Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inlärningskompetens:
- Kan utveckla sitt eget kunnande om människan
i rörelse och se vilka utvecklingsbehoven är
- Kan lära sig tillsammans med andra och kan
dela med sig av kunskapen inom sin
arbetsgemenskap
- Tar andra människor i beaktande
- Kan lyssna på andra och kan presentera
budskap skriftligt, muntligt och visuellt
genom att utnyttja olika kommunikationsstilar

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden:

- känna till och förstå modeller och teorier
som påverkar den motoriska inlärningsprocessen
för människan i olika åldrar och
utvecklingsskeden
-kan reflektera över den motoriska inlärningen
med hjälp av Newells modell och andra teorier.
- Bekantar sig, samt lär ut färdigheter som
stöder den motoriska utvecklingen.
(vattengymnastik, redskapsgymnastik + andra
grenar)
-känna till och förstå människans fysiska,
motoriska och psykosociala utveckling
genom hela livet.
-kan identifiera utvecklingsutmaningar
i människans olika livsskeden och
omgivningar
-förstå följande begrepp: människosyn,
identitetsutveckling, livscykelpsykologi,
psykosocial utveckling, reflex, reaktion,
grundmotorik m.m.
- kunna simma och livrädda (fysioterapeuter)
- kunna simma och lära simning
(idrottsinstruktörer)

-ha en bild av sin kommande profession och se
kopplingen till arbetslivet

Innehåll

1) rörelse, motorisk inlärning och
hälsofrämjande aktiviteter
2) badvakt/simlärare (möjlighet att ta
badvakts
eller simlärar utbildning)
2) människans motoriska-, fysiska-,
psykosociala utveckling från födsel till döden
3) yrkesidentitet ? vad är det att vara
fysioterapeut/ idrottsinstruktör

Mer information

Kursinfo finns på Itslearning.

Litteratur

Tentlitteratur:
Människans livscykel - Boktentamen och on line
materialet
Sharma, Ajay;Cockerill, Helen;and more Taylor &
Francis Group 2014
ISBN: ISBN number:9780415833530, ISBN
number:9781135052621
Mary Sheridan's from Birth to Five Years:
Children's Developmental Progress

-Öland Britt Mari (redaktör) (2006):
Talangutveckling. Motiverande och målinriktad
träning för barn och ungdom. SISU
idrottsböcker. Sidorna 27-68. (40 sidor)
-Ericsson I. 2005: Rör dig ? Lär dig. Motorisk
inlärning. SISU idrottsböcker. Sidorna 19-59
(40 sidor).
Langlo Jagtöien G., Hansen K, Annerstedt C. 2000:
Motorik, Lek och Lärande s. 32-59
-Everett T., Kell C. 2011. Human Movement, an
introductory text. Churchill Livingstone.
Kapittel 13, Human movements across the
lifespan, sidor 211 ? 227. (16 sidor)
-Sihvonen S, Rantanen T and Heikkinen E:
Physical Activity and Survival in Elderly
People: A Five-Year Follow-Up Study. Journal
of Aging and Physical Activity. 1998, 6, 133-
140. (8 sidor)
-Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
WSOYpro OY. Helsinki. 63-113, 119-151, 156-
172, 180-209, 215-218 (130 sidor)

En förkortad svenskspråkig version finns i
Utbildningsstyrelsen (1994). Hälso- och
socialvård. En introduktion. Helsingfors:
Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning.

Referens litteratur:

Erikson, E. (2000). Den fullbordade
livscykeln.
Stockholm: Natur och Kultur.

Hockey, J. & James, A. (2003). Social
identities across the Life Course.
Basingstoke:
Palgrave.

Hockey, J. & James, A. (1993). Growing up and
growing old. Ageing and dependency in the life
course. London: Sage

Newman, B. & Newman, P. (2006). Development
through Life. A Psychological Approach.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) (2001).
Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa.
Tammerfors: vastapaino.

Utvecklingsteoretiska perspektiv med relevans
för temat:

Jarlang, E. (red.) (1999).
Utvecklingspsykologiska teorier. En
introduktion. Stockholm: Liber.

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2002).
Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i
nya
perspektiv. Stockholm: Liber.

Magnusson, E. (2003). Psykologi och kön: Från
könsskillnader till genusperspektiv.
Stockholm:
Natur & Kultur.

Trost, J. & Levin, I. (1996). Att förstå
vardagen ? med ett symboliskt
interaktionistiskt perspektiv. Lund:
Studentlitteratur.

Valsiner, J. (1997). Culture and development
of
children´s action. NY: Wiley

Fokus på olika åldrar (jfr.
Utvecklingspsykologi samt livslopp)

Stern, D.N. (1992) Spädbarnets interpersonella
värld. Stockholm: Natur och Kultur

Torstenson-Ed, T. (2003). Barns livsvärld.
Genus, etnicitet, generation, särskilt stöd
och
värderingar i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Broberg, B., Almqvist, K., Tjus, T. Iliste, A.
& Nilsson, B. (2007). Anknytningsteori.
Betydelsen av nära känslomässiga relationer.
Stockholm: Natur & Kultur.

Erling, A. & Hwang, P. (red.) (2001).
Ungdomspsykologi. Utveckling och livsvillkor.
Stockholm: Natur och kultur.

Engquist, A. (1995). Att växa som vuxen. Nya
perspektiv på dig själv och andra. Stockholm:
Prisma.

Naroskin, P. (1995). På spaning efter den
vuxna
människan. Stockholm: Natur och Kultur.

Perlmutter, M. & Hall, E. Adult development
and
aging. NY: Wiley

Grassman, E. J. & Hydén, L-Ch. (Red.) (2005).
Kropp, livslopp och åldrande. Några
samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund:
Studentlitteratur.

Hagberg, B. & Rennemark, M. (2004). Den
åldrande människans psykologi. Lund:
Studentlitteratur.

Tornstam, L. (2005). Åldrandets
socialpsykologi. Stockholm: Norstedts
akademiska förlag.

Motorisk inlärning:
Shumway-Cook, A., Woollacot, M.2007. Motor
Controll. Translating Research into Clinical
Practice. ISBN13:978-0-7817-6691-3

Fysioterapi studeranden:
Ulla T. Karppi S-L. Mansikkamäki T.2006.
Fysioterapia. Edita Prima Oy. Helsinki.
Kapittel 1.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 95 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1.Motorisk inlärning
Gruppuppgift att lära en motorisk aktivitet
- Seminarium och presentationsmaterial (video)
(bedömning 1-5) utgör 50 % av kursvitsordet
- Motoriska aktiviteter och
demonstrationer har obligatorisk närvaro
mellan 80-100 %. Motoriska aktiviteterna
har små praktiska och skriftliga uppgifter som
är obligatoriska (bedöms godkänt/ icke-
godkänt)

2.Människans livscykel
- Tentamen (bedömning 1-5) Livscykelpsykologi 1/3
och Fysiska, psykomotoriska utvecklingsdelen 2/3
av vitsordet

3.Yrkesidentitet: Besöksdag, uppgift &
seminarium (godkänt/ icke-godkänt)

Kursens alla uppgifter/delar bör vara
avklarade godkänt före helhets vitsord ges.
Försent inlämnade uppgifter sänker vitsord
(-1/ per vecka)

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne
 • Taskinen Topi
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-31

Kursens tidtabell

Kursinfo och tidtabell finns på Itslearnings och
den gås igenom på introduktionstillfället

Examinationsformer

 • 2021-01-25 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning