Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser:
1)Inlärningskompetens
-Klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-Kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
2)Etisk kompetens
-Kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
-Tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt

Yrkesspecifika kompetenser:
1)Pedagogisk kompetens:
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgruppar
-Kan tillämpa yrkesetiska principerna inom den egna branschen
-Förstå och kan bära sitt ansvar som fostrare och ledare, samt utveckla sitt ledarskap

-Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter
-Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter att stöda människans utveckling och välmående

Kompetens mål för hälsofrämjande profil:
Hälsofrämjande kärnkompetenser: Möjliggöra förändring; Att aktivera individer, samfund och organisationer att bygga kapacitet för hälsofrämjande åtgärder för att förbättra hälsa. Förespråka hälsa; ha förmåga att jobba med olika individer och åldersgrupper och att förbättra hälsa och välbefinnande. Bedömning och mätning; Bedömning av behov och beteendemässiga bestämningsfaktorer som främjar hälsan eller är en risk för hälsan

Kompetensmål för tränarprofil:
- Att studerande förstår sig på hur träningsplan utarbetas och utföras i praktiken.
- Att studerande utreder andra faktorer som anknyter till träningen och förstår hur dem inverkar i träningsverksamheten.
- Att studerande analyserar sin egen verksamhet och identifierar sina kunskapsbehov som tränare.

Läranderesultat

- Studeranden känner till i vilken utvecklingsperiod målgruppen är (sensitiva period) / Opiskelija tunnistaa missä kehittymisvaiheessa kohderyhmä on (herkkyyskausi)

- studeranden fördjupar sina teoretiska kunskaper inom motorisk utveckling och inlärning / Opiskelija syventää teoreettistä osaamistaan motorisen kehittymisen ja oppimisen osalta.

- Studerande förstår vilka möjligheter fysisk aktivitet ger gällande främjande av barns/ungdomars/vuxnas/äldres hälsa och välbefinnande ( opiskelija ymmärtää kuinka liikunnan avulla voidaan edistää lasten/nuorten/aikuisten ja iäkkäiden terveyttä ja hyvinvointia)

- Studerande utvecklar sina färdigheter inom idrottsdidaktik, så som planera, genomföra och utvärdera fysiska och hälsofrämjande aktiviteter för målgruppen. studeranden tar ibeaktande principerna för motorisk inlärning. ( Opiskelija kehittää liikuntadidaktisia taitoja, esimerkiksi kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia liikunnallisia ja terveyttä edistäviä kokonaisuuksia kohderyhmälle. Opiskelija huomioi toiminnassaan motorisen oppimisen periaatteet.)

- Studeranden lär sig att motivera målgruppen. ( opiskelija oppii motivoimaan kohderyhmää.)

- Studeranden lär sig att kommunicera på ett konstruktivt sätt med målgruppen. ( opiskelija oppii kommunikoimaan rakentavasti kohderyhmän kanssa.)

- studeranden fördjupar sina teoretiska kunskaper inom idrottsdidaktik och olika målgrupper via litteratur och genom att söka svar på frågor/utmaningar som uppkommer inder praktikperioden. (Opiskelija syventää liikuntadidaktiikan ja kohderyhmiä koskevaa teoreettista osaamistaan etsimäll'ä alan kirjallisuudesta vastauksia harjoittelussa esiin nousseisiin kysymyksiin/hasteisiin.)

- Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper och medverka till gemensamma mål (Opiskeljia osaa tehdä yhteistyötä, työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä tavoitteita kohti.)

-Studeranden förstår sitt etiska ansvar som utbildare och ledare. Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget arbete och är aktiv. (Opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa opettajana ja kasvattajana. Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta työskentelystään ja on aktiivinen.)

-Studeranden kan tillämpa de yrkesetikska principerna för sin egen branch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur. (Opiskelija osaa soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita ja työskennellä turvallisesti.)

Läraderesultat för häslofrämjande profil:
Samma som för praktiken allmänt, men med ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär se och handla utifrån; delaktighet, empowerment, arena tänk och stödjande miljöer, jämlikhet och rättvisa.

Läranderesultat för tränarprofil:
- Att studerande tillämpar sina teoretiska kunskaper inom idrottsdidaktik i praktiken.

Innehåll

Studeranden söker självständigt fyra grupper som den genomför observation i
Studeranden skall fylla i praktikplanen före praktikperioden. Planen skall innehålla både plan för observationsveckan och själva praktikperioden
Studeranden skal göra praktikkontrakt med praktikplatsen
Studeranden skall fylla i evalueringsblanketten tillsammans med handledaren på praktikplatsen
Studeranden skriver en praktikrapport (inkl. tidredovisning som bilaga) och presenterar den på reflektionsdagarna

Observation 1 vecka (40h)
Alla målgrupper måste observeras
Barn, unga, vuxna, äldre
Praktik/instruktion 6 veckor /200h)
Väljer själv i vilken målgrupp vill genomföra sin praktik
Kom ihåg att koppla praktikensinnehåll till din egen profil

Förkunskaper

II-2-192 Idrottsdidaktik och -pedagokik

Litteratur

Självvald pålitlig vetenskaplig litteratur som används i rapportering.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 4 timmar
 • Seminarier - 2 timmar
 • Praktik - 260 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Praktik kontrakt + Praktik plan GK/UK
Examination 2 Observation 40h + Instruktion 200h + timredovisning GK/UK

Examination 3 Rapportering (anknyten till studerandens profil) GK/UK

Examination 4 Deltagande på praktikreflektion GK/UK

Lärare

 • Taskinen Topi
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-15 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-13 13:00 - 16:00 B522 Praktikreflektion Vaappo Marko
2021-09-15 12:00 - 13:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik Praktikinfo Marko Vaappo is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62898943113?pwd=M0N3QlhPeFkwUmJtZDZZZUNlckVxQT09&from=addon Meeting ID: 628 9894 3113 Passcode: 363591 Join by SIP 62898943113@109.105.112.236 62898943113@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 9894 3113 Passcode: 363591 Vaappo Marko
2021-11-01 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-02 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-03 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-04 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-05 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-08 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-09 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-10 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-11 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-12 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-15 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-16 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-17 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-18 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-19 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-22 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-23 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-24 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-25 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-26 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-29 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-11-30 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-01 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-02 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-03 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-07 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-08 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-09 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-10 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-13 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-14 08:00 - 16:00 Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik
2021-12-16 09:00 - 12:00 A311 Praktikreflektion Taskinen Topi
2022-03-14 13:00 - 16:00 A311 Praktikreflektion Vaappo Marko
2022-05-24 09:00 - 12:00 A311 Praktikreflektion Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66643480845 Törnblom Cia
Vienola Riitta

Kurs och studieplanssökning