Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande kompetenser:
Etisk och hållbarhetskompetens samt kommunikativ och social kompetens (allmänna)
Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

Globala mål i focus:
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 10: minskad ojämlikhet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet och förhållningssätt):
Visar du en fördjupad kunskap i andnings- och cirkulationsorganens fysiologi (kunskap)
Har du kunskap gällande sjukdomsbilderna och behandlingsprinciperna vid allmänna funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen (kunskap)
Kan du utgående från patientens individuella fysioterapeutiska problem och livssituation på ett ändamålsenligt sätt bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin i såväl akuta som rehabiliteringsskedet (färdighet)
Kan du på basis av beprövad kunskap välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper på ett ändamålsenligt sätt (färdighet)
Känner du till yrkesområdet och dess aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn (kunskap)

Förkunskaper

Människans anatomi, fysiologi och biomekanik (10sp)
Människans utveckling och motorisk inlärning (5sp)
Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga (10sp)
Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter (5sp)
Hälsofrämjande motion (5sp)

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem, FT-2-063 (0), 4 sp
Medicinska ämnen I, Inremedicin, GH-2-002 (0), 1 sp

Litteratur

Pryor, J.A. & Prasad, S.A. 2002. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. ISBN 0-443-07075-X (eller nyare)
Porter, S. ed. 2008. Tidy´s Physiotherapy. ISBN 978-0-443-10392-6 (valda delar)
Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I.H., Stener-Victorin, E., Willén C. 2007. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Sisu Idrottsböcker. ISBN 91-85433-16-0
Talvitie, U., Karppi, S-L, Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. Helsinki: Oy Edita Ab. ISBN 951-37-4367-5

Suomen Fysioterapeutit: Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus-suositus

Suomen Sydänliitto ry:

 • Sepelvaltimotauti ja liikunta
 • Sydänlääkkeet ja liikunta
 • Sydämen vajaatoiminta ja liikunta
 • Sydämen siirto ja liikunta
 • Sydämen rytmihäiriöt ja liikuinta
 • Sydämen läppäviat ja liikunta
 • Synnynnäiset sydänviat ja liikunta

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

godkända skriftliga tentamina samt grupparbete

praktiska lektionerna har 80% närvaroplikt. Under 60% närvaro från det obligatoriska kan ej kompenseras.

Lärare

 • Ring Joachim
 • Tillman Ilse

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning