Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Människan i rörelse - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Lärande samt kommunikativ och social kompetens (allmänna)
 • Fysioterapeutisk undersöknings och bedömningskompetens
  (professionsspecifik)
 • Handlednings kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Förstår du bedömningens betydelse och visar förmåga till att kunna
  kritiskt utvärdera rörelse, aktivitet och funktion och dess samband till
  människans hälsa och funktionsförmåga. (Kunskap, Färdighet)
 • Innehar du en handlingsberedskap och utifrån god praxis använda
  och redogöra för olika bedömningsinstrument och -metoder inom
  fysioterapi samt kunna kritiskt analysera resultaten. (Färdighet,
  Förhållning)
 • kan du definiera de centrala begreppen inom träningsfysiologi och
  belastning samt förstår deras relevans för fysisk aktivitet och
  terapeutisk träning och kan värdera dess verkan i ett tillämpande
  syfte med hänsyn till människan. (Kunskap, Färdighet, Förhållning)
 • Kan du bemöta en klient professionellt och beakta de yrkesetiska
  grundprinciperna (Färdighet, Förhållning)
 • Kan du tillämpa fysioterapeutiska mjukdelsbehandlingar. (Färdighet)

Innehåll

Teoretiska grunder till fysioterapeutisk bedömning.
Teoretiska grunder och praktisk tillämpning gällande mätning av ledrörlighet, testning av muskelstyrka samt utförande av mjukdelsbehandling.
Praktiska övningar för att analysera hållning och normal gång.
Teoretiska grunder, tillämpning samt bedömning kopplat till fysisk prestation och aktivitet.

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 till 3,5 sp.
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 2 till 1 sp

Litteratur

Thornqvist, E. 2008. Kommunikation i kliniken- möte mellan
professionella och patienter. Studentlitteratur. Holmbergs, Malmö.
ISBN 978-91-44-01373-2

ACSM.2006. ACSM's Guidelines for exercise testing and prescription.
Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition. ISBN-13: 978-0-7817-
4590-1 (eller nyare)

APTA - American Physical Therapy Association. 2014. Guide to
Physical Therapist practice.

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och
mätmetoder - för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Liikuntatieteellinen Seura ry. 2010. Kuntotestauksen hyvät käytännöt.
ISBN 978-951-8982-80-0

Elphinston, J. 2014. Total stabilitetsträning för prestationsutveckling
och skadeprevention. SISU Idrottsböcker. ISBN 978-91-86323-96-7

Finlands Kommunförbund. Red. Savolainen, T., Partia, R. 2018.
Fysioterapianimikkeistö. Nomenklatur för fysioterapi. Kuntaliitto,
Kommunförbundet.

Kauranen, K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.

Keskinen, K-L., Häkkinen, K., Kallinen, M. 2004(eller nyare).
Kuntotestauksen käsikirja. Tampere, Tammer-Paino oy. ISBN 951-
8982-67-8.

Porter, S. ed. 2008. Tidy´s Physiotherapy. 14th ed. ISBN 978-0-443-
10392-6

Suomen Fysioterapeutit. 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

https://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • simulering

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: godkändt teoriprov
Examination 2: praktiskt färdighetsprov

Lärare

 • Ring Joachim
 • von Smitten-Stubb Karin
 • Lahti Johan

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Omtentamensdatum

 • 2022-03-11
 • 2022-04-22

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • 2022-01-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-29 12:30 - 14:00 F249 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Introduktion till kursen Ring Joachim
2021-11-02 09:15 - 11:15 D173 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: Etik (teoriföreläsning) Ring Joachim
2021-11-05 09:00 - 11:30 D173 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: kommunikation (teoriföreläsning) Ring Joachim
2021-11-09 09:15 - 11:30 F249 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: observation (teoriföreläsning) Ring Joachim
2021-11-11 09:15 - 10:45 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Introduktion I led-och muskelmätning via zoom von Smitten-Stubb Karin
2021-11-12 12:15 - 15:00 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga praktiska övningar kopplade till observation Ring Joachim
2021-11-12 12:15 - 15:00 D280 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: praktiska övningar gällande observation Ring Joachim
2021-11-12 12:15 - 15:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: praktiska övningar gällande observation Ring Joachim
2021-11-12 12:15 - 15:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: praktiska övningar gällande observation Ring Joachim
2021-11-15 09:00 - 10:30 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-15 09:00 - 10:30 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-15 10:30 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning ochmuskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-15 10:30 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-18 12:15 - 13:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-18 12:15 - 13:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-18 13:45 - 15:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-18 13:45 - 15:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-19 12:30 - 15:15 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: praktiska övningar kopplade till observation Ring Joachim
2021-11-19 12:30 - 15:15 D280 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: praktiska övningar kopplade till observation Ring Joachim
2021-11-19 12:30 - 15:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: praktiska övningar kopplade till observation Ring Joachim
2021-11-19 12:30 - 15:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: praktiska övningar kopplade till observation Ring Joachim
2021-11-22 09:15 - 11:45 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Fysisk aktivitet: teori (hybrid/Zoom) Ring Joachim
2021-11-25 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-25 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-25 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1:Praktisk övning i ledmätning och rörelselära von Smitten-Stubb Karin
2021-11-25 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-29 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-29 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-29 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-29 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-30 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-30 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-30 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-11-30 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-01 12:15 - 15:00 F249 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Terapeutisk träning, allmänt (teori) Ring Joachim
2021-12-02 09:00 - 11:45 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Terapeutisk träning på recept: teoriföreläsning Ring Joachim
2021-12-09 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-09 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest
2021-12-09 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-09 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest
2021-12-10 10:15 - 15:00 M704 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning: uppbyggnad av träningsprogram Ring Joachim
2021-12-10 10:15 - 15:00 D280 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning: uppbyggnad av program Ring Joachim
2021-12-13 09:15 - 10:45 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-13 09:15 - 10:45 D280 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2 von Smitten-Stubb Karin
2021-12-13 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-13 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-13 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-13 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-16 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-16 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-16 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-16 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-20 09:15 - 10:45 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest
2021-12-20 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp n2: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-20 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2
2021-12-20 10:45 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: Praktisk övning i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2021-12-20 10:45 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1
2022-01-10 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 1, 10.45-12.15 grupp 2 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-10 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 1, 10.45-12.15 grupp 2 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-12 08:00 - 10:00 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga - Uthållighets- och styrketräning de 1 (ZOOM - kolla itslearning) Lahti Johan
2022-01-14 13:00 - 16:00 M703 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga - utållighet i labbet Grupp 1: 13-14 Grupp 2: 14-15 Grupp 3: 15-16 Lahti Johan
2022-01-20 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 2, 10.45-12.15 grupp 1 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-20 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 2, 10.45-12.15 grupp 1 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-24 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 1, 10.45-12.15 grupp 2 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-24 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 1, 10.45-12.15 grupp 2 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-26 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 2, 10.45-12.15 grupp 1 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-26 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktiska övningar 9.15-10.45 Grupp 2, 10.45-12.15 grupp 1 von Smitten-Stubb Karin
2022-01-26 12:15 - 14:15 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga - styrketräning (Zoom - se itslearning) Lahti Johan
2022-01-31 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Teori och praktisk övning i hållningsanalys von Smitten-Stubb Karin
2022-01-31 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Teori och praktisk övning i hållningsanalys von Smitten-Stubb Karin
2022-02-02 12:45 - 15:45 E383 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Teoritentamen gällande intervju, observation, etik och terapeutisk träning Ring Joachim
2022-02-07 11:15 - 14:15 M704 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Styrketest: Grupp 1: 11.15 - 12.15 Grupp 2: 12.15 - 13.15 Grupp 3: 13.15 - 14.15 Lahti Johan
2022-02-08 12:00 - 15:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Tid för egen praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-02-16 08:30 - 13:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk tent I ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2022-02-17 08:30 - 15:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk tent i ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2022-02-28 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2022-02-28 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2022-03-01 12:00 - 15:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Tid för självständig övning (Karin på plats) von Smitten-Stubb Karin
2022-03-03 09:15 - 12:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Gånganalys von Smitten-Stubb Karin
2022-03-03 09:15 - 12:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Gånganalys von Smitten-Stubb Karin
2022-03-03 13:00 - 14:30 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2022-03-03 13:00 - 14:30 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga von Smitten-Stubb Karin
2022-03-07 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2022-03-08 12:15 - 15:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Tid för självständig övning (Karin på plats) von Smitten-Stubb Karin
2022-03-10 09:15 - 10:45 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2022-03-10 09:15 - 10:45 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin

Kurs och studieplanssökning