Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har
förmåga att
planera och förverkliga helhetsvården för den
födande kvinna vid
regelbunden förlossning under handledning samt
vården av det nyfödda barnet.

Studerande har förmåga att identifiera när en
regelbunden förlossning
förändras till risk (avvikande) förlossning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
förverkliga barnmorskekunskap under förlossning
enligt den teoretiska kunskapsbasen
Teoriatietojen integroiminen käytännön
tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa

Studerande kan i samarbete med handledare sköta
självständigt en regelbunden (fysiologisk)
förlossning enligt barnmorskans kompetenser
(eller handledning vårda den risk gravida
föderskan under förlossning)

Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy
hoitamaan ohjauksessa säännöllisen
(fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin
mukaisesti (tai Opiskelija osaa ohjattuna
hoitaa
riskiraskaana olevaa synnyttäjää)

Studerande kan administrera och handleda
modern/familjen i olika smärtlindrings metoder
både
farmakologiska och icke farmakologiska
Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa
ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä
lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä

Studerande kan dokumentera
förlossningsförloppet enligt anvisningar
Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana
ohjeitten mukaisesti

Studerande känner till hur
förlossningsförloppet följs upp och känner till
hur förlossnings
förloppet eventuellt kan påskyndas (eller
Studerande skall känna till och upptäcka
när förlossningsförloppet avviker från det
normala och kan dela ansvaret med andra inom
arbetsteamet samt dokumentera detta)
Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen
seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa
arvioida
koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa
ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti)

Studerande har etisk förhållningssätt både till
patienten och till medarbetarna och handla
tvärprofessionellt
Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä
perhettä että moniammatillisesti

Studerande känner kan visa hur till hur
fostrets välmående följs upp ( eller kan aggera
vid
eventuella
avvikelser)
Opiskelija tietää ja ossa näyttää sikiön
voinnin seurantamenetelmät (tai osaa toimia
sikiö
indikaatiolla)

Studerande kan utföra och tolka inre- och yttre
undersökningen
Opiskelija suoriutuu sisä- ja
ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä
taidoista

Studerande kan planera och förverkliga vården
för föderskan och hennes familj under en
normala förlossning (och kan agera under
handledning vid akuta situationer under
förlossning)
Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja
toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon
sekä äidin
että perheen näkökulmasta (ja osaa toimia
ohjatusti synnytyksen aikana akuuteissa
tilanteissa)

Studerande har kliniska hand färdigheter i
förlossningsvård
Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot
synnytyksen hoitoon

Studerande kan följa upp välmående och
förverkliga vården av den nyfödda och handleda
vid första
amning
Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja
hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja
hoidon toteumista

Studerande skall kunna agera och förbereda för
det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
efter förlossningen, och kunna förbereda och
färdigställa återupplivningsbordet för det
nyfödda
Opiskelija osaa toimia ja valmistella
erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon,
osaa
valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle

Studerande skall kunna påbörja återupplivning
av den nyfödda vid behov inom barnmorskans
ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för
transport för vidare vård
Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen
elvytyksen kätilön vastuu alueella ja
valmistella
vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

Studerande följer handledande barnmorsakans
arbetsturer enligt
överenskommelse under praktikperioden (10
veckor)

-studerande planerar och genomför
förlossningsvården i samarbete med
handledaren.

Förkunskaper

Avklarade kurs i teori och praktik;
Graviditet och Hälsa, Postpartum- och
familjecentrerad vård
Godkänd prestation i kursen barnmorskearbete
vid regelbunden förlossning, samt
barnmorskearbete vid oregelbunden graviditet.
Godkända terminstentamen i läkemedelsräkning.

Om det gått över två år sedan barnmorskearbete
under regelbunden
förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten
innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att
delta i kursen
eller kursernas praktiska övningar med godkänt
resultat.

Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Mer information

Studeranden skall söka studieplatsen via
Jobiili enligt
överenskommelse med aktuell och aktiv cv.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som Barnmorskearbete vid regelbunden
förlossning, teori
Föreläsningsmaterialet och utdelat material
-aktuella forskningsartiklar
-den centrala litteraturen på avdelningen

Studieaktiviteter

  • praktikuppgift - 20 timmar
  • Praktik - 385 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handlett praktik med en barnmorska som
handledare
-inlämnad egna målsättningar, egen- och
handledarens värderingsblankett och
underskriven arbetslista.
- aktivt deltagande i diskussionsforumet på its
learning (varje student
kommer med 2 inlägg och svarar på 4 inlägg)

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Studerande skall vara förberedd att följa
handledande barnmorskas
arbetsturer. Arbetstid 38t/ve,
Obs! 8t/dag - nattur är undantag.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-13 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-14 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-15 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-20 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-21 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-22 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-23 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-24 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-27 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-28 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-29 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-09-30 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-01 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-04 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-05 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-06 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-07 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-08 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-12 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-13 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-19 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-20 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-26 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-27 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-28 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-10-29 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-01 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-02 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-03 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-09 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-10 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2021-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning

Kurs och studieplanssökning