Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Hälsofrämjande verksamhet - avancerade studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Etisk hållbarhetskompetens samt kommunikativ och
  social kompetens (allmänna)
 • Teknologisk kompetens (allmänna)
 • Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt
  terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Får du en inblick i hälsoteknologiska lösningar.
  (Kunskap)

 • Kan du identifiera och analysera resurser och
  belastningsfaktorer för att stöda och främja hälsa
  och arbetsförmåga ur en biopsykosocial synvinkel.
  (Kunskap)

 • Kan du kritiskt analysera och granska
  ergonomiska råd och utifrån dem ge förslag till
  hälsofrämjande åtgärder. (Förhållning, Färdighet)

 • Kan du välja och jämföra lämpliga metoder och
  mätare för att bedöma arbetsförmåga och
  arbetsbelastning.
  (Färdighet)

 • Kan du handleda och utföra patientförflyttningar
  på ett aktiverande och deltagande handlingssätt.
  (Färdighet)

 • Kan du ta i beaktande ergonomi och säkerhet vid
  förflyttningar samt utvärdera resurser och använda
  olika hjälpmedel eller redskap som stöd i
  förflyttningar. (Färdighet, Förhållning)

Innehåll

Kursen börjar med att ni utför följande MOOC-kurs
under januari:

 • MOOC: Wearable technology 1 sp
 • Hälsoteknologi 1 sp
 • Ergonomi, hjälpmedel och patientförflyttning 1,5
  sp
 • Företagshälsovård och arbetshälsa 1,5 sp

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-066 (0) - Tillämpad fysioterapeutisk bedömn
IF-2-004 (0) - Hälsofrämjande, idrott och motioning

Litteratur

Jaana Suni ja Annika Taulaniemi (toim.);
Terveyskunnon testaus,-menetelmä
terveysliikunnan edistämiseen, 2012, Sanoma Pro Oy

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.
SISU Idrottsböcker. ISBN 978-91-854 33-13-1

ACSM. 2006. ACSM;s Guidelines for exercise
testing and prescription. 7th ed. ISBN-13: 978-0-
7817-4590-1 (eller nyare)

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1405 Extern länk
84/AWP_6-2017_Tana_Forss_Hellsten.pdf?
sequence=2&isAllowed=y&#8203;

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/00 Extern länk
12/302331/From-Innovation-to-Implementation-
eHealth-Report-EU.pdf&#8203;

Ergonomia. 2018. Launis & Lehtelä (toim.)
Työterveyslaitos.

God praxis inom företagsfysioterapi och
företagspsykologi:
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/sv/opas/god Extern länk-
praxis-inom-foretagsfysioterapi-och-
foretagspsykologi// Arbetshälsoinstitutet.

Lagtexter kopplade till arbete, företagshälsovård,
rehabilitering och hjälpmedelsservice (Finlex).

Referenslitteratur:

God företagshälsovårdspraxis. 2016. Pokela, T.,
Lemiläinen, L. & Uitti, J. Social- och
hälsovårdsministeriet: Arbetshälsoinstitutet.

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita
suomalaisen työelämän kehityksestä. ISBN 978-952-
261-943-3

Työstä terveyttä. 2018. K-P Martimo, J Uitti, M
Antti-Poika (toim.) Duodecim ISBN 9789516560635

Annan given litteratur på Its Learning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 godkänd i MOOC: Wearable technology
Examination 2 godkänd gruppuppgift i ergonomi
Examination 3 godkänd skriftlig tentamen i
företagshälsovård
Obligatorisk närvaro vid studiebesök till
hjälpmedelscentralen
Obligatorisk närvaro vid praktiska lektioner

Lärare

 • Ring Joachim
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2022-03-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 12:30 - 13:30 Arbetshälsa och ergonomi Kurs info (Zoom) Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-01-18 12:45 - 14:30 Arbetshälsa och ergonomi Hälsoteknolgi del 1 (teori: Zoom) Ring Joachim
2022-01-27 09:00 - 11:30 Arbetshälsa och ergonomi Hälsoteknologi del 2 (teori: Zoom) Ring Joachim
2022-02-09 09:15 - 11:15 D4106 Arbetshälsa och ergonomi Grupp 1 (efternamn: A-J): utdelning av mätinstrument Ring Joachim
2022-02-16 10:15 - 12:00 D271 Arbetshälsa och ergonomi Grupp 1 lämnar tillbaka mätarna Ring Joachim
2022-02-21 09:00 - 11:30 A311 Arbetshälsa och ergonomi Arbetshälsa von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-02-24 09:00 - 11:30 Arbetshälsa och ergonomi Företagshälsovård (zoom) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-02-24 12:00 - 13:00 Arbetshälsa och ergonomi Träff med företagshälsovårds läkare (zoom) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-02-24 12:30 - 14:00 D4106 Arbetshälsa och ergonomi Grupp 2 (efternamn: K-Ö): utdelning av mätare Ring Joachim
2022-03-03 12:15 - 13:00 D271 Arbetshälsa och ergonomi Grupp 2: inlämning av mätinstrument Ring Joachim
2022-03-10 11:00 - 12:45 D4106 Arbetshälsa och ergonomi genomgång av mätresultaten båda grupperna Ring Joachim
2022-03-14 13:00 - 15:30 D4110 Arbetshälsa och ergonomi Ergonomi von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-03-15 13:00 - 16:00 Arbetshälsa och ergonomi Tent i företagshälsovård (zoom) Normal tentamenstid 13-15.00. von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-03-16 13:00 - 14:00 Arbetshälsa och ergonomi Studiebesök till Hjälpmedelscentralen i Konala (halva gruppen) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-03-22 13:00 - 14:00 Arbetshälsa och ergonomi Studiebesök till hjälpmedelscantralen i Konala (halva gruppen) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-03-31 12:00 - 14:30 Arbetshälsa och ergonomi Ergonomi (Zoom) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-04-11 09:00 - 11:30 Arbetshälsa och ergonomi Patientförflyttning intro med Jessica &amp; Marina online Arell-Sundberg Marina
Silfver Jessica
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-04-20 12:00 - 15:00 Arbetshälsa och ergonomi Omtentamen i företagshälsovård (normal tentamenstid 12-14.00) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-04-21 10:15 - 12:30 Arbetshälsa och ergonomi Studiegruppsarbete kring förflyttningsteknik Arell-Sundberg Marina
Silfver Jessica
2022-04-28 10:15 - 12:15 Arbetshälsa och ergonomi Follow-up på studiegruppsarbete Arell-Sundberg Marina
Silfver Jessica
2022-05-02 09:00 - 12:00 A311 Arbetshälsa och ergonomi Ergonomi seminarie von Hedenberg-Löfman Linnéa
2022-05-03 09:00 - 15:00 E488 Arbetshälsa och ergonomi Patientförflyttning praktiska övningar. Grupp A kl. 9-11.30, grupp B 12.30-15.00 (samma A och B grupper som ni har i vattengymnastiken) von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning