Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande fördjupar sin kunskap om människans psykologiska och sociala resurser, hälsa, riskfaktorer och problem i ett livscyckelperspektiv, att de behärskar centrala begrepp och metoder inom det mentala området samt utökar sin etiska medvetenhet. Den egna yrkesidentiteten samt förståelsen och förutsättningarna för mångprofessionellt samarbete stärks. De studerande skall utveckla en beredskap i att planera, genomföra och värdera projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- inse betydelsen av livets balans och den mentala hälsan och kan redogöra för hur de kan stödas med kreativa och expressiva uttryck
- reflektera över famijens, närståendes, arbetslivets och det övriga nätverkets betydelse för den själsliga hälsan
- kunna identifiera specifika risker och krissituationer samt reflektera över oro och livsångest i olika livssituationer
- kunna analysera självkännedomens betydelse för den egna yrkesidentiteten
- kunna identifiera etiska problem inom området
- inse betydelsen av mångprofessionellt arbete inom metal hälsa

Innehåll

* Samhälleliga, sociala och psykologiska resurser, sårbarhet och utveckling i ett livscyckelperspektiv.
* Livets utmaningar, livets mening och livsångest
* Skapande aktiviteter
* Patientsäkerhet, trygghet och etiska frågeställningar

Förkunskaper

Avklarade grundstudier i social och hälsovård

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Datum för inlämnande av projekt rapport är: 14.10 2013 kl 12.00 i pappersform till gruppledare och examinator Jukka Piippo

Frånvaro från seminarium kompletteras med en skriftlig rapport. Rapporten bör starta med en kort redogörelse över de olika gruppernas projekt (1-2 sidor) vilken följs av kritisk, reflektiv diskussion. Diskussionen utgår ifrån, en för studerande känd teoretisk bas och omfattar hälften av det skriftiga materialet (2-4 sidor). Den teoretiska basen presenteras kort (½ -1 sida) före själva diskussionsdelen (kom ihåg hänvisningar till aktuell källa)
Rapporten bedöms utifrån dess nytänkande, mod, orginalitet och struktur.

Litteratur

Referenslitteratur:
Agerberg, M. 2001 Ut ur mörkret- en bok om depressioner. L
Stockholm: PAN (Norstedts Förlag).
Rawlins, R.P, Williams, S.R. & Beck, C.K. 1993 Mental Health - Psychiatric Nursing St. Louis Mosby, Year book.
Poorman, S. G. 2005 Sexual responses and Sexual disorders. I:
Seikkula,J. 1996 Öppna samtal: från monolog till levande dialog i sociala nätverk. Stockholm: Bokförlag Mareld.
Sinkkonen, J. 1997. Till alla barns försvar. Forum
Stuart, G.W. & Laraia, M.T. Principles and Practice of Psychiatric
Nursing. St. Louis: Elsivier Mosby
Währborg, P. 2003 Stress- och den nya ohälsan. Stockholm:
Natur och Kultur
Alternativt:
Grönlund, E 1999 Konstnärliga terapier. Bild, dans och musik i
den läkande processen. Sockholm: Natur och Kultur.
Dropsy, J. 2004 Den harmoniska kroppen, en osynlig övning.
Stockholm: Natur och Kultur.
Kast, V. 2000 Vredens kraft - hos mej och andra. Köping: Natur
och Kultur.
Lönnqvist, J. Aro, H. & Marttunen, M. toim 1993 Itsemurhat
Suomessa 1987- projekti Helsinki: Stakes, tutkimuksia 25.
Retterstöl, N. !993 Suicide, a european perspektive. Cambridge:
Cambridge University Press.
Salmson, K. red 2005 Uppdrag: Familj. Berättelser från en ny generation familjer. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.
Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 2008 Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber.
Wasserman, D. 1998 Depression, en vanlig sjukdom.
Stockholm: Natur och kultur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 133 timmar
 • Självstudier - 47 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1) Aktivt deltagande i basgruppsarbete
2) Projektrapport gruppvis. Bedöms i skala 1-5 enligt beskrivning, bearbetning, värdering, litteratur samt språk och formalia
3) Framförande vid seminarium under vilken gruppen presenterar sitt projekt och för en dialog med åhörarna kring ett aktuellt tema. Bedöms godkänd/underkänd.
GODKÄND: Presentationen är genomtänkt och klar samt ger åhörarna en bred kunskap om valt tema. presentationen triggar till diskussion, vilken gruppen upprätthåller.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Piippo Jukka
 • Savolainen Jari
 • Sievers Hannele

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-12-20

Kursens tidtabell

03.09.2013 14:00 - 16:00 F143 (271 p, Stora auditoriet) Introduktion till Breddstudien
Föreläsning: Att skapa och genomföra ett projekt

10.09.2013 13:15 - 16:00 F249 (98 p, Lilla auditoriet) Föreläsning 1

17.09.2013 13:15 - 16:00 F249 (98 p, Lilla auditoriet) Föreläsning 2

24.09.2013 13:15 - 16:00 F249 (98 p, Lilla auditoriet) Föreläsning 3

01.10.2013 13:00 - 16:00 A510 (50 p)Föreläsning 4

08.10.2013 13:00 - 16:00 A510 (50 p) 13.00 - 14.30 Föreläsnig: Att skriva rapport
14.30 - 16.00 Gruppvisa handledningar

15.10.2013 13:00 - 16:00 A510 (50 p) Handledningar inför seminarium

22.10.2013 13:00 - 17:00 F143 (271 p, Stora auditoriet) SEMINARIUM (obligatorisk närvaro)

Examinationsformer

 • 2013-10-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-10-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning