30 09:15 - 11:15 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhället Gemensamt Det sociala programmet och ergoterapi: Introduktion Bronfenbrenners systemekologiska teori (LA, TW)ONLINE Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69100996264?from=addon Meeting ID: 691 0099 6264 Ahlroth Linda
Werner Tove
2021-11-30 12:15 - 15:15 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhället Gemensamt det sociala programmet och ergoterapi: Tidsreservation för grupparbete Ahlroth Linda
Werner Tove
2021-12-01 09:00 - 12:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhället Gemensam det sociala programmet och ergoterapi: Tidsreservation för grupparbete Ahlroth Linda
Werner Tove
2021-12-03 10:15 - 12:30 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhället Gemensamt socionomer och ergoterapeuter: Tidsreservation: inlämning av grupparbete inför tematräff Ahlroth Linda
Werner Tove
2021-12-07 09:00 - 12:00 D4106 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Gemensamt för ergoterapeuter och det sociala programmet: Tematräff och presentation av Bronfenbrenners systemekologiska teori (LA,TW) Introduktion till temat salutogent perspektiv och instruktioner för uppgift under veckan (TW,ES) Ahlroth Linda
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
Werner Tove
2021-12-10 09:00 - 11:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Gemensamt för ergoterapeuter och det sociala programmet: Tematräff: presentation gruppvis av arbeten om salutogent perspektiv/TW och A-MR-B TILLFÄLLET HÅLLS ONLINE ZOOM Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
Werner Tove
2021-12-17 16:30 - 21:00 B522 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Tematräff för systemekologi och salutogent perspektiv/ TW och ES Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
Werner Tove
2021-12-18 09:15 - 14:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62348669679   Meeting ID: 623 4866 9679   Join by SIP 62348669679@109.105.112.236 62348669679@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 4866 9679   on line, länkar skickas skilt. fm: Ingmar Sigfrids em: eget arbete med portfolio Sigfrids Ingmar
2022-01-12 09:30 - 11:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65970950160   Meeting ID: 659 7095 0160   Join by SIP 65970950160@109.105.112.236 65970950160@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 7095 0160   Edgren Eva
Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-01-13 09:30 - 11:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle. Och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62459335855   Meeting ID: 624 5933 5855   Join by SIP 62459335855@109.105.112.236 62459335855@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 5933 5855   Edgren Eva
Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-01-14 09:00 - 14:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle. Och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen
2022-01-14 16:30 - 20:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen FLEX närstudiedag Introduktion till hållbarhetstemat och temat social- och hälsovårdens organisation, tjänster och beslutsgång. Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/64194307021 Edgren Eva
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2022-01-17 09:00 - 14:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle. Och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen
2022-01-19 09:00 - 12:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle. Och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen
2022-01-20 09:15 - 12:00 Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle. Och Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64243297045   Meeting ID: 642 4329 7045   Join by SIP 64243297045@109.105.112.236 64243297045@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 4329 7045   Edgren Eva
Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-01-24 09:00 - 10:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff, ny utgångspunkt https://arcada.zoom.us/j/61636714607 Ahlroth Linda
2022-01-24 10:45 - 12:15 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff, ny utgångspunkt https://arcada.zoom.us/j/65864433913 Ahlroth Linda
2022-01-24 12:15 - 13:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Introduktion till arbetsgång vecka 4 och 5 och case för grupparbete, introduktion till temat värderingar och koppling till er PPU-process/ES Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68168650873?from=addon Meeting ID: 681 6865 0873 Söderström Eivor
2022-01-25 12:00 - 13:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67723850327?from=addon Meeting ID: 677 2385 0327 Join by SIP 67723850327@109.105.112.236 67723850327@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 2385 0327
2022-01-25 12:30 - 14:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 Basgruppsarbete, utgångspunkt. Med handledare on line, via zoom:  Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63576046514?from=addon Meeting ID: 635 7604 6514 Söderström Eivor
2022-01-25 17:15 - 19:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Utgångspunkt för P3. Online rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67688260335?from=addon Meeting ID: 676 8826 0335 Join by SIP 67688260335@109.105.112.236 67688260335@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 676 8826 0335 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-01-26 09:00 - 11:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Tid bokad för basgruppernas grupparbete utgående från casebeskrivningar
2022-01-26 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 7 Utgångspunkt, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-01-27 09:00 - 10:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Organisering av social- och hälsovårdstjänsterisi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68605481217   Meeting ID: 686 0548 1217   Join by SIP 68605481217@109.105.112.236 68605481217@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 0548 1217   Sigfrids Ingmar
2022-01-27 17:15 - 19:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Utgångspunkt P3. Online Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-01-27 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 8 utgångspunkt, on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,809683947#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 809 683 947# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-01 09:00 - 10:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff på Zoom https://arcada.zoom.us/j/64955946505 OBS From vk 6 träffas basgruppen på campus! Ahlroth Linda
2022-02-01 10:45 - 12:15 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff på Zoom https://arcada.zoom.us/j/68007563224 Obs! From vk 6 träffas basgruppen på Campus. Ahlroth Linda
2022-02-01 12:00 - 13:30 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Basgruppshandledning
2022-02-01 14:15 - 15:45 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67202021328   Meeting ID: 672 0202 1328   Join by SIP 67202021328@109.105.112.236 67202021328@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 672 0202 1328   Beslutsgång Sigfrids Ingmar
2022-02-02 10:15 - 11:45 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 med handledare  Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66084995713?from=addon Meeting ID: 660 8499 5713 Join by SIP 66084995713@109.105.112.236 66084995713@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 8499 5713 Söderström Eivor
2022-02-03 09:15 - 11:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Tid bokad för basgruppernas grupparbete utgående från casebeskrivningar.
2022-02-04 16:30 - 20:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen FLEX närstudiedag tematräff hållbarhetstematik/IS och EE https://arcada.zoom.us/j/62244473248
2022-02-05 12:30 - 16:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Eftermiddag 12.30-14 Tematräff på temat organisering av social- och hälsovård + tjänster. 14.15-16 Basgruppsarbete. /ES, A-M R-B Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67121536400?from=addon Meeting ID: 671 2153 6400 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2022-02-05 14:15 - 16:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 7 on line  Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67121536400?from=addon Meeting ID: 671 2153 6400 Join by SIP 67121536400@109.105.112.236 67121536400@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 671 2153 6400 Söderström Eivor
2022-02-05 14:15 - 16:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 8 on line  Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66620222682?from=addon Meeting ID: 666 2022 2682 Join by SIP 66620222682@109.105.112.236 66620222682@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 666 2022 2682 Söderström Eivor
2022-02-07 10:15 - 11:45 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen basgruppshandledning
2022-02-08 12:00 - 14:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Tematräff: Basgrupperna presenterar sina arbeten utgående från casebeskrivningar. Obligatorisk närvaro.    Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69743719531?from=addon Meeting ID: 697 4371 9531 Join by SIP 69743719531@109.105.112.236 69743719531@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 4371 9531 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Söderström Eivor
2022-02-08 17:15 - 19:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-02-09 09:00 - 10:30 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-09 10:15 - 11:45 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 med handledare Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63540616259?from=addon Meeting ID: 635 4061 6259 Join by SIP 63540616259@109.105.112.236 63540616259@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 4061 6259 Söderström Eivor
2022-02-09 10:45 - 12:15 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-09 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 7 on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,3576508#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 357 650 8# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-10 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 8 on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,791071765#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 791 071 765# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-15 09:00 - 10:30 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-15 10:15 - 11:45 B517 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 med handledare Söderström Eivor
2022-02-15 10:45 - 12:15 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen basgrupp
2022-02-15 10:45 - 12:15 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-15 17:15 - 19:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62798816493?from=addon Meeting ID: 627 9881 6493 Join by SIP 62798816493@109.105.112.236 62798816493@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 9881 6493 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-02-16 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 7 on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,487440980#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 487 440 980# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-17 09:00 - 10:30 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 träff tillämpning PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-17 10:45 - 12:15 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 träff tillämpning PÅ CAMPUS Ahlroth Linda
2022-02-17 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 8 on line ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,406535564#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 406 535 564# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-22 10:30 - 12:00 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen basgrupp
2022-02-22 17:15 - 18:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen rosenqan@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63570688111?from=addon Meeting ID: 635 7068 8111 Join by SIP 63570688111@109.105.112.236 63570688111@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 7068 8111 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-02-23 09:15 - 10:45 B517 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 tillämpning med handledare    Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63278632417?from=addon Meeting ID: 632 7863 2417 Join by SIP 63278632417@109.105.112.236 63278632417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 7863 2417 Söderström Eivor
2022-02-23 17:15 - 19:15 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 7 Hej! En förfrågan till er! Om ni har möjlighet kunde vi förlänga basgruppsträffen med ½ timme, och lägga till PPU-diskussionen (personlig professionell utveckling med temat värderingar och människosyn), så får ni helt fokusera på PBL-examination den 4.3. Hur låter det? Mvh, Eivor     on line: tillämpning  + utvärdering av basgruppsarbetet     ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,185109536#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 185 109 536# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-24 17:15 - 19:15 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 8 Hej! En förfrågan till er! Om ni har möjlighet kunde vi förlänga basgruppsträffen med ½ timme, och lägga till PPU-diskussionen (personlig professionell utveckling med temat värderingar och människosyn), så får ni helt fokusera på PBL-examination den 4.3. Hur låter det? Mvh, Eivor       on line: tillämpning + utvärdering av basgruppsarbetet ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,128483143#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 128 483 143# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2022-02-28 09:00 - 10:30 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 1 PPU diskussion med handledare Ahlroth Linda
2022-02-28 10:45 - 12:15 E380 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Bas 2 PPU diskussion med handledare Ahlroth Linda
2022-02-28 10:45 - 12:15 B517 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen BAS 4 PPU-diskussion (Personlig professionell utveckling) Söderström Eivor
2022-02-28 10:45 - 12:15 E381 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen basgrupp
2022-03-01 10:15 - 11:00 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65265572766   Meeting ID: 652 6557 2766   Join by SIP 65265572766@109.105.112.236 65265572766@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 6557 2766   Resurstillfälle för PBL-examinationen. Möjlighet att ställa frågor. Vi träffas på zoom. Sigfrids Ingmar
2022-03-04 09:00 - 12:15 B518 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Examination Sigfrids Ingmar
2022-03-04 13:00 - 15:30 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen Presentation av projektet Art&Ageing på campus. Närmare information hittar du på kursens itslearning-sida, Rum D275 (rörelseanalysrummet) är bokat för ändamålet Söderström Eivor
2022-03-04 16:30 - 20:30 D4106 Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen FLEXnärstudiedag PBL-examination i klass PPU-diskussioner i basgrupp

Kurs och studieplanssökning